Distriktsmästerskap


311 Distriktsmästerskap, omfattning

SDF kan själva eller genom därtill utsedda föreningar anordna DM och JDM enligt följande:

Simning
DM och JDM i grenar enligt SDF:s avgörande.

Simhopp
DM och JDM i grenar enligt SDF:s avgörande.

Vattenpolo
DM och JDM enligt SDF:s avgörande.

Konstsim
DM och JDM i grenar enligt SDF:s avgörande.

Öppet vatten
DM och JDM i grenar enligt SDF:s avgörande.

Masters
DM i simidrotter och grenar enligt SDF:s avgörande.

Samtliga DM- och JDM-grenar ska vara godkända av RS.

Visa svar

312 Dispens

Om särskilda skäl föreligger kan SDF hos SSF begära att DM eller JDM ska hållas utanför SDF område. Likaså kan SDF hos SSF begära att vissa grenar stryks. Sådana framställningar ska med angivande av skälen göras senast 14 dagar före publicering av inbjudan.

SDF:s styrelse kan medge dispens på samma sätt som sägs i regel 303 avseende antal banor och banbredd oavsett anläggningens ålder.

Visa svar

313 Publicering, tidpunkt och plats

Tidpunkt, plats och program med grenordning för DM och JDM fastställs av SDF:s styrelse och publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan minst en månad före första tävlingsdagen.

Distriktsmästerskap ska som regel äga rum före motsvarande tävling i Svenska mästerskap. SDF kan om särskilda skäl föreligger hos SSF begära att distriktsmästerskap ska äga rum vid annat tillfälle.

Visa svar

314 Startberättigad

Rätt att delta i DM och JDM har varje förening tillhörande SDF och medlem i sådan förening, som uppfyller fordringarna för deltagande i svenska mästerskap enligt regel 304 och som är startberättigad enligt representationsbestämmelserna. Dock gäller inte kravet på svenskt medborgarskap alternativt folkbokföring i Sverige.

Visa svar

315 Funktionärer

Funktionärer vid DM och JDM utses av arrangerande SDF och föreningar.

Visa svar

316 Mästerskapstecken

Enl RF stadgar 12 kap. 2§ får mästerskapstecken delas ut endast i tävling, där minst två tävlande eller, när det gäller lagmästerskap, minst två lag startat. RF mästerskapstecken delas ut till individuell segrare och segrande lag i DM och JDM samt i miniatyr till deltagarna i segrande lag.. När försökstävlingar har genomförts, ska de simidrottare som har deltagit i försöken eller finalen erhålla mästerskapstecken.

Segrare i DM och JDM tillerkännes titeln "distriktsmästare/mästarinna" resp "juniordistriktsmästare/mästarinna i ................ år ........".

SDF bestämmer om 2:a och 3:e pris ska utdelas vid DM och JDM.

Vid "dött lopp" enl regel 411 eller lika poängtal gäller att mästerskapstiteln delas. Samma regel gäller för placeringarna 2-3.

Visa svar

317 Tävlingsprotokoll

Resultat/tävlingsprotokoll ska inom 14 dagar tillställas SSF.

Visa svar

318 Övriga bestämmelser

I övrigt gäller i tillämpliga delar samma regler som för SM.

Visa svar