SSF-styrelsen


130 Sammansättning

SSF-styrelsen ska vara sammansatt av ordförande och åtta ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan kvinnor och män, dock ska minst tre ledamöter vara kvinnor och minst tre ska vara män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare i styrelsen.

Förbundschefen är föredragande i styrelsen.

SSF-styrelsen får tillsätta särskilda organ som behövs för verksamheten.

Visa svar

131 Kallelse

SSF-styrelsen sammanträder på kallelse enligt ordförandens bestämmande eller då minst fyra ledamöter begär det.

Kallelsen till sammanträde ska innehålla föredragningslistan för sammanträdet.

Ledamot ska omedelbart till sekreteraren i styrelsen anmäla hinder att delta i sammanträdet.

Visa svar

132 Beslutförhet

SSF-styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats senast fyra dagar före sammanträdet och minst fem ledamöter är närvarande.

Om ordföranden finner det nödvändigt kan brådskande ärenden avgöras efter hörande av ledamöterna. Sådant beslut ska protokollföras.

Förbundschefen har yttranderätt, men inte rösträtt. Förbundschefen har rätt att få reservation till styrelsens beslut antecknad i protokollet. 

Visa svar

133 SSF-styrelsens åligganden

SSF-styrelsen ska

 1. verka för simidrottens utveckling, tillvarata SSF:s intressen och övervaka efterlevnaden av SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser
 2. verkställa SSF-mötets beslut och bereda ärenden, som ska föreläggas SSF-möte,
 3. förvalta och ansvara för SSF:s medel
 4. tillsätta representanter i styrelser och organ, där SSF är representerat
 5. tillsätta förbundschef och fastställa chefsinstruktionen
 6. fastställa SSF-kansliets organisation
 7. ansvara för fortlöpande informationsutbyte med SDF
 8. avgöra ansökningar om medlemskap i och utträde ur SSF
 9. handha och övervaka representation av svensk simidrott
 10. ansvara för att svenska mästerskap genomförs
 11. avgöra ansökningar om anordnande av och deltagande i internationella tävlingar
 12. besluta om SSF:s utmärkelser enligt vad som sägs i regel 192 tredje stycket
 13. godkänna svenska rekord och besluta om SSF:s standardmedalj i guld
 14. fullgöra de åligganden som anges i RF:s stadgar 11 kap. 4 §
 15. utöva prövningsrätt i ärenden som anges i RF:s stadgar 15 kap.
 16. redovisa långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering inför SSF-mötet.
Visa svar

134 Arbetsperiod

SSF-styrelsens arbetsperiod omfattar tiden mellan två ordinarie SSF-möten.

Visa svar