SDF-styrelsen


161 Sammansättning

SDF-styrelsen ska vara sammansatt av ordförande och minst sex ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan kvinnor och män, dock ska minst två ledamöter vara kvinnor och minst två ska vara män.

SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen tillsätter dessutom sekreterare och kassör.

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ som behövs för verksamheten.

Visa svar

162 Kallelse

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse enligt ordförandens bestämmande eller då minst tre ledamöter begär det.

Kallelse till sammanträde ska innehålla föredragningslistan för sammanträdet.

Ledamot ska omedelbart till sekreteraren anmäla hinder att delta i sammanträdet.

Visa svar

163 Beslutförhet

SDF-styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast fyra dagar före sammanträdet och minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Om ordförande finner det nödvändigt kan brådskande ärenden avgöras efter hörande av ledamöterna. Sådant beslut ska protokollföras.

Visa svar

164 SDF-styrelsens åligganden

SDF-styrelsen ska

 1. verkställa SDF-mötets beslut och bereda ärenden, som ska föreläggas SDF-mötet
 2. verka för att av SSF beslutade åtgärder genomförs i SDF
 3. förvalta och ansvara för SDF:s medel
 4. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och främja utvecklingen inom SSF:s ansvarsområden och simidrotter i SDF
 5. ansvara för att tävlingar enligt RF:s och SSF:s bestämmande genomförs,
 6. initiera och genomföra utbildning i SDF
 7. samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar i SDF,
 8. ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer i SDF
 9. främja effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället och med berörda RF-SISU distriktsförbund
 10. ge SSF-styrelsen fortlöpande information om verksamheten i SDF och i övrigt gå SSF tillhanda med upplysningar och yttranden
 11. godkänna distriktsrekord
 12. redovisa lång- och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering inför SDF-möte
 13. på begäran av Riksidrottsnämnden (RIN), Dopingnämnden (DoN), Idrottsombudsmannen eller Dopingkommissionen (DopK) lämna uppgifter samt avge yttranden
 14. i enlighet med lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom distriktsförbundet – om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn – visar upp ett utdrag enligt lagen om belastningsregister.
Visa svar

165 Arbetsperiod

SDF-styrelsens arbetsperiod omfattar tiden mellan två ordinarie SDF-möten.

Visa svar

166 Revision

SDF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas i enlighet med lag och god revisionssed av enligt regel 158.16 utsedd revisor eller utsett revisionsbolag.

Ansvarig revisor ska årligen senast 20 februari , efter verkställd revision, till SDF-styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

Om revisor kräver det ska SDF-styrelsen kalla till extra SDF-möte. Se även regel 160.

Visa svar