Simidrottsforum


140 Tidpunkt och sammansättning

Simidrottsforum ska hållas vartannat år, det år då SSF-möte inte hålls.

Till Simidrottsforum ska inbjudas samtliga SDF och aktiva medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år Simidrottsforum äger rum.

Till Simidrottsforum kan därutöver även andra medlemsföreningar bjudas in.

Visa svar

141 Inbjudan

Inbjudan till Simidrottsforum med angivande av tid och plats utfärdas av SSF-styrelsen genom publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan senast tre månader för mötet.

Senast en månad före Simidrottsforum ska på samma sätt publiceras fullständigt program för mötet.

Visa svar

142 Uppgifter för Simidrottsforum

Simidrottsforum syftar till att nationellt lyfta för simidrotten aktuella utvecklingsfrågor, ge en ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret samt beskriva den ekonomiska planeringen för det kommande året.

Simidrottsforum kan avge enhälliga uttalanden i för simidrotten väsentliga frågor.

För SSF och dess organisationer bindande beslut kan inte fattas av Simidrottsforum.

Visa svar