Hem / Stadgar och regler / Allmänna bestämmelser / Allmänna tävlingsbestämmelser

Allmänna tävlingsbestämmelser


221 Sanktion

Förening, som vill anordna tävling, ska i god tid söka sanktion. För na­tio­nell tävling söks sanktion hos SDF, som avgör ärendet. Sanktion för in­ter­nationell tävling söks hos SDF, som efter till- eller avstyrkan vidare­be­fordrar ärendet till SSF för avgörande.

Tävling som erhållit sanktion ska föras in i SSF:s tävlingskalender. Tävlingen ska genomföras i enlighet med SSF:s tävlingsbestämmelser. Resultat från tävlingen ska föras in i SSF:s simdatabas.

SSF-styrelsen kan fatta beslut om perioder under året när tävlingar antingen inte får sanktioneras alls eller där SDF:s sanktionsrätt kan begränsas att inte omfatta vissa typer av tävlingar.

Visa svar

222 TV-arrangemang

SDF eller förening som önskar arrangera tävlingar m.m. som distribueras via audiovisuella medietjänster, ska senast 14 dagar före arrangemanget till SSF insända program- och kontraktsförslag för godkännande.

Ingen simidrottare får medverka i tävlingar m.m. som distribueras via audiovisuella medietjänster, om inte detta godkänts av SSF.

Regeln omfattar inte privata webbplatser och tjänster som innebär tillhandahållande eller distribution av audiovisuellt innehåll, framställt av privata användare, i syfte att delas och utbytas inom intressegrupper. Dessa medietjänster ska även primärt ha icke-ekonomiska syften samt får inte konkurrera med sådana medietjänster som ska godkännas av SSF.

Visa svar

223 Offentliga tillställningar

För anordnande av tävling eller uppvisning i simidrott som offentlig tillställning på offentlig plats gäller bestämmelserna i Ordningslagen (1993:1617).

Visa svar

224  Startberättigad

Rätt att delta i sanktionerade tävlingar har i vederbörlig ordning anmäld simidrottare, som

a) är startberättigad enligt representationsbestämmelserna

b) inte meddelats startförbud av tjänstgörande tävlingsläkare.

Visa svar

225 Avanmälan

Anmälan av simidrottare, som av någon anledning inte kan starta, ska återtas senast 24 timmar före tävlingarnas början.

Sker avanmälan senare är arrangör berättigad till straffavgift angiven i inbjudan.

Visa svar

226 Rökförbud

Rökning är inte tillåten före eller under tävling inom området eller lokaler avsedda för de tävlande. Detta förbud gäller för såväl tävlande, funktionär eller annan, som beträder sådant område.

Visa svar

227 Junior och senior

Junior

Junior är simidrottare från och med det kalenderår vederbörande fyller 13 år och till och med kalenderår enligt nedan

i simning                             19 år
i simhopp                            18 år
i konstsim                           18 år
i vattenpolo                       20 år, se dock även kapitel 6

Senior

Senior är den som lämnat junioråldern i respektive simidrottsgren. Junior som uppfyller fastställda kvalifikationskrav för seniortävling har rätt att starta i sådan tävling.

Visa svar

228 Tävlingsutrustning

228.1 Tävlingsutrustningen (tävlingsdräkt, badmössa och simglasögon) får inte vara opassande eller olämplig för avsedd simidrott.

228.2 Materialet i tävlingsdräkten får inte vara genomskinligt.

228.3 Simmare ska tävla i endast en tävlingsdräkt. Dräkten kan bestå av en eller två delar.

För damer får tävlingsdräkten inte täcka nacke eller axlar. Dräkten får ej heller gå över eller nedanför knäna.

För herrar får tävlingsdräkten inte gå över naveln. Dräkten får ej heller gå över eller
nedanför knäna.

All tävlingsutrustning ska även i övrigt överensstämma med de kriterier FINA
beskriver.

För att slå nationella rekord krävs godkänd dräkt enligt FINA:s lista. Detta stycke gäller ej masters.

228.4 Tävlingsledaren har rätt att förbjuda tävlande att uppträda i tävlingsutrustning som anses vara opassande eller olämplig för avsedd simidrott.

