Hem / Stadgar och regler / Svenska Simförbundets stadgar / Prövning och överklagande

Prövning och överklagande av bestraffningsärenden samt överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärenden


185 Bestraffningsorgan inom SSF

Bestraffningsärende enligt RF:s stadgar 14 kap och anmälan mot olämplig funktionär enligt regel 278, ska i första instans handläggas och prövas av SSF:s Ansvarsnämnd.

Beslut enligt RF:s stadgar 15 kap 1 § första stycket och 3 § första stycket punkterna 1 och 3 ska vid överklagande till SSF prövas av Ansvarsnämnden.

Visa svar

186 SSF:s ansvarsnämnd

Nämnden ska vara sammansatt av ordförande, vice ordförande och tre övriga ledamöter. I nämnden ska ingå minst en kvinna och minst en man. Ledamot av nämnden får inte vara ledamot av SSF- eller SDF-styrelse eller av SSF:s Regelkommitté.

Nämnden ska sammanträda på kallelse av ordföranden och är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast fyra dagar före sammanträdet och minst tre ledamöter är närvarande.

Om ordföranden finner det lämpligt kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

Vad som här sagts om ordföranden gäller även när vice ordföranden inträtt som ordförande.

Nämnden har sitt kansli hos SSF.

För nämndens verksamhet i övrigt gäller vad som sägs i RF:s stadgar.

Visa svar

187 Böter

Böter enligt RF:s stadgar 14 kap. 5 § får åläggas enskild person med högst 1 000 kr.

Visa svar