Hem / Stadgar och regler / Svenska Simförbundets stadgar / 174 Medlems rättigheter och skyldigheter

174 Medlems rättigheter och skyldigheter


Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter
  • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa RF:s och SSF:s stadgar, tävlingsregler och beslut
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
  • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen.