Hem / Stadgar och regler / Svenska Simförbundets stadgar

Svenska Simförbundets stadgar


Förkortningslista till kapitel 1 och Bilaga till kapitel 1

DM Distriktsmästerskap
DoN Dopingnämnden
DopK Dopingkommissionen
FINA Fédération Internationale de Natation
LEN Ligue Européenne de Natation
NSF Nordiska Simförbundet
RF Sveriges Riksidrottsförbund
RIN Riksidrottsnämnden
RK Regelkommittén
RS Riksidrottsstyrelsen
SDF Specialidrottsdistriktsförbund
SISU Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
SM Svenskt mästerskap
SOK Sveriges Olympiska Kommitté
SSF Svenska Simförbundet
WPS World Para Swimming

Visa svar

Grundläggande och allmänna bestämmelser

101 Simförbundet

Svenska Simförbundet (SSF) är specialidrottsförbund för all svensk simidrott. SSF har huvudansvaret för simidrottens utveckling och ska handha simidrottens gemensamma angelägenheter såväl nationellt som internationellt.

SSF:s ansvarsområde omfattar vattenvana, simundervisning, livräddning, motion och hälsa samt tränings- och tävlingsverksamhet i de olika simidrotterna.

Visa svar

102 Medlemskap i andra organisationer

SSF är genom medlemskap knutet till följande organisationer:
- Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
- Internationella simförbundet (FINA)
- Europeiska simförbundet (LEN)
- Nordiska simförbundet (NSF)
- Sveriges Olympiska kommitté (SOK)
- Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna (SISU).

SSF och dess medlemmar är förpliktigade att följa FINA:s och LEN:s stadgar, regler och beslut. Härvid gäller särskilt att SSF:s stadgar och regler inte får vara i strid med FINA:s eller LEN:s motsvarande och, om så skulle vara, gäller FINA:s eller LEN:s stadgar och regler framför SSF:s.

Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar och bestämmelser gäller även i tillämpliga delar RF:s stadgar.

Visa svar

103 Definitioner

Med simidrott avses simning, simhopp, vattenpolo, konstsim och simning i öppet vatten.

Med simidrottare avses utövare av simidrott.

Med simmare, simhoppare, vattenpolospelare, konstsimmare och simmare i öppet vatten avses utövare av respektive simidrott. För simidrottare inom masters och para används för respektive simidrott dessa begrepp med tillägget ”masters” respektive ”para”.

Aktiv medlemsförening är en förening, vars syfte är att inom simidrott kontinuerligt bedriva tävlings-, tränings-, utbildnings-, kurs- eller simskoleverksamhet.

Annan medlemsförening är en förening vars hela verksamhet är av endast tillfällig eller säsongsbunden karaktär, t.ex. sommarsimskola.

Visa svar

104 Omfattning – organisatorisk uppbyggnad

SSF, som är en ideell förening, består av till SSF anslutna ideella föreningar som bedriver verksamhet inom SSF:s verksamhetsområde.

Genom medlemskap i SSF är en förening också ansluten till RF och SISU.

SSF organiserar sin regionala verksamhet genom sina distriktsförbund (SDF). SDF omfattar de föreningar som har sin hemort inom distriktets område.

Visa svar

105 Verksamhets- och räkenskapsår

SSF:s och SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

Visa svar

106 Beslutande organ i SSF och SDF

SSF:s högsta beslutande organ är SSF-mötet och extra SSF-möte. När SSF-mötet inte är samlat, är SSF-styrelsen högsta beslutande organ.

För tillämpningen av bestämmelser i Avsnitt B, (Kapitel 2) Allmänna bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskaps- och rekordbestämmelser samt Avsnitt C (Kapitel 4-10), Simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser är Regelkommittén beslutande organ. Vid oenighet i Regelkommittén ska frågan, med eget yttrande, hänskjutas till SSF-styrelsen.

SDF:s högsta beslutande organ är SDF-mötet och extra SDF-möte. När SDF-mötet inte är samlat, är SDF-styrelsen högsta beslutande organ.

Visa svar

107 Beslutförhet för ändring i stadgar och tävlingsbestämmelser

För ändring i Avsnitt A, (Kapitel 1) Stadgar fordras beslut av SSF-möte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Ändring i Avsnitt B, (Kapitel 2) Allmänna bestämmelser och (Kapitel 3) Mästerskaps- och rekordbestämmelser får beslutas av SSF-styrelsen.

Ändring i Avsnitt C, (Kapitel 4-10) Simidrottsspecifika tävlingsbestämmelser får beslutas av Regelkommittén.

Vid oenighet i SSF-styrelsen eller Regelkommittén ska frågan överlämnas till närmast högre beslutsorgan. Beslut av det högre beslutsorganet i sådan fråga fattas med enkel majoritet.

Bestämmelse som innebär rätt för ett högre beslutsorgan att fatta beslut eller meddela dispens får inte ändras av ett lägre beslutsorgan. Detsamma gäller bestämmelse som efter hänskjutande beslutats av ett högre beslutsorgan, intill dess beslutsrätten i samma fråga återlämnats från det högre till det lägre beslutsorganet.

Visa svar

108 Förslag till ärende vid SSF- och SDF-möte

Förslag till ärende vid SSF- och SDF-möte ska vara respektive styrelse skriftligen tillhanda senast den 1 januari det år SSF- respektive SDF-möte hålls. Rätt att ge in förslag har SDF, avseende SSF-möte, och förening som är upptagen i gällande röstlängd för respektive möte samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från enskild medlem ska ges in av vederbörande förening tillsammans med dess yttrande.

Visa svar

109 Beslutförhet vid upplösning av SSF

Beslut om upplösning av SSF fordrar minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie SSF-möten.

