Representation


201 Rätt att tävla

För rätt att tävla individuellt eller i lag i simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, öppet vatten eller masters ska simidrottaren inneha licens.

Simidrottarens licensnummer ska anges i startlistan för tävlingen. I vattenpolo ska licensnumret anges i det matchprotokoll som förs enligt regel 610.

Simidrottare som deltar trots att han eller hon inte har rätt att tävla ska diskvalificeras i tävlingen.

I vattenpolo ska spelare som inte har rätt att tävla anses vara sådan okvalificerad spelare som anges i 6 kap. regel 660.2.5 och 670.2.4.

Simidrottare som fyller högst 15 år under kalenderåret får delta i sin första tävling eller vattenpolomatch utan att inneha licens.

Visa svar

202 Representation

Endast medlem i förening tillhörande SSF eller annat simförbund, anslutet till FINA, får delta i tävling m.m. anordnad av SSF, SDF eller förening som är medlem i SSF

Simidrottare, som inte tidigare varit medlem i förening ansluten till SSF, får omedelbart representera sådan förening utan att göra anmälan om representation enligt regel 206

För deltagande i mästerskapstävlingar gäller dessutom vad som föreskrivs i regel 304 och 314.

Visa svar

203 Tävlingsförbud

Utgått

Visa svar

204 Internationell tävling

För att få representera Sverige i internationell tävling anordnad av organisation ansluten till FINA ska simidrottaren inneha svenskt medborgarskap.

Vid internationell tävling anordnad av organisation ansluten till FINA är simidrottaren underställd de regler som gäller för den organisation (nationellt eller internationellt förbund) under vars jurisdiktion tävlingen äger rum.

Visa svar

205 Medlemskap i förening

Simidrottare har rätt att tillhöra flera föreningar, men får i simidrott representera endast en förening, om inte simidrottaren hos SSF anmält sig för representation enl regel 207.

Visa svar

206 Föreningsbyte

För simidrottare, som deltagit – representerande svensk förening – i av SSF sanktionerad tävling, och som därefter önskar göra föreningsbyte gäller följande. För simidrottare enligt a)-c) börjar övergångsperioden löpa från det att såväl blankett som i förekommande fall registreringsavgift inkommit till SSF. För simidrottare enligt d) ska blankett ha inkommit till SSF senast en vardag innan representation för ny förening.

a)      Simidrottare som under kalenderåret är högst 11 år och som deltagit i en sanktionerad tävling under den senaste 12-månadersperioden.

 • Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte”.
 • Ingen registreringsavgift.
 • Övergångsperiod 30 dagar, dock för vattenpolospelare 14 dagar.

b)      Simidrottare som under kalenderåret är 12 år eller äldre och som deltagit i en sanktionerad tävling under den senaste 12-månadersperioden.

 • Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte”.
 • Gällande registreringsavgift ska inbetalas.
 • Övergångsperiod 30 dagar, dock för vattenpolospelare 14 dagar.

c)      Simidrottare som under den senaste 24-månadersperioden, men inte under den senaste 12-månadersperioden, deltagit i en sanktionerad tävling.

 • Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte” (simning), alternativt Anmälan på blanketten ”Försäkran om uppehåll i representation” (övriga simidrotter).
 • Ingen registreringsavgift.
 • Övergångsperiod 7 dagar.

d)      Simidrottare som tidigare, men inte under den senaste 24-månadersperioden, deltagit i en sanktionerad tävling.

 • Anmälan på blanketten ”Försäkran om uppehåll i representation”.
 • Ingen registreringsavgift.
 • Ingen övergångsperiod.

Under övergångsperioden representerar simidrottaren sin gamla förening i tävling m.m. Görs anmälan om föreningsbyte under löpande övergångsperiod börjar ny period att löpa först sedan den förra gått ut.

Vattenpolospelare får vid ändrad representation enligt punkterna a) och b) senare än tre månader före första finalmatchen i ett nationellt mästerskap inte delta i den nya föreningens representationslag i resterande sanktionerade matcher det spelåret.

Representation för utländsk förening inskränker inte rätten att representera svensk förening.

Visa svar

207 Representation för flera föreningar

Simidrottare, som önskar tävla i mer än en simidrott, får efter anmälan till SSF, representera olika föreningar i skilda simidrotter. Representationsbestämmelserna enl regel 206 gäller varje simidrott för sig.

Visa svar

208 Övrig representation

I följande fall anses simidrottaren inte representera sin förening

 • deltar i landslag,
 • deltar i lag för landsdel, distrikt eller landskap i vilket simidrottarens förening ingår
 • som elev i civil eller militär skola deltar i skol- eller militärtävling
 • under militärtjänst deltar i militärtävling
 • deltar i korporationstävling
 • deltar i av SSF eller SDF särskilt anordnad uttagningstävling, dock inte mästerskapstävling.
Visa svar