Hem / Stadgar och regler / Mästerskap och rekordbestäm... / Mästerskapsbestämmelser

Mästerskapsbestämmelser


Svenska Mästerskap (SM, JSM, USM/Sum-Sim, masters SM)

301 Omfattning

SM och JSM i simning på 25 m-bana och 50 m-bana anordnas årligen i grenar som fastställs av SSF-styrelsen senast 1 januari.

SM i parasimning på 25 m-bana och 50 m-bana anordnas årligen i grenar som fastställs av SSF-styrelsen senast 1 januari.

SM och JSM i simhopp anordnas årligen i grenar, som fastställs av SSF-styrelsen senast 1 januari.

SM och JSM i vattenpolo och SM i beachvattenpolo spelas varje år på sätt som fastställs av SSF-styrelsen senast 6 månader före SM-spelets början.

SM och JSM i konstsim anordnas årligen i grenar som fastställs av SSF-styrelsen senast 1 januari.

SM och JSM i öppet vatten anordnas årligen i grenar som fastställs av SSF-styrelsen senast 1 januari.

Samtliga SM-grenar ska vara godkända av Riksidrottsstyrelsen (RS).

USM/Sum-Sim i simidrott anordnas årligen i åldersklasser och grenar som fastställs av SSF-styrelsen senast 1 januari.

SM i masterssimning på 25 m-bana, 50 m-bana och öppet vatten anordnas årligen i grenar som fastställs av SSF-styrelsen senast 6 månader före SM-tävlingens början.

SM i masterssimhopp anordnas årligen i grenar som fastställs av SSF-styrelsen senast 6 månader före SM-tävlingens början.

 

Visa svar

302 Publicering, tidpunkt och plats

Tidpunkt, plats och program med grenordning för svenska mästerskap fastställs av SSF:s styrelse och publiceras i SSF officiella kungörelseorgan senast 6 månader före första mästerskapsdagen. SSF-styrelsens beslut angående SM och JSM i vattenpolo ska publiceras senast 6 månader före första match.

Visa svar

303 Tävlingsbassäng

Svenska mästerskap i simning, parasimning och masterssimning samt övriga av SSF arrangerade tävlingar ska arrangeras i en anläggning med minst 8 banor av 2,5 m bredd. Se även regel 414.

Automatisk tidtagnings-, målbedömnings- och överväxlingsutrustning ska användas. För banlinor är färger samt största tillåtna diameter enligt regel 414.6 ett krav. Anläggningen ska ha tillräcklig läktarkapacitet för tävlingen i fråga och vara så utformad att den medger simfunktionärerna att obehindrat arbeta runt hela bassängen.

SSF-styrelsen kan i fråga om anläggningar som färdigställts före utgången av år 2007 medge dispens från vad ovan nämns beträffande antal banor och banbredd. För Sum-Sim regionfinal, parasimning och masterssimning kan dispens medges oavsett anläggningens ålder.

Svenska mästerskap i simhopp ska arrangeras i en anläggning där hoppanordningarna är i överensstämmelse med bestämmelserna i kapitel 5. Anordnas svenska mästerskap i simhopp tillsammans med svenska mästerskap i simning ska tävlingen genomföras i separat hoppbassäng.

Svenska mästerskap i vattenpolo ska arrangeras i en anläggning enligt bestämmelserna i kapitel 6. Banans mått ska vara minst 25 x 12 m och vattendjupet minst 1,60 m.

Svenska mästerskap i konstsim ska arrangeras i en anläggning enligt bestämmelserna i kapitel 7.

Svenska mästerskap i öppet vatten ska arrangeras enligt bestämmelserna i kapitel 8.

Svenska mästerskap i masterssimning öppet vatten ska arrangeras enligt bestämmelserna i kapitel 8. Tävlingen kan arrangeras som separat lopp eller inbakad i ett befintligt långlopp.

Visa svar

304 Startberättigad

Rätt att delta i svenska mästerskap i simidrott har varje simidrottare, som är medlem i förening ansluten till SSF och startberättigad enligt representationsbestämmelserna i 2 kap.

