Hem / Stadgar och regler / Svenska Simförbundets stadgar / 171 Utträde och uteslutning av förening ur SSF

171 Utträde och uteslutning av förening ur SSF


Förening, som önskar utträda ur SSF, ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter till SSF, bestämmer SSF-styrelsen om de ska betalas eller inte.

Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år senast vid oktober månads utgång, får anses ha begärt sitt utträde ur SSF. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger får SSF-styrelsen utesluta förening om den försummat att senast före april månads utgång – trots påminnelser och förelagd förseningsavgift – ännu vid i föreläggandet av förseningsavgiften angiven tidpunkt alltjämt inte fullgjort sin skyldighet att till SSF sända in sin verksamhetsberättelse samt övriga rapporter innehållande av SSF-styrelsen föreskrivna uppgifter.

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att följa idrottens värdegrund, att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SSF, berört RF-SISU distriktsförbund, eller SDF eller att annars påtagligt ha motarbetat SSF:s intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av SSF-styrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen ska iaktta för överklagande av beslutet.

Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt RF:s stadgar 15 kap.

Medlemskapets upphörande i SSF innebär samtidigt att föreningens medlemskap i berört SDF och berört RF-SISU distriktsförbund upphör.