Hem / Stadgar och regler / Simning / Tävlingsarrangemang

Tävlingsarrangemang


401 Tävlingsarrangemang

401.1 Tävlingsarrangören har rätt att besluta i alla frågor, som enligt reglerna inte ska beslutas av tävlingsledare eller andra funktionärer och har rätt att uppskjuta tävlingar och lämna anvisningar i linje med tävlingsreglerna.

401.2 Vid nationella mästerskapstävlingar och FINA-klassificerade tävlingar ska minst följande funktionärer tjänstgöra:

Tävlingsledare 1
Bitr. tävlingsledare 1
Bandomare 2 kortbana/4 långbana
Starter 1
Speaker 1
Vändningskontrollantledare 2
Vändningskontrollant 1/bana och kortsida
Tävlingssekreterare 1
Tävlingsassistent 1
Tidtagarledare 1
Tidtagare 1/bana

 

Vid övriga sanktionerade tävlingar bör minst följande funktionärer tjänstgöra:

Tävlingsledare 1
Bitr. tävlingsledare 1
Bandomare 2
Starter 1
Speaker 1
Vändningskontrollant 1/bana och kortsida
Tävlingssekreterare 1
Tidtagarledare 1
Tidtagare 1/bana
Måldomarledare (om erforderligt) 1
Måldomare (om erforderligt) 1/varannan bana (minst)

 

401.2.1 Om automatisk tidtagningsutrustning saknas kan denna ersättas med tidtagarledare, 1 tidtagare per bana och 1 ytterligare tidtagare.

401.2.2 Måldomarledare och måldomare kan användas när automatisk utrustning och/eller digitala klockor inte används.

Visa svar

402 Funktionärer

402.1 Tävlingsledare

402.1.1 Tävlingsledaren ska ha oinskränkt kontroll och auktoritet över alla funktionärer, godkänna deras uppgifter och instruera dem avseende alla speciella omständigheter eller regler för tävlingen. Tävlingsledaren ska tillse att SSF regler följs och besluta i alla frågor som berör den aktuella tävlingen eller arrangemanget, som inte på annat sätt täcks av gällande regler.

402.1.2 Tävlingsledaren kan när som helst ingripa i tävlingen för att försäkra sig om att tävlingsreglerna åtföljs och ska fatta avgörande beslut angående alla protester som rör den pågående tävlingen.

402.1.3 Vid behov ska tävlingsledaren besluta om placering där måldomare används och tre digitala klockor/bana saknas. Automatisk tidtagningsutrustning, om sådan finns tillgänglig och fungerar, ska användas enligt regel 413.

402.1.4 Tävlingsledaren ska tillse att alla nödvändiga funktionärer finns på sina respektive platser för tävlingens genomförande. Tävlingsledaren kan utse ersättare för den som är frånvarande, inte kan fullgöra eller inte behärskar sin uppgift. Tävlingsledaren kan utse ytterligare funktionärer om så anses nödvändigt.

402.1.5 Vid början av varje heat ska tävlingsledaren ge signal till simmarna med en serie korta visselsignaler som markerar att de ska ta av sig överdragskläder, följt av en lång visselsignal, som markerar att de ska ta plats på startpallarna (eller vid ryggsim och lagmedley att de omedelbart ska hoppa i vattnet). På en andra lång signal ska ryggsimmare och lagmedleysimmare omedelbart inta startposition. När simmare och funktionärer är klara för start, ska tävlingsledaren med utsträckt arm ge tecken till startern, att startern nu har övertagit kontrollen över simmarna. Armen ska hållas kvar i utsträckt läge tills startsignal har avgetts.

402.1.6 En diskvalifikation för start innan startsignalen avges måste iakttas och bekräftas av både starter och tävlingsledare.

402.1.7 Tävlingsledaren ska diskvalificera alla simmare för övriga överträdelser av reglerna, som tävlingsledaren själv observerar eller som rapporteras till tävlingsledaren av andra funktionärer. Alla diskvalificeringar beslutas av tävlingsledaren

Visa svar

402.2 Kontrollrumsövervakare

enligt FINA SW 2.2.

