Hem / Stadgar och regler / Svenska Simförbundets stadgar / 172 Förenings åligganden

172 Förenings åligganden


Förening ska

  1. följa RF:s stadgar och SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan
  2. årligen före april månads utgång till SSF sända in verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret och övriga rapporter, innehållande av SSF-styrelsen föreskrivna uppgifter, vid äventyr av förseningsavgift, vilken fastställs av SSF-styrelsen
  3. årligen före oktober månads utgång erlägga årsavgift/er och övriga föreskrivna avgifter för nästkommande år
  4. på begäran av RS, SSF-styrelsen, berörd RF-SISU distriktsförbundsstyrelse- eller SDF-styrelsen ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter, inklusive en officiell e-postadress
  5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning
  6. hålla årsmöte och under det, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
  7. på begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden
  8. i enlighet med lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen – om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn – visar upp ett utdrag enligt lagen om belastningsregister.