Visa svar

110 Stadge- och regeländring samt provisorisk regeländring

Beslut om ändring av stadgar och tävlingsbestämmelser i Avsnitt A–C träder i kraft tre veckor efter det beslutet publicerats i SSF:s officiella kungörelseorgan eller vid den tidpunkt som anges i beslutet.

Beslut i avsnitt A ska omedelbart insändas till Riksidrottsstyrelsen (RS).

SSF:s styrelse kan bestämma att gällande tävlingsbestämmelser för viss tävling eller serie av tävlingar under viss angiven tid på prov, helt eller delvis, ersätts med andra regler.

Visa svar

111 Röstlängd

Rösträtt vid SSF-möte bestäms genom röstlängd som upprättas av SSF-styrelsen varje år före den 15 januari.

Röstlängden upptar de föreningar som under föregående kalenderår fullgjort de skyldigheter gentemot SSF som bestämts på SSF-möte.

Röstlängden gäller oförändrad under kalenderåret.

Visa svar

112 Valbarhet

För att kunna nomineras till val inom SSF, SDF eller förening krävs att den nominerade är röstberättigad medlem i förening ansluten till RF.

Ledamot i SSF-styrelsen eller SDF-styrelse och arbetstagare hos SSF eller SDF är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i SSF eller SDF.

Arbetstagare hos SSF eller SDF får inte väljas till ledamot i SSF-styrelsen eller SDF-styrelse och får inte heller väljas till ledamot av SSF:s eller SDF:s valberedning.

Arbetstagare hos förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i föreningen.

Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i SSF.

Visa svar

113 Omröstning och beslut

Vid SSF-möte och SDF-möte sker omröstning öppet.

När röstberättigat ombud begär det ska val ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av röstberättigad ordförande. I annat fall, samt vid samtliga val, ska lotten avgöra.

Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas.

Vid SSF-möte har styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Vid SDF-möte har styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt, såvida inte vederbörande har fullmakt som ombud för röstberättigad organisation.

Person som avses i föregående stycke och som är ombud får inte delta i beslut vid beviljande av ansvarsfrihet, vid val av revisor eller vid avgörande av fråga för vilken vederbörande är ansvarig i styrelsen.

Beslut fattade av SSF-möte eller SDF-möte gäller från resp. mötes avslutande om inte annat bestämts.

Visa svar

114 Adjungering av styrelseledamot

Styrelse inom SSF, SDF eller förening får kalla enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.

Visa svar

115 Legitimationskort

Ledamöter av vissa styrelser, kommittéer m.fl. har fritt tillträde till av SSF och dess organisationer anordnade tävlingar m.m. enligt följande:

1. Ledamöterna i SSF-styrelsen, kommittéer, simidrottsutskott, nämnder och revisorer – till alla tävlingar m.m. Kort utfärdas av SSF.

2. Innehavare av SSF:s hedersmärke, förtjänstmedalj i guld eller guldmedalj – till alla tävlingar m.m. Kort utfärdas av SSF.

3. SSF:s personal och ansvariga landslagstränare – till alla tävlingar m.m. Kort utfärdas av SSF.

4. Ledamöterna i SDF-styrelsen, kommittéer och revisorer – till alla tävlingar m.m. inom SDF. Kort utfärdas av SSF efter anmälan av SDF-styrelsen.

5. Förbundsfunktionärer till alla tävlingar m.m. inom respektive simidrott. Kort utfärdas av SSF efter anmälan av Regelkommittén.

SSF-styrelsen får, när särskilda skäl föreligger, utfärda legitimationskort för annan beträffande tävlingar m.m. inom SSF.

Legitimationskort får av arrangör ersättas med biljetter, vilka efter kungörelse på begäran lämnas ut i den mån så är möjligt. Vid sådant arrangemang gäller inte legitimationskortet.

Innehavare av legitimationskort kan inte kräva sittplats.

För fritt tillträde till tävlingar m.m. för ledamöter av RF- och RF-SISU distriktsförbundsorgan gäller RF:s stadgar.

Visa svar

116 Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF, RF-SISU distriktsförbund, SSF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa eller RF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

Visa svar

Simförbundsmöte (SSF-möte)

120 Tidpunkt, sammansättning och beslutförhet

SSF-möte ska hållas vartannat år under april månad på tid och ort som SSF-styrelsen beslutar. SSF-möte får dock inte hållas på dag när riksidrottsmöte pågår.

SSF-möte består av ombud utsedda av de aktiva medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år SSF-möte äger rum samt av varje SDF. Varje sådan förening och varje SDF har en röst. Förening som under något av de två föregående åren erhållit mästerskapspoäng vid senior-SM har därutöver ytterligare en röst.

Föreningar och SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud får dock representera endast en förening eller ett SDF samt får inte vara ledamot av SSF-styrelsen.

Ombud ska för att få utöva rösträtten ge in fullmakt undertecknad av ordföranden eller sekreteraren i den förening eller det SDF, som ombudet representerar.

SSF-möte är beslutfört med det antal ombud, som deltar i mötets beslut.

Visa svar

121 Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid SSF-möte har, utöver ombuden, ledamot av SSF-styrelsen, revisorer, ordförande i kommittéer, nämnder, förbundschef och simidrottsansvarig samt motionär vad avser egen motion.

Representant för RF och arbetstagare hos SSF har yttranderätt vid SSF-möte.

SSF-möte får ge även annan person rätt att yttra sig vid mötet. Sådan yttranderätt får begränsas till visst ärende eller ges för mötet i dess helhet.

Visa svar

122 Kallelse

Kallelse till SSF-möte utfärdas av SSF-styrelsen genom publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan senast tre månader före mötet.

Föredragningslista med tillhörande handlingar samt verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan senast tre veckor före mötet.

Visa svar

123 Röstlängd

Röstlängd vid SSF-möte ska uppta samtliga ombud som har rösträtt vid mötet med angivande av ombudets namn och representerad förening eller SDF.

