Hem / Stadgar och regler / Allmänna bestämmelser / Funktionärer, domare

Funktionärer, domare


271 Allmänt

I alla tävlingar i simidrott ska arrangerande organisation utse tillräckligt antal godkända funktionärer med god praktisk erfarenhet och en väl do­ku­menterad allmän kunskap om gällande stadgar och tävlingsbestämmel­ser.

Funktionär/domare ska övervaka att gällande regler följs och objektivt be­döma de tävlandes prestationer. Misstänks att fel begåtts ska ansvarig funktionär noga undersöka saken och därefter utan att låta sig på­verkas självständigt fatta beslut.

Visa svar

272 Godkännande

Funktionär/domare i simidrott godkänns av SDF eller i förekommande fall av SSF. En av SSF godkänd funktionär/domare ska anmälas till resp. SDF.

Godkännande gäller t.o.m. utgången av mars månad året efter det FINA Technical Congress äger rum i anslutning till FINA World Championship, såvida inte SSF:s styrelse beslutar annat. Godkänd funktionär/domare ska senast vid den tidpunkten ha genomgått kompletterande utbildning för att godkännandet ska få förlängd giltighet.

Godkänd funktionär/domare ska ha uppnått 16 års ålder.

Funktionärs-/domarutbildning indelas i Steg 1, 2 och 3 kurser, vilka utgör grunden vid godkännande av funktionär/domare.

Kursledare för SSF:s olika kurser för funktionärer/domare ska vara minst distriktsfunktionär/­domare och ska ha genomgått SSF:s kurslärarkurs (KLÄRK) samt vara väl insatt i SSF:s gällande stadgar och tävlingsbestämmelser för resp. simidrott.

Visa svar

273 Simning

I simning anordnar SDF alt simförening utbildning av

tävlingsfunktionär - steg 1 kurs
distriktsfunktionär - steg 2 kurs

SSF Regelkommitté anordnar utbildning av förbundsfunktionär.

SDF godkänner tävlings- och distriktsfunktionärer efter ansökan samt utfärdar funktionärskort.

Tävlingsfunktionär

Godkänd tävlingsfunktionär ska, efter genomgången steg 1 kurs, ha varit funktionär vid minst två tävlingstillfällen inom 6 månader efter kursen och väl fyllt sin uppgift.

Distriktsfunktionär

Godkänd distriktsfunktionär ska ha uppfyllt följande krav:

 • tjänstgjort som godkänd tävlingsfunktionär vid minst tre tävlingstillfällen under de senaste 12 månaderna.
 • genomgått steg 2 kurs
 • efter genomgången steg 2 kurs innehaft ledande funktion (tävlingsledare, tävlingssekreterare, tidtagarledare m fl) vid minst två tävlingstillfällen inom 6 månader efter kursen och väl fyllt sin uppgift.

Förbundsfunktionär

För förbundsfunktionär krävs bl.a.:

 • mycket god erfarenhet som distriktsfunktionär i ledande funktioner.
 • deltagande i samt väl fyllt sin uppgift vid av RK anordnad praktik med efterföljande utvärdering.
 • deltagande i av RK  anordnade förbundsfunktionärsmöten samt nationella regelmöten.
 • genomgången SSF:s kurslärarkurs (KLÄRK).

SSF godkänner - på förslag av Regelkommittén - förbundsfunktionärer samt utfärdar legitimationskort. SSF/RK ska ha en förteckning över samtliga förbundsfunktionärer.

Godkännandet förnyas efter omprövning vartannat år.

Tjänstgöring
Godkända funktionärer i simning är behöriga att tjänstgöra vid alla nationella tävlingar.

Tävlingsledare ska vid alla simtävlingar vara minst distriktsfunktionär.

Visa svar

274 Simhopp

I simhopp anordnar SSF utbildning av domare och funktionärer.

SSF godkänner tävlingsdomare, som genomgått utbildning (domarkurs) eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och som i praktisk verksamhet väl fyllt sin uppgift.

SSF godkänner distriktsdomare, som genomgått utbildning (domarkurs) och som under minst ett år tjänstgjort som tävlingsdomare och dömt tio grenar vid minst tre tävlingstillfällen eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och vid ett flertal tillfällen väl fyllt sin uppgift. Godkännandet förnyas vartannat år. För förnyat godkännande krävs att domaren dömt vid fem tävlingstillfällen under tvåårsperioden.

SSF godkänner efter individuell prövning även förbundsdomare. För sådant godkännande krävs att domaren är distriktsdomare och dömt fem mästerskapstävlingar, internationella ungdomstävlingar eller liknande under två år och synnerligen väl fyllt sin uppgift. Godkännandet förnyas vartannat år.

För förnyat godkännande krävs att domaren dömt fem mästerskapstävlingar, internationella ungdomstävlingar eller liknande under tvåårsperioden.

Godkännande och förnyelse av godkännande sker genom påteckning på det domarkort, som domaren får då denne genomgått domarkurs.

SSF ska ha en förteckning över samtliga domare med uppgift om vilken kategori de tillhör.

Tjänstgöring
Tävlingsdomare är behörig att tjänstgöra vid nationella tävlingar utom mästerskapstävlingar.

Distriktsdomare är behörig att tjänstgöra vid alla nationella tävlingar och mästerskap.

Förbundsdomare är behörig att tjänstgöra vid alla nationella tävlingar och mästerskap samt internationella tävlingar (speciella krav gäller för de tävlingar FINA och LEN arrangerar).

