Hem / Stadgar och regler / Simning / Tävlingsbassängen

Tävlingsbassängen


414 Tävlingsbassängen, sanktionerade tävlingar

Denna regel är inte uttömmande vad gäller mått och noggrannhet i angivna mått.

414.1 Längd. Bassängen ska ha en längd av 25 m eller 50 m, bägge med en tillåten avvikelse av +0,01 – 0,00 m med installerade tidtagningsplattor.

414.2 Längdavvikelser. Tillåten avvikelse är vid mätning från vägg till vägg minimum 25,02 till maximum 25,03 m respektive minimum 50,02 till maximum 50,03 m (för att tillåta tidtagningsplattor i bägge ändar) i varje punkt från 0,3 m över till 0,8 m under vattenytan. Mätning från vägg till vägg ska ske i varje bana.

414.3 Djup. I en bassäng med startpallar ska vattendjupet på startsidan vara minst 1,8 m inom ett avstånd av 1,0-6,0 m från startväggen Vattendjupet i övriga delar av bassängen ska vara minst 1,1 m.

414.4 Väggar. Bassängen ska vara rätvinklig. Väggarna vid vändning och mål ska vara lodräta, parallella, släta, utan utsprång och ha en halkfri yta ned till ett djup av 0,8 m. Skvalprännor får finnas på bassängens alla fyra sidor. Om skvalprännor av överrinnings-typ är installerade ska kortsidorna förses med vändningsbrätten – för att möjliggöra fastsättning av tidtagningsplattor – upp till 0,30 m ovanför vattenytan, för att säkerställa riskfri vändning och målgång.

414.5 Banor. Antalet banor ska vara minst 8 med en bredd av minst 2,50 m per bana samt med ett utrymme av minst 0,20 m utanför de yttersta banorna. I en bassäng med 10 banor kan de yttersta banorna ha en banbredd av minst 2,40 m samt ett utrymme av minst 0,10 m utanför de yttersta banorna, varvid bassängens stegar ska vara infällda i väggen för att inte ytterligare minska banbredden.

414.6 Banlinor (se även regel 303). Banlinornas funktion är både att markera gräns mellan banorna och att dämpa vågskvalp. Varje bana ska på båda sidor till hela sin längd begränsas av banlinor med flöten tätt intill varandra. Det får inte vara mer än en banlina mellan varje bana. Banlinorna ska ha en diameter av 0,10-0,15 m. De ska vara infällt fästade i väggen i höjd med vattenytan och ordentligt sträckta.
Banlinorna i en bassäng med 8 banor bör ha följande färger:
 • Två gröna banlinor för banorna 1 och 8
 • Fyra blå banlinor för banorna 2, 3, 6 och 7
 • Tre gula banlinor för banorna 4 och 5.
Varje banlina ska från vardera väggen och 5,0 m ut i bassängen ha röd färg. Vid 15,0 m från vardera kortväggen och i 50 m bassänger dessutom vid 25,0 m ska på varje banlina finnas en tydlig markering som i färg avviker från banlinans färg i övrigt.

414.7 Startpallar. Startpallar ska vara fasta och inte ha någon fjädrande effekt. Startpallarnas höjd över vattenytan får vara lägst 0,50 m och högst 0,75 m. Pallarnas yta ska vara minst 0,50 x 0,50 m och belagd med halkfritt material samt ha en lutning av högst 10 grader. Startpallen kan ha en justerbar bakre avstampsplatta. Startpallarna ska vara konstruerade så att simmaren vid start från pallen kan greppa om startpallens framkant och på sidorna. Handtag som används vid start från startpall kan monteras på startpallens sidor. Handtag för ryggsimsstart ska placeras 0,30-0,60 m över vattenytan, både horisontellt och vertikalt. De ska vara parallella med bassängväggen och får inte skjuta ut utanför denna. Startpallarna ska vara konstruerade så att de tillåter handgrepp på framsidan och sidorna.

414.8 Numrering. Varje startpall ska vara tydligt numrerad på alla fyra sidorna, väl synligt för funktionärerna. Numrering bör vara med nr 1 alt. 0 längst till höger från startplatsen räknat, utom vid lopp där starten sker från andra sidan. Bannumrering får finnas på tidtagningsplattornas övre del.

414.9 Vändningsflaggor för ryggsim. Vid ryggsimsvändningar ska flagglinor vara spända tvärs över bassängen 5,0 m från vardera kortsidan 1,80 m över vattenytan. Markeringar ska finnas på bassängens båda långsidor 15,0 m från vardera kortväggen.

414.10 Startplattform för ryggsim. En justerbar startplattform för ryggsim kan användas.
 - Tvärslån ska kunna justeras från 4 cm över till 4 cm under vattenytan.
 - Tvärslån ska ha en längd av minst 65 cm.
 - Tvärslån ska vara 8 cm hög, 2 cm bred och ha en lutning på 10 grader.