Visa svar

124 Ärenden vid SSF-möte

SSF-möte öppnas av förbundsordföranden eller, vid förbundsordförandens förhinder, av vice ordföranden i SSF-styrelsen.

Vid SSF-mötet ska följande ärenden förekomma.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
 3. Fråga om mötet är utlyst i rätt ordning och tid.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare.
 7. Val av erforderligt antal rösträknare, andra än protokolljusterare.
 8. Behandling av SSF-styrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste verksamhetsåren.
 9. Behandling av SSF-styrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren.
 10. Behandling av revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för samma tid.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning för samma tid.
 12. Kandidatnominering för val enligt punkterna 13-18.
 13. Val på två år av förbundsordförande tillika ordförande i SSF-styrelsen.
 14. Val på fyra år av fyra ledamöter i SSF-styrelsen, för könsfördelning se regel 130.
 15. Val på två år av en revisor och en revisorssuppleant eller ett revisionsbolag.
 16. Val på två år av tre lekmannarevisorer, varav minst en kvinna och minst en man.
 17. Val på två år av ordförande, vice ordförande och tre ledamöter, varav minst en kvinna och minst en man, i Ansvarsnämnden.
 18. Val på två år av ordförande och fyra ledamöter, två kvinnor och två män, i valberedningen.
 19. Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF.
 20. Fastställande av årsavgifter.
 21. Redovisning av långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering.
 22. Behandling av ärenden vilka getts in i den ordning som anges i regel 108 samt av ärenden som SSF-styrelsen hänskjutit till mötet.
Visa svar

125 Valberedning

Valberedningen ska vara sammansatt av ordförande och fyra ledamöter, två kvinnor och två män. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom SSF.

Senast 1 december året före SSF-mötet ska valberedningen skriftligen fråga dem, vilkas mandattid utgår vid SSF-mötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast 12 veckor före SSF-mötet ska valberedningen skriftligen meddela de röstberättigade, enligt regel 123, vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur. De röstberättigade uppmanas att skriftligen nominera kandidater för val enligt punkterna 13–18 i ärendeförteckningen för SSF-mötet.

Senast 8 veckor före SSF-mötet ska de röstberättigade skriftligen till valberedningen nominera kandidater för val enligt punkterna 13–18. Valberedningen får själv nominera kandidater till val enligt punkterna 13–17.

Senast 3 veckor före SSF-mötet ska valberedningens fullständiga förslag till val enligt punkterna 13–17 samt en fullständig förteckning över de kandidater som nominerats till val enligt punkterna 13–18 publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan.

Valberedningens ordförande ska vid kandidatnomineringen vid SSF-mötet meddela mötet valberedningens förslag. Ombuden och övriga med förslagsrätt vid mötet har möjlighet att föreslå ytterligare kandidater från den fullständiga förteckningen över nominerade kandidater. Plädering får förekomma för föreslagna kandidater.

Valberedningens förhandlingar som är förtroliga ska protokollföras. Efter SSF-mötet ska protokollet överlämnas till SSF-styrelsen.

Visa svar

126 Extra SSF-möte

SSF-styrelsen ska då den finner det erforderligt, eller då minst 1/3 av de vid senaste SSF-möte röstberättigade föreningarna och SDF, revisor eller lekmannarevisorer kräver det, sammankalla extra SSF-möte. Mötet ska hållas senast 45 dagar efter det kravet framställdes till SSF-styrelsen.

För extra SSF-möte gäller samma bestämmelser avseende rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt som vid ordinarie SSF-möte.

Kallelse till extra SSF-möte ska tillsammans med ärendeförteckningen för mötet och därtill hörande handlingar sändas till samtliga röstberättigade föreningar och SDF samt till övriga organisationer med yttrande- och förslagsrätt vid mötet senast 20 dagar före mötet. Kallelsen ska samtidigt publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan.

Vid extra SSF-möte får andra ärenden än de som finns upptagna i ärendeförteckningen inte behandlas.

Extra SSF-möte får inte hållas på dag när riksidrottsmöte pågår.

Visa svar

SSF-styrelsen

130 Sammansättning

SSF-styrelsen ska vara sammansatt av ordförande och åtta ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan kvinnor och män, dock ska minst tre ledamöter vara kvinnor och minst tre ska vara män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare i styrelsen.

Förbundschefen är föredragande i styrelsen.

SSF-styrelsen får tillsätta särskilda organ som behövs för verksamheten.

Visa svar

131 Kallelse

SSF-styrelsen sammanträder på kallelse enligt ordförandens bestämmande eller då minst fyra ledamöter begär det.

Kallelsen till sammanträde ska innehålla föredragningslistan för sammanträdet.

Ledamot ska omedelbart till sekreteraren i styrelsen anmäla hinder att delta i sammanträdet.

Visa svar

132 Beslutförhet

SSF-styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats senast fyra dagar före sammanträdet och minst fem ledamöter är närvarande.

Om ordföranden finner det nödvändigt kan brådskande ärenden avgöras efter hörande av ledamöterna. Sådant beslut ska protokollföras.

Förbundschefen har yttranderätt, men inte rösträtt. Förbundschefen har rätt att få reservation till styrelsens beslut antecknad i protokollet. 