En simidrottare, dock ej vattenpolospelare, som inte är svensk medborgare ska därutöver kunna visa att han eller hon är folkbokförd i Sverige sedan minst tre månader räknat från mästerskapets första dag.

För vattenpolospelare gäller i stället att högst fyra (för beachvattenpolo högst två) spelare som varken är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige får, om startberättigade enligt första stycket ovan, representera ett lag i spel om svenskt mästerskap. Sådan spelare får dock delta i slutspel (dvs semifinal- och finalmatcher) endast om spelaren dels deltagit i minst 25 % av lagets seriespelsmatcher fram till slutspel och dels fått representationsrätt för föreningen senast tre månader före första finalmatchen i mästerskapet.

För rätt att starta i individuell gren i ett mästerskap i simning ska simmaren förekomma med en i SSF:s simdatabas registrerad tid, som är lika med eller bättre än den av SSF-styrelsen fastställda kvalificeringstiden för respektive gren i det aktuella mästerskapet. Den således registrerade tiden ska ha uppnåtts under kvalificeringsperioden som pågår fr.o.m. 1 januari året före mästerskapet t.o.m. dagen före sista anmälningsdagen för respektive mästerskap.

För rätt att starta i individuell gren i ett mästerskap i masterssimning, se inbjudan till respektive mästerskap.

Juniorsimmare som vid kombinerad SM/JSM-tävling i försök eller semifinal uppnår tid som i sig kvalificerar till deltagande i semifinal eller final i SM är kvalificerad till sådan semifinal eller final även om simmaren under kvalificeringsperioden för mästerskapet inte uppnått den för grenen stipulerade kvalificeringstiden för SM.

Visa svar

305 Anmälan

305.1 Anmälan till svenska mästerskap i simning och parasimning ska göras av den förening som simmaren representerar och vara SSF tillhanda senast 14 dagar före första tävlingsdagen. Efteranmälan får, mot avgift som anges i inbjudan, göras senast 7 dagar före första tävlingsdagen.

Anmälan ska göras med anvisat anmälningsprogram och innehålla simmarens licensnummer. Anmälan ska vidare innehålla uppgift om uppnådd bästa kvalificeringstid under gällande kvalificeringsperiod. Anmälningsavgift betalas enligt inbjudan.

Vid anmälan av lag kan individuellt noterade tider adderas och räknas som kvalificeringstid. Vid föreningsbyte får adderade individuellt noterade tider för anmälan av lag användas endast av den förening som simmaren representerar på tävlingsdagen.

Vid anmälan av lag till JSM och Sum-Sim är enbart lagtider eller individuella tider som uppnåtts av simmare som åldersmässigt får delta vid det aktuella mästerskapet kvalificerande.

305.2 Anmälan till svenska mästerskap i simhopp, konstsim, öppet vatten och masterssimning ska göras av den förening som simidrottaren representerar och vara SSF tillhanda senast 14 dagar före första tävlingsdagen. Efteranmälan får, mot avgift som anges i inbjudan, göras senast 2 dagar före första tävlingsdagen.

Anmälan ska göras med anvisat anmälningsprogram och innehålla simidrottarens licensnummer. Anmälningsavgift betalas enligt inbjudan.

305.3 Anmälan till svenska mästerskap i vattenpolo och beachvattenpolo ska ske i den ordning som anges i inbjudan.

305.4 I övrigt ska beträffande anmälan till svenska mästerskap alltid de bestämmelser gälla som anges i inbjudan.

305.5 Avanmälan av simidrottare, som inte kan starta i tävlingens första tävlingspass ska ske senast kl. 20.00 dagen före passets början. Avanmälan för nästa dags tävlingspass i samma tävling ska ske senast 30 minuter efter dagens sista tävlingspass. Avanmälan till de grenar som simmas som direktfinaler ska se på sätt som anges i inbjudan. Anmälningsavgift återbetalas inte vid avanmälan.

SSF-styrelsen får ålägga förening som avanmäler senare än vad som ovan nämnts, en straffavgift som anges i inbjudan.

