Hem / Stadgar och regler / Svenska Simförbundets stadgar / SSF:s distriktsförbund (SDF)

SSF:s distriktsförbund (SDF)


150 Verksamhetsområde, namn och indelning

SDF:s verksamhetsområde omfattar ett eller flera RF-SISU distriktsförbund eller ett eller flera län. Avvikelse härifrån får förekomma efter godkännande av RS.

SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SSF och som har sin hemort inom SDF:s område.

Inom SSF finns SDF enligt följande geografiska områden:

 • Norrlands simförbund innefattande Norrbottens och Västerbottens län
 • Mellannorrlands simförbund innefattande Jämtlands och Västernorrlands län
 • Mellansvenska simförbundet innefattande Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Södermanlands län
 • Västsvenska simförbundet innefattande Västra Götalands och Hallands län
 • Stockholms simförbund innefattande Stockholms och Gotlands län
 • Östsvenska simförbundet innefattande Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län
 • Skånes simförbund innefattande Skåne och Blekinge län.

Sammanslagning av SDF eller annan förändring av SDF:s verksamhetsområde ska, liksom ändring av en förenings, en kommuns, ett läns eller del av ett läns distriktstillhörighet, godkännas av SSF-möte, med tillämpning av den beslutsordning som gäller för stadgeändring. Sådana förändringar som initierats av SDF själva ska beslutas av SSF-styrelsen.

SSF-styrelsen godkänner SDF:s namn efter hörande av RF.

Indelningen i SDF ska publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan senast vid kalenderårets ingång.

Visa svar

152 SDF:s stadgar

SDF:s stadgar ska följa den av SSF-mötet fastslagna stadgemallen för SDF. SSF-styrelsen ska godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för SSF-styrelsen att påtala ändring av stadgarna om de strider mot stadgemallen eller på annat sätt anses vara olämpliga.

Visa svar

153 SDF:s obligatoriska uppgifter

SDF har inom sitt verksamhetsområde följande obligatoriska grunduppgifter:

 • verka för simidrottens utveckling
 • verka för att av SSF centralt beslutade åtgärder genomförs
 • initiera och genomföra utbildning
 • främja utvecklingen av samtliga SSF:s ansvarsområden och simidrotter
 • samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar
 • ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer
 • främja en effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället.
Visa svar