Visa svar

133 SSF-styrelsens åligganden

SSF-styrelsen ska

 1. verka för simidrottens utveckling, tillvarata SSF:s intressen och övervaka efterlevnaden av SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser
 2. verkställa SSF-mötets beslut och bereda ärenden, som ska föreläggas SSF-möte,
 3. förvalta och ansvara för SSF:s medel
 4. tillsätta representanter i styrelser och organ, där SSF är representerat
 5. tillsätta förbundschef och fastställa chefsinstruktionen
 6. fastställa SSF-kansliets organisation
 7. ansvara för fortlöpande informationsutbyte med SDF
 8. avgöra ansökningar om medlemskap i och utträde ur SSF
 9. handha och övervaka representation av svensk simidrott
 10. ansvara för att svenska mästerskap genomförs
 11. avgöra ansökningar om anordnande av och deltagande i internationella tävlingar
 12. besluta om SSF:s utmärkelser enligt vad som sägs i regel 192 tredje stycket
 13. godkänna svenska rekord och besluta om SSF:s standardmedalj i guld
 14. fullgöra de åligganden som anges i RF:s stadgar 11 kap. 4 §
 15. utöva prövningsrätt i ärenden som anges i RF:s stadgar 15 kap.
 16. redovisa långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering inför SSF-mötet.
Visa svar

134 Arbetsperiod

SSF-styrelsens arbetsperiod omfattar tiden mellan två ordinarie SSF-möten.

Visa svar

Revision

135 Revision

SSF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas i enlighet med lag och god revisionssed av enligt regel 124.15 utsedd revisor eller utsett revisionsbolag.

Ansvarig revisor ska årligen senast 20 mars, dock senast 5 veckor före SSF-möte , efter verkställd revision, till SSF-styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

Om revisor kräver det ska SSF:s styrelse kalla till extra SSF-möte. Se även regel 126.

Visa svar

136 Lekmannarevision

SSF:s lekmannarevision, som ska vara sammansatt av tre ledamöter varav minst en kvinna och minst en man, ska årligen granska om SSF:s verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och om SSF:s interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna ska årligen senast 27 mars, dock senast 4 veckor före SSF-möte, efter verkställd granskning, till SSF-styrelsen överlämna en granskningsrapport.

Om i granskningsrapporten framförs allvarlig kritik på de områden som är föremål för granskningen har lekmannarevisorerna, om de är ense i sin kritik, rätt att kräva att SSF-styrelsen kallar till extra SSF-möte för behandling av lekmannarevisorernas iakttagelser. Se även regel 126.

Visa svar

Simidrottsforum

140 Tidpunkt och sammansättning

Simidrottsforum ska hållas vartannat år, det år då SSF-möte inte hålls.

Till Simidrottsforum ska inbjudas samtliga SDF och aktiva medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år Simidrottsforum äger rum.

Till Simidrottsforum kan därutöver även andra medlemsföreningar bjudas in.

Visa svar

141 Inbjudan

Inbjudan till Simidrottsforum med angivande av tid och plats utfärdas av SSF-styrelsen genom publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan senast tre månader för mötet.

Senast en månad före Simidrottsforum ska på samma sätt publiceras fullständigt program för mötet.

Visa svar

142 Uppgifter för Simidrottsforum

Simidrottsforum syftar till att nationellt lyfta för simidrotten aktuella utvecklingsfrågor, ge en ekonomisk redovisning för det senaste verksamhetsåret samt beskriva den ekonomiska planeringen för det kommande året.

Simidrottsforum kan avge enhälliga uttalanden i för simidrotten väsentliga frågor.

För SSF och dess organisationer bindande beslut kan inte fattas av Simidrottsforum.

Visa svar

SSF:s distriktsförbund (SDF)

150 Verksamhetsområde, namn och indelning

SDF:s verksamhetsområde omfattar ett eller flera RF-SISU distriktsförbund eller ett eller flera län. Avvikelse härifrån får förekomma efter godkännande av RS.

SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SSF och som har sin hemort inom SDF:s område.

Inom SSF finns SDF enligt följande geografiska områden:

 • Norrlands simförbund innefattande Norrbottens och Västerbottens län
 • Mellannorrlands simförbund innefattande Jämtlands och Västernorrlands län
 • Mellansvenska simförbundet innefattande Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Södermanlands län
 • Västsvenska simförbundet innefattande Västra Götalands och Hallands län
 • Stockholms simförbund innefattande Stockholms och Gotlands län
 • Östsvenska simförbundet innefattande Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län
 • Skånes simförbund innefattande Skåne och Blekinge län.

Sammanslagning av SDF eller annan förändring av SDF:s verksamhetsområde ska, liksom ändring av en förenings, en kommuns, ett läns eller del av ett läns distriktstillhörighet, godkännas av SSF-möte, med tillämpning av den beslutsordning som gäller för stadgeändring. Sådana förändringar som initierats av SDF själva ska beslutas av SSF-styrelsen.

SSF-styrelsen godkänner SDF:s namn efter hörande av RF.

Indelningen i SDF ska publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan senast vid kalenderårets ingång.

Visa svar

152 SDF:s stadgar

SDF:s stadgar ska följa den av SSF-mötet fastslagna stadgemallen för SDF. SSF-styrelsen ska godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för SSF-styrelsen att påtala ändring av stadgarna om de strider mot stadgemallen eller på annat sätt anses vara olämpliga.

Visa svar

153 SDF:s obligatoriska uppgifter

SDF har inom sitt verksamhetsområde följande obligatoriska grunduppgifter:

 • verka för simidrottens utveckling
 • verka för att av SSF centralt beslutade åtgärder genomförs
 • initiera och genomföra utbildning
 • främja utvecklingen av samtliga SSF:s ansvarsområden och simidrotter
 • samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar
 • ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer
 • främja en effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället.
Visa svar

SDF-mötet

154 Tidpunkt, sammansättning och beslutförhet

SDF-möte ska hållas varje år under mars månad på tid och plats som SDF-styrelsen beslutar. SDF-möte får dock inte hållas på dag när berörda RF-SISU distriktsförbundsmöten pågår.

SDF-möte består av ombud utsedda av de medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år SDF-möte äger rum. Varje sådan förening har en röst. Förening som under det föregående året erhållit mästerskapspoäng vid senior-DM har därutöver ytterligare en röst.

