SDF-mötet


154 Tidpunkt, sammansättning och beslutförhet

SDF-möte ska hållas varje år under mars månad på tid och plats som SDF-styrelsen beslutar. SDF-möte får dock inte hållas på dag när berörda RF-SISU distriktsförbundsmöten pågår.

SDF-möte består av ombud utsedda av de medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år SDF-möte äger rum. Varje sådan förening har en röst. Förening som under det föregående året erhållit mästerskapspoäng vid senior-DM har därutöver ytterligare en röst.

Ombud ska för att få utöva rösträtten ge in fullmakt undertecknad av ordföranden eller sekreteraren i den förening som ombudet representerar. Ombud får representera endast en förening.

SDF-möte är beslutfört med det antal ombud, som är närvarande vid mötet.

Visa svar

155 Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte har, utöver ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, berörda RF-SISU distriktsförbunds revisorer, SDF:s revisorer samt motionär vad avser egen motion.

Representant för RF, SSF och berörda RF-SISU distriktsförbund har yttranderätt vid SDF-möte.

SDF-möte får ge även annan person rätt att yttra sig vid mötet. Sådan rätt kan begränsas till visst ärende eller ges för mötet i dess helhet.

Visa svar

156 Kallelse

Kallelse till SDF-möte utfärdas av SDF-styrelsen genom publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan senast 20 dagar före mötet.

Föredragningslista med tillhörande handlingar samt verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse sänds till röstberättigade föreningar senast 7 dagar före mötet.

Visa svar

157 Röstlängd

SSF ska senast 15 januari publicera en förteckning över samtliga medlemsföreningar i respektive distrikt. Av förteckningen ska framgå om föreningen fullgjort sina skyldigheter gentemot SSF. SDF-styrelsen ska med förteckningen som grund upprätta en röstlängd för SDF-möte omfattande de medlemsföreningar som fullgjort sina skyldigheter mot SSF och SDF enligt beslut av SSF-möte respektive SDF-möte.

Röstlängden ska ange hur många röster respektive förening har enligt regel 154.

Röstlängden gäller oförändrad under kalenderåret.

Röstlängd vid SDF-möte ska uppta samtliga ombud som har rösträtt vid mötet med angivande av ombudets namn och representerad förening.

Visa svar

158 Ärenden vid SDF-möte

SDF-möte öppnas av distriktsordföranden eller, vid distriktsordförandens förhinder, av vice ordföranden i SDF-styrelsen.

Vid SDF-möte ska följande ärenden förekomma:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
 3. Fråga om mötet är utlyst i rätt ordning och tid.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare.
 7. Val av erforderligt antal rösträknare, andra än protokolljusterare.
 8. Behandling av SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 9. Behandling av SDF-styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 10. Behandling av revisionsberättelsen för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning för samma tid.
 12. Beslut om antalet ledamöter i SDF-styrelsen och i valberedningen, för minimiantal se regel 161 resp. 159.
 13. Kandidatnominering för val enligt punkterna 14–19.
 14. Val på ett år av distriktsordförande tillika ordförande i SDF-styrelsen.
 15. Val på två år av erforderligt antal ledamöter i SDF-styrelsen, för könsfördelning se regel 161.
 16. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant eller ett revisionsbolag.
 17. Val av ombud till SSF-möte jämte erforderligt antal suppleanter.
 18. Val av ombud till berörda RF-SISU distriktsförbundsmöten jämte erforderligt antal suppleanter.
 19. Val på ett år av ordförande och erforderligt antal ledamöter, minst en kvinna och minst en man, i valberedningen.
 20. Fastställande av de skyldigheter som förening har att iaktta mot SDF.
 21. Redovisning av långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering.
 22. Behandling av ärenden, vilka getts in i den ordning som anges i regel 108, samt av ärenden som SDF-styrelsen hänskjutit till mötet.
Visa svar

159 Valberedning

Valberedningen ska vara sammansatt av ordförande och minst två ledamöter, minst en kvinna och minst en man. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom SDF.

Senast 1 december året före SDF-mötet ska valberedningen skriftligen fråga dem, vilkas mandattid utgår vid SDF-mötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast 8 veckor före SDF-mötet ska valberedningen skriftligen meddela de röstberättigade föreningarna inom SDF, vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur. De röstberättigade uppmanas att skriftligen nominera kandidater för val enligt punkterna 14-19 i ärendeförteckningen för SDF-mötet.

Senast 4 veckor före SDF-mötet ska de röstberättigade skriftligen till valberedningen nominera kandidater för val enligt punkterna 14–19. Valberedningen får själv nominera kandidater till val enligt punkterna 14–18.

Senast 7 dagar före SDF-mötet ska valberedningens fullständiga förslag till val enligt punkterna 14–18 samt en fullständig förteckning över de kandidater som nominerats till val enligt punkterna 14–19 sändas till de föreningar som är röstberättigade vid mötet.

Valberedningens ordförande ska vid kandidatnomineringen vid SDF-mötet meddela mötet valberedningens förslag. Ombuden och övriga med förslagsrätt vid mötet har möjlighet att föreslå ytterligare kandidater. Plädering får förekomma för föreslagna kandidater.

Valberedningens förhandlingar som är förtroliga ska protokollföras. Efter SDF-mötet ska protokollet överlämnas till SDF-styrelsen.

Valberedningen bör även förbereda nomineringar till SSF-styrelsen och berörda RF-SISU distriktsförbundsstyrelser.

Visa svar

160 Extra SDF-möte

SDF-styrelsen ska då den finner det erforderligt, eller då minst 1/3 av de vid senaste SDF-möte röstberättigade föreningarna eller revisor kräver det, sammankalla extra SDF-möte. Mötet ska hållas senast 45 dagar efter det kravet framställdes till SDF-styrelsen.

För extra SDF-möte gäller samma bestämmelser avseende rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt som vid ordinarie SDF-möte.

Kallelse till extra SDF-möte ska tillsammans med ärendeförteckningen för mötet och därtill hörande handlingar sändas till samtliga röstberättigade föreningar och övriga organisationer med yttrande- och förslagsrätt vid mötet senast 20 dagar före mötet. Kallelsen ska samtidigt publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan.

Vid extra SDF-möte får andra ärenden än de som finns upptagna i ärendeförteckningen inte behandlas.

Extra SDF-möte får inte hållas på dag när berörda RF-SISU distriktsförbundsmöten pågår.

Visa svar