Regelkommittén (RK)


180 RK:s uppgifter

RK har följande uppgifter:

 1. bevaka förändringar i de internationella tävlingsbestämmelserna
 2. avge yttranden till SSF-styrelsen beträffande förslag till ändringar i de nationella eller internationella tävlingsbestämmelserna
 3. besluta om förändringar i de nationella tävlingsbestämmelserna i kapitel 4–10
 4. ansvara för att gällande tävlingsbestämmelser finns publicerade i SSF:s officiella kungörelseorgan
 5. besluta i fråga om protest som enligt regel 229 överklagats från eller överlämnats av SDF eller, i fråga om protest avseende förhållande vid tävling för vilken SSF ansvarar, överklagats eller hänskjutits till RK
 6. utse ledande funktionärer/domare vid simidrotten simnings nationella mästerskap och andra viktigare tävlingar i landet
 7. till FINA och LEN, efter godkännande av SSF, nominera funktionärer/domare till simidrotten simnings internationella mästerskap
 8. ansvara för att utbildning finns tillgänglig för funktionärer/ domare i simidrotten simnings mästerskaps- och tävlingsbestämmelser.

Ansvarig för respektive simidrott samt masters och para, utom avseende simidrotten simning, har följande uppgifter:

 • utse ledande funktionärer/domare vid nationella mästerskap och andra viktigare tävlingar i landet
 • till FINA, LEN och World Para Swimming (WPS), efter godkännande av SSF, nominera funktionärer/domare till internationella mästerskap
 • ansvara för att utbildning finns tillgänglig för funktionärer/domare i mästerskaps- och tävlingsbestämmelser.
Visa svar

181 Sammansättning

RK ska vara sammansatt av ordförande och två ledamöter, utsedda av SSF-styrelsen. Därutöver ska SSF-styrelsen, efter hörande av respektive simidrott, till kommittén utse en ordinarie representant med personlig suppleant från var och en av simidrotterna varvid även masters och para räknas som simidrotter. RK:s ledamöter och representanterna ska vara väl insatta i de bestämmelser som gäller för respektive simidrott.

Visa svar

182 Kallelse

RK sammanträder på kallelse enligt ordförandens bestämmande eller då någon av ledamöterna begär det.

Kallelse till sammanträde ska innehålla föredragningslista för sammanträdet.

Om ordföranden finner det lämpligt kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

Visa svar

183 Beslutförhet

Vid beslut enligt regel 180.3 och 5 beslutar RK i sammansättningen ordförande och minst en av ledamöterna samt representanten för respektive berörd simidrott. För beslut enligt regel 180.3 erfordras enighet. I annat fall ska frågan, med yttrande från RK, hänskjutas till SSF-styrelsen för beslut.

I övrigt är RK beslutför med ordföranden och minst en av ledamöterna. När fråga av större betydelse för någon av simidrotterna behandlas ska därutöver även berörd simidrotts representant delta. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.

Beslut av RK i protestärende enligt regel 180.5 kan inom 14 dagar från det beslutet sändes till den som berörs av protesten, överklagas hos SSF-styrelsen.

Visa svar