Ombud ska för att få utöva rösträtten ge in fullmakt undertecknad av ordföranden eller sekreteraren i den förening som ombudet representerar. Ombud får representera endast en förening.

SDF-möte är beslutfört med det antal ombud, som är närvarande vid mötet.

Visa svar

155 Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte har, utöver ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, berörda RF-SISU distriktsförbunds revisorer, SDF:s revisorer samt motionär vad avser egen motion.

Representant för RF, SSF och berörda RF-SISU distriktsförbund har yttranderätt vid SDF-möte.

SDF-möte får ge även annan person rätt att yttra sig vid mötet. Sådan rätt kan begränsas till visst ärende eller ges för mötet i dess helhet.

Visa svar

156 Kallelse

Kallelse till SDF-möte utfärdas av SDF-styrelsen genom publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan senast 20 dagar före mötet.

Föredragningslista med tillhörande handlingar samt verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse sänds till röstberättigade föreningar senast 7 dagar före mötet.

Visa svar

157 Röstlängd

SSF ska senast 15 januari publicera en förteckning över samtliga medlemsföreningar i respektive distrikt. Av förteckningen ska framgå om föreningen fullgjort sina skyldigheter gentemot SSF. SDF-styrelsen ska med förteckningen som grund upprätta en röstlängd för SDF-möte omfattande de medlemsföreningar som fullgjort sina skyldigheter mot SSF och SDF enligt beslut av SSF-möte respektive SDF-möte.

Röstlängden ska ange hur många röster respektive förening har enligt regel 154.

Röstlängden gäller oförändrad under kalenderåret.

Röstlängd vid SDF-möte ska uppta samtliga ombud som har rösträtt vid mötet med angivande av ombudets namn och representerad förening.

Visa svar

158 Ärenden vid SDF-möte

SDF-möte öppnas av distriktsordföranden eller, vid distriktsordförandens förhinder, av vice ordföranden i SDF-styrelsen.

Vid SDF-möte ska följande ärenden förekomma:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
 3. Fråga om mötet är utlyst i rätt ordning och tid.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare.
 7. Val av erforderligt antal rösträknare, andra än protokolljusterare.
 8. Behandling av SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 9. Behandling av SDF-styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 10. Behandling av revisionsberättelsen för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning för samma tid.
 12. Beslut om antalet ledamöter i SDF-styrelsen och i valberedningen, för minimiantal se regel 161 resp. 159.
 13. Kandidatnominering för val enligt punkterna 14–19.
 14. Val på ett år av distriktsordförande tillika ordförande i SDF-styrelsen.
 15. Val på två år av erforderligt antal ledamöter i SDF-styrelsen, för könsfördelning se regel 161.
 16. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant eller ett revisionsbolag.
 17. Val av ombud till SSF-möte jämte erforderligt antal suppleanter.
 18. Val av ombud till berörda RF-SISU distriktsförbundsmöten jämte erforderligt antal suppleanter.
 19. Val på ett år av ordförande och erforderligt antal ledamöter, minst en kvinna och minst en man, i valberedningen.
 20. Fastställande av de skyldigheter som förening har att iaktta mot SDF.
 21. Redovisning av långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering.
 22. Behandling av ärenden, vilka getts in i den ordning som anges i regel 108, samt av ärenden som SDF-styrelsen hänskjutit till mötet.
Visa svar

159 Valberedning

Valberedningen ska vara sammansatt av ordförande och minst två ledamöter, minst en kvinna och minst en man. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom SDF.

Senast 1 december året före SDF-mötet ska valberedningen skriftligen fråga dem, vilkas mandattid utgår vid SDF-mötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast 8 veckor före SDF-mötet ska valberedningen skriftligen meddela de röstberättigade föreningarna inom SDF, vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur. De röstberättigade uppmanas att skriftligen nominera kandidater för val enligt punkterna 14-19 i ärendeförteckningen för SDF-mötet.

Senast 4 veckor före SDF-mötet ska de röstberättigade skriftligen till valberedningen nominera kandidater för val enligt punkterna 14–19. Valberedningen får själv nominera kandidater till val enligt punkterna 14–18.

Senast 7 dagar före SDF-mötet ska valberedningens fullständiga förslag till val enligt punkterna 14–18 samt en fullständig förteckning över de kandidater som nominerats till val enligt punkterna 14–19 sändas till de föreningar som är röstberättigade vid mötet.

Valberedningens ordförande ska vid kandidatnomineringen vid SDF-mötet meddela mötet valberedningens förslag. Ombuden och övriga med förslagsrätt vid mötet har möjlighet att föreslå ytterligare kandidater. Plädering får förekomma för föreslagna kandidater.

Valberedningens förhandlingar som är förtroliga ska protokollföras. Efter SDF-mötet ska protokollet överlämnas till SDF-styrelsen.

Valberedningen bör även förbereda nomineringar till SSF-styrelsen och berörda RF-SISU distriktsförbundsstyrelser.

Visa svar

160 Extra SDF-möte

SDF-styrelsen ska då den finner det erforderligt, eller då minst 1/3 av de vid senaste SDF-möte röstberättigade föreningarna eller revisor kräver det, sammankalla extra SDF-möte. Mötet ska hållas senast 45 dagar efter det kravet framställdes till SDF-styrelsen.

För extra SDF-möte gäller samma bestämmelser avseende rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt som vid ordinarie SDF-möte.

Kallelse till extra SDF-möte ska tillsammans med ärendeförteckningen för mötet och därtill hörande handlingar sändas till samtliga röstberättigade föreningar och övriga organisationer med yttrande- och förslagsrätt vid mötet senast 20 dagar före mötet. Kallelsen ska samtidigt publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan.