Förbundsdomare, som väl dokumenterat sin kompetens och synnerligen väl fyllt sin uppgift vid ett flertal internationella tävlingar, kan efter förslag från SSF nomineras till LEN och FINA domarlistor.

Visa svar

275 Vattenpolo

I vattenpolo anordnar SDF tillsammans med SSF utbildning av

 • C-domare - steg 1 kurs (PD1)
 • B-domare - steg 2 kurs (PD2)
 • domare - steg 3 kurs (PD3)
 • funktionärer - funktionärskurs (FP1)

SSF godkänner funktionärer/domare efter ansökan

C-domare
För att bli godkänd C-domare ska man efter genomgången steg 1 kurs förvärva praktisk erfarenhet om vattenpolo genom att inom 12 månader verkat som domare i seriesystemet och dömt minst 8 matcher.

B-domare
För att bli godkänd B-domare ska man uppfylla följande fordringar:

 • under några år väl fyllt sin uppgift som C-domare
 • genomgått steg 2 kurs
 • efter genomgången steg 2 inom 12 månader verkat som domare i seriesystemet och dömt minst 8 matcher

A-domare
För att bli godkänd A-domare ska man uppfylla följande fordringar:

 • under några år väl fyllt sin uppgift som B-domare
 • genomgått steg 3 kurs
 • efter genomgången steg 3 kurs inom 12 månader verkat som domare i seriesystemet och dömt minst 8 matcher

Funktionär
För att bli godkänd funktionär ska man efter genomgången kurs inom 9 månader tjänstgjort i olika befattningar vid minst 8 matcher.

Visa svar

276 Konstsim

I konstsim anordnar SSF alt SDF utbildning av

 • Tävlingsdomare - steg 1 kurs (DK1)
 • Distriktsdomare - steg 2 kurs (DK2)
 • Funktionärer – funktionärskurs (FK1)
 • Domare/funktionär – fortbildningskurser

SSF anordnar utbildning av

 • Förbundsdomare - steg 3 kurs (DK3)
 • Förbundsdomare – fortbildningskurser

SDF godkänner tävlings- och distriktsdomare. SSF godkänner förbundsdomare.

Förbundsdomare, som under tre år väl fyllt sin uppgift kan av SSF nomineras till LEN och FINA domarlistor.

Tävlingsdomare
För att bli godkänd som tävlingsdomare ska man inom 9 månader efter genomgången steg 1 kurs för konstsimdomare (DK1) ha tjänstgjort som domare vid minst två deltävlingar i Rikstävlingen och väl ha fyllt sin uppgift.

Distriktsdomare
För att bli godkänd som distriktsdomare ska man uppfylla följande krav:

 • under minst ett år väl fyllt sin uppgift som tävlingsdomare
 • genomgått steg 2 kurs (DK2)
 • efter genomgången steg 2 kurs inom 12 månader tjänstgjort som domare vid minst tre tävlingar och väl fyllt sin uppgift.

Funktionär
För att bli godkänd ska man inom 9 månader efter genomgången funktionärskurs (FK1) ha tjänstgjort i olika befattningar vid minst två tävlingar.

Förbundsdomare
För att bli godkänd som förbundsdomare ska man inom 12 månader efter genomgången steg 3 kurs för konstsimdomare (DK3) och funktionärskurs (FK1) väl fyllt sin uppgift som domare vid två tävlingar.

Tjänstgöring
Tävlingsdomare är behörig att tjänstgöra som domare vid lokala och regionala tävlingar, som inte omfattar internationella 6x6-grupperna, arrangerade av förening, SDF eller regionsledare.

Distriktsdomare är behörig att tjänstgöra som domare vid alla nationella tävlingar.

Förbundsdomare är behörig att tjänstgöra i samtliga befattningar vid nationella tävlingar.

Förbundsdomare godkända av FINA resp. LEN är behörig att tjänstgöra som domare vid av dessa förbund arrangerade mästerskap och tävlingar.

Funktionär är behörig att tjänstgöra vid nationella och internationella tävlingar.

Visa svar

277 Tjänstgöring, kompetens, tillsättning

Varje tävling i simidrott ska ledas av en tävlingsledare.

Simfunktionär ska ha den kompetens som föreskrivs i regel 273.

Hoppledare ska ha den kompetens som föreskrivs i regel 274.

Polofunktionär/domare ska ha den kompetens som föreskrivs i regel 275.

Konstsimledare ska ha den kompetens som föreskrivs i regel 276.

Ledande funktionärer vid SM, riksmästerskap, landskamper och större internationella tävlingar utses av RK. Ledande funktionärer vid DM utses av vederbörande SDF.

Visa svar

278 Ansvarighet

SDF utövar tillsyn över alla funktionärer inom sitt område och ansvarar inför SSF för deras kompetens.

Funktionär, som underlåtit att genomgå föreskriven vidareutbildning och kontroll, ska fråntas rätten att vara funktionär/domare.

Funktionär, som visat sig olämplig för sin uppgift, ska fråntas rätten att vara funktionär/domare.

Anmälan mot olämplig funktionär görs till SSF:s Ansvarsnämnd. Avgjort ärende protokollförs och avskrift av protokollet tillställs båda parter, SDF och SSF.

Handläggning av ärende enligt denna regel ska ske med tillämpning av bestämmelserna i 14 kap RF stadgar. Överklagande kan ske till RIN.

Visa svar