170 Medlemskap i SSF


Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SSF om nedanstående villkor är uppfyllda:

  1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RF:s stadgemall för idrottsförening.
  2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av SSF.
  3. Föreningen har betalat de avgifter som SSF i vederbörlig ordning har bestämt.
  4. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och SSF:s stadgar, tävlingsbestämmelser och beslut fattade av överordnade idrottsorgan.
  5. Föreningens namn är inte olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
  6. Berört SDF har yttrat sig över ansökan.

Lämnar SSF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt RF:s stadgar 15 kap.

Medlemskap i SSF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i berört SDF och berört RF-SISU distriktsförbund.