Vid extra SDF-möte får andra ärenden än de som finns upptagna i ärendeförteckningen inte behandlas.

Extra SDF-möte får inte hållas på dag när berörda RF-SISU distriktsförbundsmöten pågår.

Visa svar

SDF-styrelsen

161 Sammansättning

SDF-styrelsen ska vara sammansatt av ordförande och minst sex ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan kvinnor och män, dock ska minst två ledamöter vara kvinnor och minst två ska vara män.

SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen tillsätter dessutom sekreterare och kassör.

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ som behövs för verksamheten.

Visa svar

162 Kallelse

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse enligt ordförandens bestämmande eller då minst tre ledamöter begär det.

Kallelse till sammanträde ska innehålla föredragningslistan för sammanträdet.

Ledamot ska omedelbart till sekreteraren anmäla hinder att delta i sammanträdet.

Visa svar

163 Beslutförhet

SDF-styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast fyra dagar före sammanträdet och minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Om ordförande finner det nödvändigt kan brådskande ärenden avgöras efter hörande av ledamöterna. Sådant beslut ska protokollföras.

Visa svar

164 SDF-styrelsens åligganden

SDF-styrelsen ska

 1. verkställa SDF-mötets beslut och bereda ärenden, som ska föreläggas SDF-mötet
 2. verka för att av SSF beslutade åtgärder genomförs i SDF
 3. förvalta och ansvara för SDF:s medel
 4. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och främja utvecklingen inom SSF:s ansvarsområden och simidrotter i SDF
 5. ansvara för att tävlingar enligt RF:s och SSF:s bestämmande genomförs,
 6. initiera och genomföra utbildning i SDF
 7. samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar i SDF,
 8. ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer i SDF
 9. främja effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället och med berörda RF-SISU distriktsförbund
 10. ge SSF-styrelsen fortlöpande information om verksamheten i SDF och i övrigt gå SSF tillhanda med upplysningar och yttranden
 11. godkänna distriktsrekord
 12. redovisa lång- och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering inför SDF-möte
 13. på begäran av Riksidrottsnämnden (RIN), Dopingnämnden (DoN), Idrottsombudsmannen eller Dopingkommissionen (DopK) lämna uppgifter samt avge yttranden
 14. i enlighet med lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom distriktsförbundet – om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn – visar upp ett utdrag enligt lagen om belastningsregister.
Visa svar

165 Arbetsperiod

SDF-styrelsens arbetsperiod omfattar tiden mellan två ordinarie SDF-möten.

Visa svar

166 Revision

SDF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas i enlighet med lag och god revisionssed av enligt regel 158.16 utsedd revisor eller utsett revisionsbolag.

Ansvarig revisor ska årligen senast 20 februari , efter verkställd revision, till SDF-styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

Om revisor kräver det ska SDF-styrelsen kalla till extra SDF-möte. Se även regel 160.

Visa svar

Föreningarna

170 Medlemskap i SSF

Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SSF om nedanstående villkor är uppfyllda:

 1. Ansökan om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RF:s stadgemall för idrottsförening.
 2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av SSF.
 3. Föreningen har betalat de avgifter som SSF i vederbörlig ordning har bestämt.
 4. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och SSF:s stadgar, tävlingsbestämmelser och beslut fattade av överordnade idrottsorgan.
 5. Föreningens namn är inte olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
 6. Berört SDF har yttrat sig över ansökan.

Lämnar SSF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt RF:s stadgar 15 kap.

Medlemskap i SSF innebär samtidigt att föreningen blir medlem i berört SDF och berört RF-SISU distriktsförbund.

Visa svar

171 Utträde och uteslutning av förening ur SSF

Förening, som önskar utträda ur SSF, ska skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter till SSF, bestämmer SSF-styrelsen om de ska betalas eller inte.

Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år senast vid oktober månads utgång, får anses ha begärt sitt utträde ur SSF. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger får SSF-styrelsen utesluta förening om den försummat att senast före april månads utgång – trots påminnelser och förelagd förseningsavgift – ännu vid i föreläggandet av förseningsavgiften angiven tidpunkt alltjämt inte fullgjort sin skyldighet att till SSF sända in sin verksamhetsberättelse samt övriga rapporter innehållande av SSF-styrelsen föreskrivna uppgifter.

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att följa idrottens värdegrund, att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SSF, berört RF-SISU distriktsförbund, eller SDF eller att annars påtagligt ha motarbetat SSF:s intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av SSF-styrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen ska iaktta för överklagande av beslutet.

Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt RF:s stadgar 15 kap.

Medlemskapets upphörande i SSF innebär samtidigt att föreningens medlemskap i berört SDF och berört RF-SISU distriktsförbund upphör.

Visa svar

172 Förenings åligganden

Förening ska

 1. följa RF:s stadgar och SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan
 2. årligen före april månads utgång till SSF sända in verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret och övriga rapporter, innehållande av SSF-styrelsen föreskrivna uppgifter, vid äventyr av förseningsavgift, vilken fastställs av SSF-styrelsen
 3. årligen före oktober månads utgång erlägga årsavgift/er och övriga föreskrivna avgifter för nästkommande år
 4. på begäran av RS, SSF-styrelsen, berörd RF-SISU distriktsförbundsstyrelse- eller SDF-styrelsen ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter, inklusive en officiell e-postadress
 5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning
 6. hålla årsmöte och under det, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 7. på begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen eller DopK lämna uppgifter samt avge yttranden
 8. i enlighet med lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen – om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn – visar upp ett utdrag enligt lagen om belastningsregister.
Visa svar

173 Medlemskap i förening

Fysisk person upptas som medlem i förening efter ansökan.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, föreningens stadgar eller skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för det redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas medlemmen.

