Hem / Stadgar och regler / Svenska Simförbundets stadgar / Grundläggande och allmänna bestämmelser

Grundläggande och allmänna bestämmelser


101 Simförbundet

Svenska Simförbundet (SSF) är specialidrottsförbund för all svensk simidrott. SSF har huvudansvaret för simidrottens utveckling och ska handha simidrottens gemensamma angelägenheter såväl nationellt som internationellt.

SSF:s ansvarsområde omfattar vattenvana, simundervisning, livräddning, motion och hälsa samt tränings- och tävlingsverksamhet i de olika simidrotterna.

Visa svar

102 Medlemskap i andra organisationer

SSF är genom medlemskap knutet till följande organisationer:
- Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
- Internationella simförbundet (FINA)
- Europeiska simförbundet (LEN)
- Nordiska simförbundet (NSF)
- Sveriges Olympiska kommitté (SOK)
- Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (SISU).

SSF och dess medlemmar är förpliktigade att följa FINA:s och LEN:s stadgar, regler och beslut. Härvid gäller särskilt att SSF:s stadgar och regler inte får vara i strid med FINA:s eller LEN:s motsvarande och, om så skulle vara, gäller FINA:s eller LEN:s stadgar och regler framför SSF:s.

Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar och bestämmelser gäller även i tillämpliga delar RF:s stadgar.

Visa svar

103 Definitioner

Med simidrott avses simning, simhopp, vattenpolo, konstsim och simning i öppet vatten.

Med simidrottare avses utövare av simidrott.

Med simmare, simhoppare, vattenpolospelare, konstsimmare och simmare i öppet vatten avses utövare av respektive simidrott. För simidrottare inom masters och para används för respektive simidrott dessa begrepp med tillägget ”masters” respektive ”para”.

Aktiv medlemsförening är en förening, vars syfte är att inom simidrott kontinuerligt bedriva tävlings-, tränings-, utbildnings-, kurs- eller simskoleverksamhet.

Annan medlemsförening är en förening vars hela verksamhet är av endast tillfällig eller säsongsbunden karaktär, t.ex. sommarsimskola.

Visa svar

104 Omfattning – organisatorisk uppbyggnad

SSF, som är en ideell förening, består av till SSF anslutna ideella föreningar som bedriver verksamhet inom SSF:s verksamhetsområde.

Genom medlemskap i SSF är en förening också ansluten till RF och SISU.

SSF organiserar sin regionala verksamhet genom sina distriktsförbund (SDF). SDF omfattar de föreningar som har sin hemort inom distriktets område.

Visa svar

105 Verksamhets- och räkenskapsår

SSF:s och SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

Visa svar

106 Beslutande organ i SSF och SDF

SSF:s högsta beslutande organ är SSF-mötet och extra SSF-möte. När SSF-mötet inte är samlat, är SSF-styrelsen högsta beslutande organ.

För tillämpningen av bestämmelser i Avsnitt B, (Kapitel 2) Allmänna bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskaps- och rekordbestämmelser samt Avsnitt C (Kapitel 4-10), Simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser är Regelkommittén beslutande organ. Vid oenighet i Regelkommittén ska frågan, med eget yttrande, hänskjutas till SSF-styrelsen.

SDF:s högsta beslutande organ är SDF-mötet och extra SDF-möte. När SDF-mötet inte är samlat, är SDF-styrelsen högsta beslutande organ.

Visa svar

107 Beslutförhet för ändring i stadgar och tävlingsbestämmelser

För ändring i Avsnitt A, (Kapitel 1) Stadgar fordras beslut av SSF-möte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Ändring i Avsnitt B, (Kapitel 2) Allmänna bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskaps- och rekordbestämmelser får beslutas av SSF-styrelsen.

Ändring i Avsnitt C, (Kapitel 4-10) Simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser får beslutas av Regelkommittén.

Vid oenighet i SSF-styrelsen eller Regelkommittén ska frågan överlämnas till närmast högre beslutsorgan. Beslut av det högre beslutsorganet i sådan fråga fattas med enkel majoritet.

Bestämmelse som innebär rätt för ett högre beslutsorgan att fatta beslut eller meddela dispens får inte ändras av ett lägre beslutsorgan. Detsamma gäller bestämmelse som efter hänskjutande beslutats av ett högre beslutsorgan, intill dess beslutsrätten i samma fråga återlämnats från det högre till det lägre beslutsorganet.

