Föreningarna


170 Medlemskap i SSF

Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SSF om nedanstående villkor är uppfyllda:

 1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RF:s stadgemall för idrottsförening.
 2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av SSF.
 3. Föreningen har betalat de avgifter som SSF i vederbörlig ordning har bestämt.
 4. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och SSF:s stadgar, tävlingsbestämmelser och beslut fattade av överordnade idrottsorgan.
 5. Föreningens namn är inte olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
 6. Berört SDF har yttrat sig över ansökan.

Lämnar SSF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt RF:s stadgar 15 kap.

Medlemskap i SSF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i berört SDF och berört RF-SISU distriktsförbund.

Visa svar

171 Utträde och uteslutning av förening ur SSF

Förening, som önskar utträda ur SSF, ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter till SSF, bestämmer SSF-styrelsen om de ska betalas eller inte.

Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år senast vid oktober månads utgång, får anses ha begärt sitt utträde ur SSF. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger får SSF-styrelsen utesluta förening om den försummat att senast före april månads utgång – trots påminnelser och förelagd förseningsavgift – ännu vid i föreläggandet av förseningsavgiften angiven tidpunkt alltjämt inte fullgjort sin skyldighet att till SSF sända in sin verksamhetsberättelse samt övriga rapporter innehållande av SSF-styrelsen föreskrivna uppgifter.

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att följa idrottens värdegrund, att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SSF, berört RF-SISU distriktsförbund, eller SDF eller att annars påtagligt ha motarbetat SSF:s intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av SSF-styrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen ska iaktta för överklagande av beslutet.

Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt RF:s stadgar 15 kap.

Medlemskapets upphörande i SSF innebär samtidigt att föreningens medlemskap i berört SDF och berört RF-SISU distriktsförbund upphör.

Visa svar

172 Förenings åligganden

Förening ska

 1. följa RF:s stadgar och SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan
 2. årligen före april månads utgång till SSF sända in verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret och övriga rapporter, innehållande av SSF-styrelsen föreskrivna uppgifter, vid äventyr av förseningsavgift, vilken fastställs av SSF-styrelsen
 3. årligen före oktober månads utgång erlägga årsavgift/er och övriga föreskrivna avgifter för nästkommande år
 4. på begäran av RS, SSF-styrelsen, berörd RF-SISU distriktsförbundsstyrelse- eller SDF-styrelsen ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter, inklusive en officiell e-postadress
 5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning
 6. hålla årsmöte och under det, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 7. på begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden
 8. i enlighet med lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen – om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn – visar upp ett utdrag enligt lagen om belastningsregister.
Visa svar

173 Medlemskap i förening

Fysisk person upptas som medlem i förening efter ansökan.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, föreningens stadgar eller skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för det redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas medlemmen.

Beslut om att vägra medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

Visa svar

174 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa RF:s och SSF:s stadgar, tävlingsregler och beslut
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen.
Visa svar

175 Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller, om denna har så bestämt, av sektionsstyrelse eller motsvarande. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, ska också SSF-styrelsen ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till SSF får medlemmen delta endast om SSF har godkänt deltagandet.

Visa svar