Beslut om att vägra medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

Visa svar

174 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa RF:s och SSF:s stadgar, tävlingsregler och beslut
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen.
Visa svar

175 Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller, om denna har så bestämt, av sektionsstyrelse eller motsvarande. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, ska också SSF-styrelsen ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till SSF får medlemmen delta endast om SSF har godkänt deltagandet.

Visa svar

Regelkommittén (RK)

180 RK:s uppgifter

RK har följande uppgifter:

 1. bevaka förändringar i de internationella tävlingsbestämmelserna
 2. avge yttranden till SSF-styrelsen beträffande förslag till ändringar i de nationella eller internationella tävlingsbestämmelserna
 3. besluta om förändringar i de nationella tävlingsbestämmelserna i kapitel 4–10
 4. ansvara för att gällande tävlingsbestämmelser finns publicerade i SSF:s officiella kungörelseorgan
 5. besluta i fråga om protest som enligt regel 229 överklagats från eller överlämnats av SDF eller, i fråga om protest avseende förhållande vid tävling för vilken SSF ansvarar, överklagats eller hänskjutits till RK
 6. utse ledande funktionärer/domare vid simidrotten simnings nationella mästerskap och andra viktigare tävlingar i landet
 7. till FINA och LEN, efter godkännande av SSF, nominera funktionärer/domare till simidrotten simnings internationella mästerskap
 8. ansvara för att utbildning finns tillgänglig för funktionärer/ domare i simidrotten simnings mästerskaps- och tävlingsbestämmelser.

Ansvarig för respektive simidrott samt masters och para, utom avseende simidrotten simning, har följande uppgifter:

 • utse ledande funktionärer/domare vid nationella mästerskap och andra viktigare tävlingar i landet
 • till FINA, LEN och World Para Swimming (WPS), efter godkännande av SSF, nominera funktionärer/domare till internationella mästerskap
 • ansvara för att utbildning finns tillgänglig för funktionärer/domare i mästerskaps- och tävlingsbestämmelser.
Visa svar

181 Sammansättning

RK ska vara sammansatt av ordförande och två ledamöter, utsedda av SSF-styrelsen. Därutöver ska SSF-styrelsen, efter hörande av respektive simidrott, till kommittén utse en ordinarie representant med personlig suppleant från var och en av simidrotterna varvid även masters och para räknas som simidrotter. RK:s ledamöter och representanterna ska vara väl insatta i de bestämmelser som gäller för respektive simidrott.

Visa svar

182 Kallelse

RK sammanträder på kallelse enligt ordförandens bestämmande eller då någon av ledamöterna begär det.

Kallelse till sammanträde ska innehålla föredragningslista för sammanträdet.

Om ordföranden finner det lämpligt kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

Visa svar

183 Beslutförhet

Vid beslut enligt regel 180.3 och 5 beslutar RK i sammansättningen ordförande och minst en av ledamöterna samt representanten för respektive berörd simidrott. För beslut enligt regel 180.3 erfordras enighet. I annat fall ska frågan, med yttrande från RK, hänskjutas till SSF-styrelsen för beslut.

I övrigt är RK beslutför med ordföranden och minst en av ledamöterna. När fråga av större betydelse för någon av simidrotterna behandlas ska därutöver även berörd simidrotts representant delta. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.

Beslut av RK i protestärende enligt regel 180.5 kan inom 14 dagar från det beslutet sändes till den som berörs av protesten, överklagas hos SSF-styrelsen.

Visa svar

Prövning och överklagande

185 Bestraffningsorgan inom SSF

Bestraffningsärende enligt RF:s stadgar 14 kap och anmälan mot olämplig funktionär enligt regel 278, ska i första instans handläggas och prövas av SSF:s Ansvarsnämnd.

Beslut enligt RF:s stadgar 15 kap 1 § första stycket och 3 § första stycket punkterna 1 och 3 ska vid överklagande till SSF prövas av Ansvarsnämnden.

Visa svar

186 SSF:s ansvarsnämnd

Nämnden ska vara sammansatt av ordförande, vice ordförande och tre övriga ledamöter. I nämnden ska ingå minst en kvinna och minst en man. Ledamot av nämnden får inte vara ledamot av SSF- eller SDF-styrelse eller av SSF:s Regelkommitté.

Nämnden ska sammanträda på kallelse av ordföranden och är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast fyra dagar före sammanträdet och minst tre ledamöter är närvarande.

Om ordföranden finner det lämpligt kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

Vad som här sagts om ordföranden gäller även när vice ordföranden inträtt som ordförande.

Nämnden har sitt kansli hos SSF.

För nämndens verksamhet i övrigt gäller vad som sägs i RF:s stadgar.

Visa svar

187 Böter

Böter enligt RF:s stadgar 14 kap. 5 § får åläggas enskild person med högst 1 000 kr.

Visa svar

Tävlingsbestraffningar

188 Ogiltighet av tävlingsresultat vid brott mot dopingregler

188.1 Automatisk ogiltighet av individuella tävlingsresultat

En dopingförseelse som upptäcks vid kontroll i samband med tävling medför att individuella resultat som uppnåtts i den aktuella tävlingen automatiskt blir ogiltiga med allt vad därav följer såsom förlust av vunnen medalj, poäng och pris.

188.2 Ogiltigförklaring av individuella resultat vid evenemang

En dopingförseelse under eller i samband med enskild tävling i ett evenemang får, efter beslut av enligt evenemangets regler ansvarigt organ, medföra att simidrottarens tidigare individuella resultat i evenemanget blir ogiltiga med allt vad som därav följer såsom förlust av alla medaljer, poäng och priser.

Om simidrottaren styrker att dopingförseelsen vid tävlingen inte beror på fel eller försummelse från utövarens sida, ska dock utövarens resultat i de tidigare tävlingarna gälla. Detta gäller inte om resultaten i de andra tävlingarna kan ha påverkats av utövarens dopingförseelse.

