Utmärkelser


190 Hedersledamot

SSF-möte, SDF-möte och årsmöte med förening kan kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i respektive organisations styrelse.

Visa svar

191 Utmärkelser

SSF:s utmärkelser är av två slag, belöningar för såväl aktiva insatser inom simidrotten, regel 191.1, som insatser vilka inte är att hänföra till aktiva idrottsprestationer, regel 191.2–191.4.

191.1 Guldmedalj kan tilldelas person för exceptionella idrottsliga meriter.

191.2 Diplom, förtjänsttecken och förtjänstmedaljer tilldelas inom simidrotten och dess organisationer verksamma enskilda personer.

Diplomkan tilldelas person, som under en följd av år – i regel minst fem år – med intresse arbetat för simidrotten.

Förtjänstmedalj i silverkan tilldelas person som under en följd av år – i regel minst tio år – med nit och intresse arbetat för simidrotten,

Förtjänsttecken i förgyllt silver kan tilldelas person, som tidigare innehar förtjänstmedaljen i silver och som därefter under ytterligare en lång följd av år – i regel minst fem år – nedlagt ett intresserat och gagnande arbete för simidrotten.

Förtjänstmedalj i guld kan tilldelas person, som i regel innehar i detta moment nämnda utmärkelser och som gjort sig synnerligen väl förtjänt om svensk simidrott samt i övrigt på ett framstående och förtjänstfullt sätt lagt sig vinn om förbundets bästa. I regel ska verksamheten inte ha varit lokalbetonad utan gagnat hela landets simidrott.

191.3 SSF stora plaketttilldelas förening, förbund eller organisation inom eller utanför SSF, som framgångsrikt verkat för simidrotten.

Plakett i bronskan tilldelas förening eller organisation, som under minst 15 år, eller förbund, som under minst 10 år, genom aktivt arbete främjat förbundets syften.

Plakett i silver kan tilldelas förening eller organisation, som under minst 25 år, eller förbund som under minst 15 år, nedlagt ett erkännansvärt arbete till simidrottens fromma.

Plakett i förgyllt silver kan tilldelas förening eller organisation som under minst 50 år, eller förbund som under minst 30 år, nedlagt ett förtjänstfullt och gagnerikt arbete för simidrotten.

191.4 SSF Hedersplakett tilldelas utanför SSF eller dess organisationer stående enskilda personer eller företag.

Plakett i brons kan tilldelas enskild person eller företag, som genom sin insats gagnat svensk simidrott.

Plakett i silver kan tilldelas enskild person eller företag, som genom en erkännansvärd insats eller under en följd av år verksamt bidragit till simidrottens höjande.

Plakett i förgyllt silver kan tilldelas enskild person eller företag, som under en längre följd av år gjort sig synnerligen förtjänt om SSF och dess strävande.

Visa svar

192 Förslagsrätt och beslut

Rätt att inge förslag till SSF:s utmärkelser har ledamöter av SSF-styrelsen och av SSF-styrelsen utsedda särskilda organ, samt SDF-styrelser och föreningsstyrelser.

Alla förslag sänds in på av SSF anvisat sätt och ska vara SSF:s kansli tillhanda senast två månader före den tidpunkt då utdelning ska ske. Förslagen ska vara väl motiverade och i tidsföljd redovisa samtliga meriter som förslagsställaren önskar åberopa. Tidigare utmärkelser från förening, SDF, SSF eller annan idrottsorganisation ska anges.

Beslut om utdelande av SSF:s samtliga utmärkelser fattas av Medaljkommittén, vars ordförande och ledamöter utses av SSF:s styrelse. Dock kan beslut om diplom fattas av kommitténs ordförande. Vid utdelande av guldmedalj, förtjänstmedalj i guld och plakett i förgyllt silver krävs enhälligt beslut av Medaljkommittén. Kan enhällighet inte nås ska frågan hänskjutas till SSF-styrelsen för beslut. För bifall fordras 2/3-dels majoritet av styrelsens samtliga ledamöter.

Visa svar