228.5 Innan tävlingsutrustning av ny design, konstruktion eller nytt material får användas på tävling, ska tillverkaren få den godkänd av FINA.

Beträffande vattenpolo, konstsim, simning i öppet vatten och masters kan ytterligare bestämmelser finnas i kapitel 6-9.

Visa svar

229 Protest

Protest i samband med tävling inlämnas till tävlingsledare/domare. Avses något som inträffat under tävlingen ska skriftlig protest inlämnas inom 30 minuter efter resp. grens/matchs slut i försökstävlingen, semifinal eller final. Rör protesten förhållande, känt före tävlingen, ska anmälan göras före startsignal/motsvarande. Sådan protest ska skriftligen bekräftas omedelbart efter tävlingen.

Protest ska åtföljas av protestavgift, vilken  fastställs av SSF:s styrelse, och som återbetalas om protesten godkänns. Protestavgift är 600 kr.

Protest får avges mot funktionärs/domares beslut; dock får protest inte avges mot funktionärs/domares domslut.

Iakttas inte ovanstående bestämmelser föranleder protesten ingen åtgärd.

Protest avgörs i regel av tävlingsledaren/ domaren. Om denna inte anser sig kunna fatta beslut, ska protesten hänskjutas till SDF. Om SDF inte anser sig kunna avgöra ärendet ska protesten av SDF med eget yttrande vidaresändas till Regelkommittén (RK).

Tävlingsledarens/domarens beslut kan inom 14 dagar överklagas hos SDF och SDF:s beslut inom 14 dagar hos RK.

Protest avseende förhållande vid av SSF anordnad tävling ska alltid hänskjutas, respektive överklagas direkt till RK.

RK:s beslut kan inom 14 dagar överklagas hos SSF-styrelsen.

Visa svar

230 Placering vid diskvalifikation

Diskvalifikation av tävlande i simning, simhopp eller konstsim i heat före final ska antecknas i den officiella resultatlistan utan angivande av tid eller placering.

Tävlande, som avstår från finalplats, inte fullföljer finaltävling, diskvalifice­ras i final eller vid efterföljande medicinskt prov, ska inte noteras i finaltäv­lingens officiella resultatlista med tid och placering. Den placering som så­dan tävlande skulle fått, ges istället till den tävlande, som erövrat närmast lägre placering. Alla tävlande med lägre placering flyttas upp ett steg. Sker diskvalifikation av pristagare efter prisutdelning ska sådant pris återläm­nas och istället ges till tävlande med närmast lägre placering i den ordning som nämnts här ovan angående tilldelade placeringar.

Visa svar

231 Dopning

Dopning i samband med idrottsutövning är förbjudet.

Bestämmelser om vad som avses med dopning och andra regler om dopning regleras i 13 kap. RF stadgar och Idrottens antidopingreglemente samt i FINA Doping Control Rules (FINA Handbook, Part XI).

Bestämmelserna omfattar förening och enskild medlem i förening ansluten till SSF.

Oavsett medlemskap omfattar reglerna även

a) idrottsutövare under förutsättningar som anges i 14 kap. 1 § RF stadgar och

b) tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller annan som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare eller idrottsorganisation

Visa svar

232 Utgått

Visa svar

233 Uppträdande

Tävlingsledare/domare har absolut kontroll över tävlingen. Deras befogen­heter över de tävlande kvarstår så länge de och de tävlande finns kvar inom tävlingsområdet.

Täv­lingsledare/domare äger rätt att beordra tävlande, ledare eller åskådare att avlägsna sig från tävlingsarenan under resterande tävling eller del därav, om deras uppträdande hindrar tävlingens genomförande.

Tävlingsledare/domare ska snarast avge skriftlig rapport om sådan händelse till SSF för handläggning och beslut om påföljd.

Visa svar

234 Reklam

Reklam för tobak, alkohol eller annat som kan anses strida mot idrottens värdegrund är inte tillåtet.

Reklam direkt på kroppen är inte tillåtet.

Ingen reklam får placeras så att den kan tolkas som oanständig eller opassande.

Visa svar