188.3 Ogiltigförklaring av individuella tävlingsresultat efter dopingförseelse

Alla individuella tävlingsresultat som uppnåtts efter det att dopingförseelse konstaterats ska såvida det inte är oskäligt, ogiltigförklaras med allt vad därav följer, innefattande förlust av medaljer, poäng och priser.

188.4 Konsekvenser för lag vid evenemang

I lagsimning eller par eller lag i konstsim eller par i simhopp, ska laget bli diskvalificerat eller dömas till annan disciplinär påföljd enligt FINA:s regler när en eller flera simidrottare i laget har begått en dopingförseelse.

Om i vattenpolo fler än en spelare befinns skyldig till dopingförseelse vid evenemanget, kan laget bli diskvalificerat eller dömas till annan disciplinär påföljd i enlighet med FINA:s regler.

Vid diskvalifikation ska laget förklaras förlorare i samtliga matcher i evenemanget i vilka spelaren deltagit. Matchresultat fastställs därvid till 5-0 i det andra lagets favör, om inte det verkliga matchresultatet var ännu fördelaktigare. 

Visa svar

189 Vid ekonomisk eller annan oegentlighet

Gör sig en förening, dess företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, skyldig till ekonomisk oegentlighet ägnad att allvarligt skada idrottens anseende, otillåten vadhållning eller manipulation av idrottslig verksamhet, ska föreningen åläggas utge straffavgift, högst 25 000 kronor. Föreningen ska för det eller de år oegentligheten förekommit gå miste om samtliga erhållna mästerskapspoäng.

Fråga om åläggande av straffavgift prövas av SSF:s Ansvarsnämnd.

Fråga om mästerskapspoäng prövas av SSF-styrelsen.

Visa svar

Utmärkelser

190 Hedersledamot

SSF-möte, SDF-möte och årsmöte med förening kan kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i respektive organisations styrelse.

Visa svar

191 Utmärkelser

SSF:s utmärkelser är av två slag, belöningar för såväl aktiva insatser inom simidrotten, regel 191.1, som insatser vilka inte är att hänföra till aktiva idrottsprestationer, regel 191.2–191.4.

191.1 Guldmedalj kan tilldelas person för exceptionella idrottsliga meriter.

191.2 Diplom, förtjänsttecken och förtjänstmedaljer tilldelas inom simidrotten och dess organisationer verksamma enskilda personer.

Diplomkan tilldelas person, som under en följd av år – i regel minst fem år – med intresse arbetat för simidrotten.

Förtjänstmedalj i silverkan tilldelas person som under en följd av år – i regel minst tio år – med nit och intresse arbetat för simidrotten,

Förtjänsttecken i förgyllt silver kan tilldelas person, som tidigare innehar förtjänstmedaljen i silver och som därefter under ytterligare en lång följd av år – i regel minst fem år – nedlagt ett intresserat och gagnande arbete för simidrotten.

Förtjänstmedalj i guld kan tilldelas person, som i regel innehar i detta moment nämnda utmärkelser och som gjort sig synnerligen väl förtjänt om svensk simidrott samt i övrigt på ett framstående och förtjänstfullt sätt lagt sig vinn om förbundets bästa. I regel ska verksamheten inte ha varit lokalbetonad utan gagnat hela landets simidrott.

191.3 SSF stora plaketttilldelas förening, förbund eller organisation inom eller utanför SSF, som framgångsrikt verkat för simidrotten.

Plakett i bronskan tilldelas förening eller organisation, som under minst 15 år, eller förbund, som under minst 10 år, genom aktivt arbete främjat förbundets syften.

Plakett i silver kan tilldelas förening eller organisation, som under minst 25 år, eller förbund som under minst 15 år, nedlagt ett erkännansvärt arbete till simidrottens fromma.

Plakett i förgyllt silver kan tilldelas förening eller organisation som under minst 50 år, eller förbund som under minst 30 år, nedlagt ett förtjänstfullt och gagnerikt arbete för simidrotten.

191.4 SSF Hedersplakett tilldelas utanför SSF eller dess organisationer stående enskilda personer eller företag.

Plakett i brons kan tilldelas enskild person eller företag, som genom sin insats gagnat svensk simidrott.

Plakett i silver kan tilldelas enskild person eller företag, som genom en erkännansvärd insats eller under en följd av år verksamt bidragit till simidrottens höjande.

Plakett i förgyllt silver kan tilldelas enskild person eller företag, som under en längre följd av år gjort sig synnerligen förtjänt om SSF och dess strävande.

Visa svar

192 Förslagsrätt och beslut

Rätt att inge förslag till SSF:s utmärkelser har ledamöter av SSF-styrelsen och av SSF-styrelsen utsedda särskilda organ, samt SDF-styrelser och föreningsstyrelser.

Alla förslag sänds in på av SSF anvisat sätt och ska vara SSF:s kansli tillhanda senast två månader före den tidpunkt då utdelning ska ske. Förslagen ska vara väl motiverade och i tidsföljd redovisa samtliga meriter som förslagsställaren önskar åberopa. Tidigare utmärkelser från förening, SDF, SSF eller annan idrottsorganisation ska anges.

Beslut om utdelande av SSF:s samtliga utmärkelser fattas av Medaljkommittén, vars ordförande och ledamöter utses av SSF:s styrelse. Dock kan beslut om diplom fattas av kommitténs ordförande. Vid utdelande av guldmedalj, förtjänstmedalj i guld och plakett i förgyllt silver krävs enhälligt beslut av Medaljkommittén. Kan enhällighet inte nås ska frågan hänskjutas till SSF-styrelsen för beslut. För bifall fordras 2/3-dels majoritet av styrelsens samtliga ledamöter.

Visa svar