Hoppa till sidans innehåll

Föreningarna


170 Medlemskap i SSF

Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SSF om nedanstående villkor är uppfyllda.

 1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.
 2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av SSF.
 3. Föreningen erlagt av SSF-möte föreskrivna årsavgifter för det löpande verksamhetsåret.
 4. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och SSF:s stadgar, tävlingsbestämmelser och beslut fattade av överordnade idrottsorgan.
 5. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
 6. Berört SDF har yttrat sig över ansökan.

Lämnar SSF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Visa svar


Dölj svar


171 Utträde och uteslutning av förening ur SSF

Förening, som önskar utträda ur SSF, ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter till SSF, bestämmer SSF-styrelsen om de ska betalas eller inte.

Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år senast vid oktober månads utgång, får anses ha begärt sitt utträde ur SSF. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger får SSF utesluta förening om den försummat att senast före april månads utgång - trots påminnelser och förelagd förseningsavgift - ännu vid i föreläggandet av förseningsavgiften angiven tidpunkt alltjämt inte fullgjort sin skyldighet att sända in sin verksamhetsberättelse till SSF med de uppgifter som SSF-styrelsen föreskriver.

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SSF, DF eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat SSF:s intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av SSF-styrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen ska iaktta för överklagande av beslutet.

Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Visa svar


Dölj svar


172 Åligganden

Förening ska

 1. följa RF:s stadgar och SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
 2. årligen före april månads utgång till SSF sända in verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret och föreningsrapport, innehållande av SSF-styrelsen föreskrivna uppgifter, vid äventyr av förseningsavgift, vilken fastställs av SSF-mötet,
 3. årligen före oktober månads utgång erlägga årsavgift/er och övriga föreskrivna avgifter för nästkommande år,
 4. på begäran av RS, SSF- eller vederbörande DF- eller SDF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter, inklusive en officiell e-postadress,
 5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning,
 6. hålla årsmöte och under det, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
 7. på begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna yttranden samt avge yttranden.

Visa svar


Dölj svar


173 Medlemskap i förening

Fysisk person upptas som medlem i förening efter ansökan.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller uppenbart skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för det redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas medlemmen.

Beslut om att vägra medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Visa svar


Dölj svar


174 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa RF:s och SSF:s stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen

Visa svar


Dölj svar


175 Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller, om denna har så bestämt, av sektionsstyrelse eller motsvarande. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, ska också SSF-styrelsen ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till SSF får medlemmen delta endast om SSF har godkänt deltagandet.

Visa svar


Dölj svar


 

Nationell Sponsor

    arena_new_black_90web

Våra partners

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765300
Fax: +4687246861
E-post: This is a mailto link