305.6 För lagsimning och paralagsimning gäller att lagsammansättning och inbördes startordning ska inlämnas på sätt som anges i inbjudan.

En av två metoder kan förekomma:

  1. Senast 1 timme före respektive tävlingspass
  2. Till tävlings första tävlingspass senast kl. 20.00 dagen före passets början och för nästa tävlingspass i samma tävling senast 30 minuter efter avslutat pass.

Namnuppgifter och angiven startordning får därefter inte ändras. Utbyte av simmare är tillåtet mellan försök och final. Startar förening med flera lag i samma gren får utbyte inte ske så att simmare, som i försök deltagit i ett av föreningens lag, överflyttas till annat lag i finalen. I Sum-Sim får sådant utbyte ske mellan region- och riksfinalen, dock att simmare som deltagit i lag som diskvalificerats inte får ingå i lag i riksfinalen i den grenen. Simmare får inte heller delta i flera åldersklasser i samma typ av lagsimning i regionfinal respektive riksfinal.

Laguppställning som inges senare än vad inbjudan föreskriver, accepteras endast om en straffavgift som anges i inbjudan samtidigt betalas.

305.7 Avstår tävlande från deltagande i final eller semifinal ska avanmälan ske senast 30 minuter efter respektive grens slut i försöks- eller semifinaltävlingen. Finalist eller semifinalist som uteblir från start utan föreskriven avanmälan, kan av SSF-styrelsen åläggas en straffavgift som anges i inbjudan. Finalist eller semifinalist, som med eller utan avanmälan uteblir från start i final, noteras inte i semifinal- eller finaltävlingens officiella resultatlista för tävlingsgrenen.

Visa svar

306 Funktionärer

Ledande funktionärer vid svenska mästerskap utses av SSF enl reglerna 271-278.

Visa svar

307 Program med grenordning

Program med grenordning fastställd av SSF:s styrelse ska anges i inbjudan. Skulle i någon gren försökstävling inte behöva anordnas, föranleder detta ingen ändring av övriga grenars ordningsföljd.

Vid JSM i konstsim ska samtliga deltagare simma enligt vad som i regel 729 och Appendix V anges för ålderskategorin Juniorer 15-18 avseende figurgrupper och tidsbegränsning.

Visa svar

308 Heatindelning, seedning och lottning

Heatindelning, seedning m.m. i simning ska verkställas enl. regel 403. I anmälan angiven kvalificeringstid läggs till grund för denna indelning. För deltagare med samma kvaltid bestäms ordningsföljden genom lottning.

Vid mästerskapstävlingar i lagsimning med direktfinaler får som seedningstid anmälas summan av deltagarnas individuellt noterade tider. Om en individuellt noterad tid saknas kan även annan sträcktid i en lagsimning än startsträcka användas, om den finns angiven i en tävlings resultatlista. Ett ev. tidstillägg per sådan annan sträcktid, för att fastställa lagets seedningstid, kan bestämmas av SSF-styrelsen i inbjudan. Alla seedningstider ska vara uppnådda under angiven kvalificeringsperiod.

På 50, 100, 200 och 400 m samt i alla lagsimningar sker kvalificering till semifinal eller final genom uppnådda tider. När semifinal förekommer sker kvalificering till semifinal från försökstävling och till final från semifinal.

SSF-styrelsen ska för enskilt mästerskap eller för samtliga mästerskap under ett kalenderår bestämma om kvalificering till final ska ske från semifinal, direkt från försökstävling eller om final ska simmas som A- och B-final.

På 800 och 1500 m kan SSF-styrelsen i inbjudan bestämma att tiderna, som uppnås i de genom seedning enl regel 403 uppställda heaten, blir avgörande för slutplaceringarna i dessa grenar. Vid direktfinal med flera heat ska seedas så att de tävlande, som noterats för de bästa kvaltiderna placeras i sista heatet, de därnäst bästa i näst sista heatet osv. Sista heatet ska vara fulltaligt, dock ska inget heat bestå av färre än 3 simmare. Banfördelningen i samtliga heat sker på samma sätt som i final som föregåtts av försök.

