Revision


135 Revision

SSF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas i enlighet med lag och god revisionssed av enligt regel 124.15 utsedd revisor eller utsett revisionsbolag.

Ansvarig revisor ska årligen senast 20 mars, dock senast 5 veckor före SSF-möte , efter verkställd revision, till SSF-styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

Om revisor kräver det ska SSF:s styrelse kalla till extra SSF-möte. Se även regel 126.

Visa svar

136 Lekmannarevision

SSF:s lekmannarevision, som ska vara sammansatt av tre ledamöter varav minst en kvinna och minst en man, ska årligen granska om SSF:s verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och om SSF:s interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna ska årligen senast 27 mars, dock senast 4 veckor före SSF-möte, efter verkställd granskning, till SSF-styrelsen överlämna en granskningsrapport.

Om i granskningsrapporten framförs allvarlig kritik på de områden som är föremål för granskningen har lekmannarevisorerna, om de är ense i sin kritik, rätt att kräva att SSF-styrelsen kallar till extra SSF-möte för behandling av lekmannarevisorernas iakttagelser. Se även regel 126.

Visa svar