Visa svar

108 Förslag till ärende vid SSF- och SDF-möte

Förslag till ärende vid SSF- och SDF-möte ska vara respektive styrelse skriftligen tillhanda senast den 1 januari det år SSF- respektive SDF-möte hålls. Rätt att ge in förslag har SDF, avseende SSF-möte, och förening som är upptagen i gällande röstlängd för respektive möte samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från enskild medlem ska ges in av vederbörande förening tillsammans med dess yttrande.

Visa svar

109 Beslutförhet vid upplösning av SSF

Beslut om upplösning av SSF fordrar minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie SSF-möten.

Visa svar

110 Stadge- och regeländring samt provisorisk regeländring

Beslut om ändring av stadgar och tävlingsbestämmelser i Avsnitt A–C träder i kraft tre veckor efter det beslutet publicerats i SSF:s officiella kungörelseorgan eller vid den tidpunkt som anges i beslutet.

Beslut i avsnitt A ska omedelbart insändas till Riksidrottsstyrelsen (RS).

SSF:s styrelse kan bestämma att gällande tävlingsbestämmelser för viss tävling eller serie av tävlingar under viss angiven tid på prov, helt eller delvis, ersätts med andra regler.

Visa svar

111 Röstlängd

Rösträtt vid SSF-möte bestäms genom röstlängd som upprättas av SSF-styrelsen varje år före den 15 januari.

Röstlängden upptar de föreningar som under föregående kalenderår fullgjort de skyldigheter gentemot SSF som bestämts på SSF-möte.

Röstlängden gäller oförändrad under kalenderåret.

Visa svar

112 Valbarhet

För att kunna nomineras till val inom SSF, SDF eller förening krävs att den nominerade är röstberättigad medlem i förening ansluten till RF.

Ledamot i SSF-styrelsen eller SDF-styrelse och arbetstagare hos SSF eller SDF är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i SSF eller SDF.

Arbetstagare hos SSF eller SDF får inte väljas till ledamot i SSF-styrelsen eller SDF-styrelse och får inte heller väljas till ledamot av SSF:s eller SDF:s valberedning.

Arbetstagare hos förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i föreningen.

Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i SSF.

Visa svar

113 Omröstning och beslut

Vid SSF-möte och SDF-möte sker omröstning öppet.

När röstberättigat ombud begär det ska val ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av röstberättigad ordförande. I annat fall, samt vid samtliga val, ska lotten avgöra.

Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas.

Vid SSF-möte har styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Vid SDF-möte har styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt, såvida inte vederbörande har fullmakt som ombud för röstberättigad organisation.

Person som avses i föregående stycke och som är ombud får inte delta i beslut vid beviljande av ansvarsfrihet, vid val av revisor eller vid avgörande av fråga för vilken vederbörande är ansvarig i styrelsen.

Beslut fattade av SSF-möte eller SDF-möte gäller från resp. mötes avslutande om inte annat bestämts.

Visa svar

114 Adjungering av styrelseledamot

Styrelse inom SSF, SDF eller förening får kalla enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.

Visa svar

115 Legitimationskort

Ledamöter av vissa styrelser, kommittéer m.fl. har fritt tillträde till av SSF och dess organisationer anordnade tävlingar m.m. enligt följande:

1. Ledamöterna i SSF-styrelsen, kommittéer, simidrottsutskott, nämnder och revisorer – till alla tävlingar m.m. Kort utfärdas av SSF.

2. Innehavare av SSF:s hedersmärke, förtjänstmedalj i guld eller guldmedalj – till alla tävlingar m.m. Kort utfärdas av SSF.

3. SSF:s personal och ansvariga landslagstränare – till alla tävlingar m.m. Kort utfärdas av SSF.

4. Ledamöterna i SDF-styrelsen, kommittéer och revisorer – till alla tävlingar m.m. inom SDF. Kort utfärdas av SSF efter anmälan av SDF-styrelsen.

5. Förbundsfunktionärer till alla tävlingar m.m. inom respektive simidrott. Kort utfärdas av SSF efter anmälan av Regelkommittén.

SSF-styrelsen får, när särskilda skäl föreligger, utfärda legitimationskort för annan beträffande tävlingar m.m. inom SSF.

Legitimationskort får av arrangör ersättas med biljetter, vilka efter kungörelse på begäran lämnas ut i den mån så är möjligt. Vid sådant arrangemang gäller inte legitimationskortet.

Innehavare av legitimationskort kan inte kräva sittplats.

För fritt tillträde till tävlingar m.m. för ledamöter av RF- och RF-SISU distriktsförbundsorgan gäller RF:s stadgar.

Visa svar

116 Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF, RF-SISU distriktsförbund, SSF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa eller RF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

Visa svar