Visa svar

402.3 Starter

402.3.1 Startern ska ha full kontroll över simmarna från det tävlingsledaren ger startern klartecken, se regel 402.1.5, tills loppet har börjat. Start ska ske enligt regel 404.

402.3.2 Startern ska rapportera en simmare, som fördröjer starten, avsiktligt inte lyder en order eller uppträder illa på annat sätt i samband med starten, men bara tävlingsledaren får diskvalificera en simmare för sådan fördröjning, avsiktlig olydnad eller dåligt uppförande.

402.3.3 Startern har rätt att avgöra om en start är korrekt, dvs utan störningar, tekniskt fel eller dylikt, men startern är underställd tävlingsledarens beslut.

402.3.4 Vid start av loppet ska startern stå vid bassängens ena långsida, inom ett område av ca 5 meter från startväggen, så att tidtagarna kan se och/eller höra startsignalen och simmarna kan höra signalen.

Visa svar

402.4 Tävlingsassistent

402.4.1 Tävlingsassistenten ska samla simmarna inför varje lopp.

402.4.2 Tävlingsassistenten ska rapportera till tävlingsledaren om en simmare saknas inför loppet samt rapportera brott mot reklamreglerna.

Visa svar

402.5 Vändningskontrollantledare

402.5.1 Vändningskontrollantledaren ska tillse att vändningskontrollanterna fullgör sina uppgifter under tävlingen.

Nationellt tillägg:
Alternativt kan vändningkontrollantledaren, om något regelbrott inträffar, ta emot vändningskontrollanternas undertecknade rapporter och omedelbart överlämna dem till tävlingsledaren.

Visa svar

402.6 Vändningskontrollant

402.6.1 En vändningskontrollant utses för varje bana vid bassängens kortsidor för att säkerställa att simmarna följer reglerna efter start, i varje vändning och vid målgång.

402.6.2 Varje vändningskontrollants ansvar vid start sträcker sig från startsignalen t.o.m. fullgörandet av första armtaget, utom i bröstsim då ansvaret sträcker sig t.o.m. andra armtaget.

402.6.3 Vid vändningar sträcker sig ansvaret från början av sista armtaget före vändning och t.o.m. första armtaget efter vändning utom vid bröstsim då ansvaret sträcker sig t.o.m. andra armtaget.

402.6.4 Vid målgång sträcker sig ansvaret från början av sista armtaget före målgång och till och med målgång.

402.6.5 När justerbar startplattform för ryggsim används ska vändnings-kontrollanterna på startsidan montera den före och ta bort den efter start.

402.6.6 Vid individuella tävlingar på 800 och 1500 m ska varje vändningskontrollant vid bassängens start- och vändningssida hålla räkningen på antalet längder simmaren har fullgjort samt, genom att visa skyltar vid vändningssidan med udda nummer, hålla simmaren informerad om antalet resterande längder. Automatisk utrustning får användas, inklusive undervattensdisplay.

402.6.7 Varje vändningskontrollant vid bassängens startsida ska avge varningssignal när två längder plus 5 m återstår till målgång för simmaren i individuella lopp på 800 och 1500 m. Varningssignalen kan bestå av visselsignal eller bjällra.

Nationellt tillägg:
Signalen upprepas efter vändningen till dess simmaren nått banlinans 5 m markering.

402.6.8 Varje vändningskontrollant vid bassängens startsida ska i lagsimning kontrollera växlingen, d.v.s. att den startande simmaren har kontakt med startpallen när föregående simmare berör väggen. När automatisk utrustning med överväxlingsplattor är tillgänglig ska denna användas enligt regel 413.

402.6.9 Vändningskontrollanterna ska rapportera varje regelbrott med angivande av gren, heat och bannummer samt felets art på undertecknad rapport till tävlingsledaren.

Nationellt tillägg:
Alternativt kan bandomaren/vändningskontrollantledaren ta emot vändnings-kontrollanternas undertecknade rapporter och omedelbart överlämna dem till tävlingsledaren.