I simhopp verkställs seedning på så sätt att de högsta startnumren utlottas på de deltagare, som tidigare uppnått de bästa för tävlingsledningen kända resultaten. Se även kapitel 5.

I konstsim bestäms startordningen vid svenska mästerskap genom lottning.

I masterssimning bestäms heatindelning och seedning enligt regel 923.

Visa svar

309 Mästerskapstecken 

Enl RF stadgar 12 kap. 2§ får mästerskapstecken delas ut endast i tävling, där minst två tävlande eller, när det gäller lagmästerskap, minst två lag startat. RF mästerskapstecken delas ut till individuell segrare och segrande lag i SM och JSM samt i miniatyr till deltagarna i segrande lag. I segrande lag, när försökstävlingar har genomförts, ska de simmare som har deltagit i försöken eller finalen få mästerskapstecken.

Segrare i SM respektive JSM ges titeln "svensk mästare/-mästarinna" resp. "svensk juniormästare/-mästarinna i ................... för år ................".

Till 2:e pristagare utdelas SSF:s prismedalj i silver och till 3:e pristagare samma medalj i brons. Simmare som deltagit i försökslag till 2:e resp 3:e pristagare, får SSF:s prismedalj i silver resp brons.

Segrare i USM/Sum-Sim ges titeln "svensk ungdomsmästare/-mästarinna i ..............., åldersklass ........... för år ........." och får SSF:s ungdomsmästerskapstecken.

Segrare i masters SM ges titeln "svensk mastersmästare/-mästarinna i ……………….., åldersklass …….. för år …….." och får SSF:s masterssimnings mästerskapstecken. SSF:s masterssimnings mästerskapstecken delas även ut till ensam startande.

Vid "dött lopp" enligt regel 411 eller lika poängtal gäller att mästerskapstiteln delas. Samma regel gäller för placeringarna 2-3.

Visa svar

310 Poängberäkning

För att utse ”Årets bästa förening” sker poängberäkning, varvid 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 erhålls för de 12 bästa placeringarna i varje gren i USM/Sum-Sim. Erhållna poäng i JSM tävlingar fördubblas (28, 22, 20, ... 2) och erhållna poäng i SM-tävlingar tredubblas (42, 33, 30, ... 3). För placeringar i lagsimning, parhoppning, beachvattenpolo, par- och lagsimning i konstsim samt lagsimning i öppet vatten erhålls dubbel poäng och i vattenpolo fyrdubbel poäng i förhållande härtill.

För placeringar i masterssimning erhålls 7, 5, 4, 3, 2 samt 1 poäng till de sex bästa placeringarna i varje gren och åldersklass. För placeringar i lagsimning fördubblas poängen. Vid färre än sex startande fördelas poängen så att sista placering får 1 poäng och segrande placering får 1 poäng mer än 2:an.

För placeringar i parasimning erhålls 7, 5, 4, 3, 2 samt 1 poäng till de sex bästa placeringarna i varje gren. Vid färre än sex startande fördelas poängen så att sista placering får 1 poäng och segrande placering får 1 poäng mer än 2:an.

Simidrottare eller lag i finaltävling erhåller poäng enligt sina placeringar. Övriga placeringar poängberäknas på grundval av uppnådda placeringar eller beträffande simning tider i försök eller i förekommande fall semifinal. Simmas final som A- och B-final kan B-finalist inte placeras före A-finalist som fullföljer sin tävling.

Simidrottare eller lag, som avstår finalplats, inte fullföljer finaltävling eller diskvalificeras, t.ex. efter medicinsk kontroll, erhåller inte poäng. Samtliga efterföljande simidrottare eller lag flyttas därvid upp en placering.

Vid delad placering får samtliga (lag eller individuellt) tillgodoräkna sig den högre poängen, inga delade poäng används.

Erhåller två eller flera klubbar samma poäng avgör antalet 1:a placeringar, därefter antalet 2:a placeringar osv.

Om två eller flera föreningar når samma poängtal även med tillämpning av regeln i föregående stycke delas utmärkelsen.

Visa svar