414.11 Stopplina. 15,0 m framför startbryggan kan en lina vara spänd tvärs över bassängen mellan två stolpar på en höjd över vattenytan av minst 1,20 m. Linan ska vara uppfäst med en snabbutlösningsmekanism. När linan aktiverats ska den effektivt täcka samtliga banor.

414.12 Temperatur. I bassänger med uppvärmt vatten ska vattnet under tävling ha en temperatur av 25º-28º C. Vattenytan ska hålla konstant nivå och vara utan märkbar cirkulation.

414.13 Ljus. Ljusstyrkan ska vara tillräcklig runt hela bassängutrymmet och ska vid startpallarna och vid vändningsväggen uppgå till minst 600 lux.

414.14 Banmarkeringar. På bassängens botten ska banornas mittlinjer markeras med 0,25 m ±0,05 m breda linjer i en från bottenfärgen tydligt avvikande mörk färg. Varje sådan linje ska sluta 2,0 m från ändsidorna med en 1,0 m lång tvärlinje i samma färg. Ändväggarna ska förses med liknande mittlinjer från bassängkanten till botten med en 0,50 m lång tvärlinje med centrum 0,30 m under vattenytan. Om automatisk tidtagningsutrustning används ska tidtagningsplattorna ha samma linjemarkering.

I 50 m bassänger byggda efter 1 januari 2007 ska på varje banas mittlinje placeras en 0,5 m lång tvärlinje 15 m från vardera ändväggen.

414.15 Dispens. Sanktionsgivare, enligt regel 221, kan meddela dispens från vad som föreskrivs i denna regel punkterna 1-14 avseende banbredd och antal banor i bassänger av 25 m och 50 m längd. Se dock inskränkningar i regel 303.

Visa svar

415 Funktioner hos automatisk och halvautomatisk tidtagningsutrustning

415.1 Automatisk och halvautomatisk, se regel 415.5, tidtagningsutrustning ska registrera varje simmares uppnådda tid och bestämma den relativa placeringen i ett lopp. Målbedömning och tidtagning ska ske med två decimaler (1/100 av en sekund). Utrustningen får inte störa simmarens starter, vändningar eller bassängens avrinningssystem.

415.2 Utrustningen ska:
 415.2.1 sättas igång av startern.
 415.2.2 om möjligt inte ha några synliga sladdar runt bassängen.
 415.2.3 kunna visa all registrerad information i plats- och banordning.
 415.2.4 vara försedd med lättläst digital avläsning av en simmares tid.

415.3 Starthjälpmedel
 415.3.1 Startern ska ha en mikrofon för muntliga kommandon.
 415.3.2 Om startpistol användes, ska den vara utrustad med en
 överföringsanordning.
 415.3.3 Både mikrofon och överföringsanordning bör vara kopplade till högtalare vid startpallen, varifrån både starterns kommando och signal kan höras likvärdigt och samtidigt av varje simmare.

415.4 Tidtagningsplattor för automatisk utrustning
415.4.1 Plattornas mått:

Banans bredd

Plattans

Storlek Tjocklek Placering
2,5 m min 2,4 x 0,9 m

0,01 m (vid tryck mot vägg)

0,3 m över vattenytan

0,6m under vattenytan

Annan max 0,15 m smalare än banbredden 0,01 m (vid tryck mot vägg)

0,3 m över vattenytan

0,6m under vattenytan

 

415.4.2 Montering - När plattorna är installerade får bassängens längd inte understiga 25,0 resp. 50,0 m. Plattorna ska sättas fast mitt i banan. De får vara portabla, så att det är möjligt att flytta dem när tävling inte pågår.

415.4.3 Känslighet - Plattornas känslighet ska vara sådan att de inte kan aktiveras av vattnets rörelser, men av en lätt handberöring. De bör vara känsliga även på överkanten.

415.4.4 Märkning - Märkning på plattorna ska överensstämma med den linjemarkering som finns i bassängen. Plattornas kanter bör vara svartmålade till en bredd av 0,025 m.

415.4.5 Säkerhet - Plattorna ska vara säkrade mot risk för elektriskt överslag. De får inte ha skarpa kanter.

415.5 Med halvautomatisk utrustning ska målgången registreras med knappar, som aktiveras av tidtagare när simmaren berör väggen.

415.6 Minst följande funktioner är väsentliga för automatisk utrustning.
 415.6.1 Skrivremsa för all information.
 415.6.2 Resultattavla för åskådare.
 415.6.3 Växlingskontrollutrustning på hundradel.
 415.6.4 Automatisk längdräkning.
 415.6.5 Avläsning av mellantider.
 415.6.6 Minnesfunktion.
 415.6.7 Rättelse vid felaktig isättning (målgång/vändning).
 415.6.8 Möjlighet för automatisk övergång till batteridrift.

415.7 Halvautomatisk utrustning kan användas som backup för den automatiska utrustningen vid FINA- eller andra större tävlingar om det finns tre knappar/bana, vilka sköts av var sin funktionär (och i så fall behövs inte måldomare). Vändningskontrollant kan sköta en av knapparna.

Visa svar