Visa svar

402.7 Bandomare

402.7.1 Bandomare ska finnas på varje långsida av bassängen.

402.7.2 Varje bandomare ska försäkra sig om att reglerna för det aktuella simsättet följs samt bevaka vändningar och målgång för att bistå vändningskontrollanterna.

402.7.3 Bandomarna ska rapportera varje regelbrott med angivande av gren, heat och bannummer samt felets art på undertecknad rapport till tävlingsledaren.

Visa svar

402.8 Tidtagarledare

402.8.1 Tidtagarledaren ansvarar för tidtagningen och tilldelar tidtagarna deras platser och de banor de ska ansvara för. Tidtagarledaren ska bestämma antalet tidtagare för varje bana, tillse att extra tidtagare finns för notering av rekordtid/er och att ersättningsklockor, som sätts igång vid starten, är tillgängliga. När digitala klockor används bestäms både tid och placering av registrerad tid.

402.8.2 Tidtagarledaren ska se till att registrerade tider antecknas och, om så behövs, kontrollera klockorna.

402.8.3 Tidtagarledaren ska registrera eller kontrollera den officiella tiden för varje bana.

Visa svar

402.9 Tidtagare

402.9.1 Varje tidtagare ska ta tid på simmarna på den bana som tilldelats enligt regel 411.3. Klockorna ska vara kontrollerade och godkända.

402.9.2 Varje tidtagare ska starta klockan på startsignalen och stoppa den när simmaren på banan har slutfört sitt lopp. Tidtagarna kan instrueras av tidtagarledaren att registrera tider på mellandistanser i tävlingar längre än 100 m.

402.9.3 Omedelbart efter loppet ska tidtagarna på varje bana registrera tiden enligt den instruktion de fått från tidtagarledaren och, om så begärs, lämna in klockorna för kontroll. Klockorna ska nollställas vid tävlingsledarens korta signaler inför följande lopp.

402.9.4 Om inte videotidtagning används kan det vara nödvändigt att använda full uppsättning tidtagare även vid automatisk tidtagning.

Visa svar

402.10 Måldomarledare (om erforderligt)

402.10.1 Måldomarledaren ska tilldela måldomarna deras platser och ge de instruktioner som behövs för måldomarfunktionen.

402.10.2 Efter loppet, ska måldomarledaren med ledning av måldomarnas bedömning fastställa resultat och placeringar samt omgående överlämna detta till tävlingsledaren och sekretariatet.

402.10.3 När automatisk tidtagningsutrustning används för att döma ordningen i mål, ska måldomarledaren rapportera den av utrustningen registrerade ordningen i mål efter varje lopp.

Visa svar

402.11 Måldomare (om erforderligt)

402.11.1 Måldomarna ska vara placerade (helst på upphöjd plats) i linje med målgången, där de alltid har fri sikt över bassäng och målgång, såvida de inte sköter en automatisk tidtagningsutrustning på sina resp. banor genom att aktivera en knapp vid målgång.

402.11.2 Efter varje lopp ska måldomarna bedöma och rapportera simmarnas placering enligt de uppdrag de har tilldelats.

Nationellt tillägg: I lagsimning när automatisk tidtagningsutrustning för kontroll av växlingar saknas ska måldomarna också assistera som växlingskontrollanter.

Visa svar

402.12 Tävlingssekretariat

402.12.1 Tävlingssekreteraren ska efter varje lopp kontrollera tider och placeringar. Tävlingssekreteraren ska tillsammans med tävlingsledaren godkänna resultatlistan.

402.12.2 Tävlingssekretariatet ska kontrollera strykningar efter försök eller finaler, föra in resultat på officiella listor, upprätta en förteckning över alla nya rekord samt föra poängberäkning, när sådan förekommer.

Visa svar

402.13 Funktionärers beslutsfattande

402.13.1 Funktionärerna ska fatta sina beslut självständigt och oberoende av varandra, såvida inte annat föreskrivs av tävlingsreglerna.

Visa svar