Hem / Stadgar och regler / Svenska Simförbundets stadgar / Simförbundsmöte (SSF-möte)

Simförbundsmöte (SSF-möte)


120 Tidpunkt, sammansättning och beslutförhet

SSF-möte ska hållas vartannat år under april månad på tid och ort som SSF-styrelsen beslutar. SSF-möte får dock inte hållas på dag när riksidrottsmöte pågår.

SSF-möte består av ombud utsedda av de aktiva medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år SSF-möte äger rum samt av varje SDF. Varje sådan förening och varje SDF har en röst. Förening som under något av de två föregående åren erhållit mästerskapspoäng vid senior-SM har därutöver ytterligare en röst.

Föreningar och SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud får dock representera endast en förening eller ett SDF samt får inte vara ledamot av SSF-styrelsen.

Ombud ska för att få utöva rösträtten ge in fullmakt undertecknad av ordföranden eller sekreteraren i den förening eller det SDF, som ombudet representerar.

SSF-möte är beslutfört med det antal ombud, som deltar i mötets beslut.

Visa svar

121 Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid SSF-möte har, utöver ombuden, ledamot av SSF-styrelsen, revisorer, ordförande i kommittéer, nämnder, förbundschef och simidrottsansvarig samt motionär vad avser egen motion.

Representant för RF och arbetstagare hos SSF har yttranderätt vid SSF-möte.

SSF-möte får ge även annan person rätt att yttra sig vid mötet. Sådan yttranderätt får begränsas till visst ärende eller ges för mötet i dess helhet.

Visa svar

122 Kallelse

Kallelse till SSF-möte utfärdas av SSF-styrelsen genom publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan senast tre månader före mötet.

Föredragningslista med tillhörande handlingar samt verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan senast tre veckor före mötet.

Visa svar

123 Röstlängd

Röstlängd vid SSF-möte ska uppta samtliga ombud som har rösträtt vid mötet med angivande av ombudets namn och representerad förening eller SDF.

Visa svar

124 Ärenden vid SSF-möte

SSF-möte öppnas av förbundsordföranden eller, vid förbundsordförandens förhinder, av vice ordföranden i SSF-styrelsen.

Vid SSF-mötet ska följande ärenden förekomma.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
 3. Fråga om mötet är utlyst i rätt ordning och tid.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare.
 7. Val av erforderligt antal rösträknare, andra än protokolljusterare.
 8. Behandling av SSF-styrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren.
 9. Behandling av SSF-styrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren.
 10. Behandling av revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för samma tid.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning för samma tid.
 12. Kandidatnominering för val enligt punkterna 13-18.
 13. Val på två år av förbundsordförande tillika ordförande i SSF-styrelsen.
 14. Val på fyra år av fyra ledamöter i SSF-styrelsen, för könsfördelning se regel 130.
 15. Val på två år av en revisor och en revisorssuppleant eller ett revisionsbolag.
 16. Val på två år av tre lekmannarevisorer, varav minst en kvinna och minst en man.
 17. Val på två år av ordförande, vice ordförande och tre ledamöter, varav minst en kvinna och minst en man, i Ansvarsnämnden.
 18. Val på två år av ordförande och fyra ledamöter, två kvinnor och två män, i valberedningen.
 19. Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF.
 20. Fastställande av årsavgifter.
 21. Redovisning av långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering.
 22. Behandling av ärenden vilka getts in i den ordning som anges i regel 108 samt av ärenden som SSF-styrelsen hänskjutit till mötet.
Visa svar

125 Valberedning

Valberedningen ska vara sammansatt av ordförande och fyra ledamöter, två kvinnor och två män. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom SSF.

Senast 1 december året före SSF-mötet ska valberedningen skriftligen fråga dem, vilkas mandattid utgår vid SSF-mötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast 12 veckor före SSF-mötet ska valberedningen skriftligen meddela de röstberättigade, enligt regel 123, vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur. De röstberättigade uppmanas att skriftligen nominera kandidater för val enligt punkterna 13–18 i ärendeförteckningen för SSF-mötet.

Senast 8 veckor före SSF-mötet ska de röstberättigade skriftligen till valberedningen nominera kandidater för val enligt punkterna 13–18. Valberedningen får själv nominera kandidater till val enligt punkterna 13–17.

Senast 3 veckor före SSF-mötet ska valberedningens fullständiga förslag till val enligt punkterna 13–17 samt en fullständig förteckning över de kandidater som nominerats till val enligt punkterna 13–18 publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan.

Valberedningens ordförande ska vid kandidatnomineringen vid SSF-mötet meddela mötet valberedningens förslag. Ombuden och övriga med förslagsrätt vid mötet har möjlighet att föreslå ytterligare kandidater från den fullständiga förteckningen över nominerade kandidater. Plädering får förekomma för föreslagna kandidater.

Valberedningens förhandlingar som är förtroliga ska protokollföras. Efter SSF-mötet ska protokollet överlämnas till SSF-styrelsen.

Visa svar

126 Extra SSF-möte

SSF-styrelsen ska då den finner det erforderligt, eller då minst 1/3 av de vid senaste SSF-möte röstberättigade föreningarna och SDF, revisor eller lekmannarevisorer kräver det, sammankalla extra SSF-möte. Mötet ska hållas senast 45 dagar efter det kravet framställdes till SSF-styrelsen.

För extra SSF-möte gäller samma bestämmelser avseende rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt som vid ordinarie SSF-möte.

Kallelse till extra SSF-möte ska tillsammans med ärendeförteckningen för mötet och därtill hörande handlingar sändas till samtliga röstberättigade föreningar och SDF samt till övriga organisationer med yttrande- och förslagsrätt vid mötet senast 20 dagar före mötet. Kallelsen ska samtidigt publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan.

Vid extra SSF-möte får andra ärenden än de som finns upptagna i ärendeförteckningen inte behandlas.

Extra SSF-möte får inte hållas på dag när riksidrottsmöte pågår.

Visa svar