Hem / Stadgar och regler / Simning / Seedning

Seedning


403 Seedning av heat, semifinaler och finaler

Antalet heat i en tävling fastställs med hänsyn till antalet deltagare och antalet banor, varvid seedningen ska ske i så få heat som möjligt. Anmälda deltagare, som veterligen inte kommer att ställa upp, ska strykas före heatindelningen.

Vid mästerskapstävlingar, se regel 308 och 318, samt större nationella och internationella tävlingar ska startordningen i försöksheat och semifinaler bestämmas genom heatindelning och seedning enligt följande:

Visa svar

403.1 Försök

403.1.1 De bästa resultaten uppnådda under angiven kvalificeringsperiod ska lämnas in (på sätt som anges i tävlingsinbjudan) och listas i tidsordning av tävlingsarrangören. Simmare utan anmäld tid placeras sist i listan. Placering av simmare med identiska tider eller av mer än en simmare utan tid ska avgöras genom lottning. Simmare placeras i banor enligt regel 403.1.2 . Simmare placeras i försöksheat enligt anmälda tider på följande sätt:

 403.1.1.1 om en gren simmas endast i ett heat, ska det seedas som en final och simmas under finalpasset.

 403.1.1.2 om en gren simmas i två heat ska den snabbaste simmaren seedas i det andra heatet, den näst snabbaste i första heatet, den därnäst snabbaste i andra heatet, den därefter i första heatet osv.

 403.1.1.3 om tre heat förekommer, utom vid 400 m, 800 m och 1500 m, ska den snabbaste simmaren placeras i tredje heatet, den näst snabbaste i andra heatet, den därnäst snabbaste i första heatet. Den fjärde i tidsordning ska placeras i tredje heatet, den femte i andra heatet, den sjätte i första heatet och den sjunde i tredje heatet osv.

 403.1.1.4 om fyra eller fler heat förekommer, utom vid 400 m, 800 m och 1500 m, ska de tre sista heaten i grenen seedas enligt regel 403.1.1.3 . Heaten före de tre sista heaten ska bestå av de näst snabbaste simmarna, heat före de sista fyra heaten ska innehålla de därnäst snabbaste simmarna osv. Banor ska fördelas i ordningen bästa till sämsta tid inom varje heat enligt regel 403.1.2.

 403.1.1.5 Vid 400 m, 800 m och 1500 m ska de två sista heaten seedas enligt regel 403.1.1.2.

 403.1.1.6 Undantag: om två eller fler heat förekommer i en gren, ska minimum tre simmare seedas i varje försöksheat, men ytterligare strykningar kan minska antalet simmare i sådana heat till färre än tre.

 403.1.1.7 Vid tillgång till en 10-banors bassäng och det skulle registreras samma tid för 8:e plats till final i grenarna 800 m och 1500 m frisim används bana 9 i finalen varvid lottning sker för banorna 8 och 9. Skulle det registreras tre lika tider för 8:e plats till final används bana 9 och 0 i finalen varvid lottning sker för banorna 8, 9 och 0.

 Nationellt tillägg: Samma gäller för 200 m och 400 m oavsett simsätt.

 403.1.1.8 Förutom vid 10-banors bassäng gäller regel 403.2.3.

403.1.2 Förutom vid 50-metersgrenar i 50 m bassäng ska banorna (med bana 1, resp. 0 för 10-banorsbassäng, på högra sidan av bassängen sett från startsidan) fördelas genom att den snabbaste simmaren eller laget placeras på mittbanan i en bassäng med ojämnt antal banor eller på bana 3 eller 4 i bassänger med resp. 6 eller 8 banor. I en 10-banorsbassäng ska den snabbaste simmaren placeras på bana 4. Simmaren med näst snabbaste tiden ska placeras till vänster därom, därefter ska de andra placeras alternerande mellan till höger och till vänster i enlighet med uppnådda tider. Simmare med identiskt lika tider ska tilldelas sina banor efter lottning i enlighet med den förut angivna ordningen.

403.1.3 Vid 50-metersgrenar i 50 m bassäng ska loppen simmas enligt tävlingsledarens beslut antingen från den ordinarie startsidan eller från vändningssidan beroende på sådana faktorer som förekomsten av automatisk tidtagningsutrustning, starterns plats, säkerhet osv. Tävlingsledningen bör upplysa simmarna om sitt beslut i god tid före grenens början. Oberoende av vilket håll tävlingen simmas ska simmarna seedas på samma banor som de skulle ha simmat på om såväl start som mål hade varit från startsidan.

Visa svar

403.2 Semifinaler och Finaler

403.2.1 I semifinaler ska heaten fördelas enligt regel 403.1.1.2.

403.2.2 När försökstävlingar inte behövs, ska banorna fördelas enligt regel 403.1.1.2. När försökstävlingar eller semifinaler har förekommit ska banorna fördelas enligt regel 403.1.2 baserat på de uppnådda tiderna i försökstävlingen eller semifinalen.

403.2.3 I händelse av att simmare från samma eller olika heat får samma tid registrerad för sista plats till resp. final eller semifinal, ska omsimning ske för att avgöra vilken eller vilka simmare som ska gå vidare till endera finalen eller semifinalen. Sådan omsimning ska äga rum efter det alla berörda simmare avslutat sina försökstävlingar och vid en tidpunkt enligt överenskommelse mellan tävlingsledning och berörda. Vid semifinaltävlingar som avgörs i samma pass som respektive finaltävling, ska vid lika tid mellan två simmare, deras respektive i försökstävlingen uppnådda tider avgöra vem av dem som går till final. Vid eventuell lika tid i försökstävlingarna ska avgöras genom lottdragning vem av dem som går till final.

403.2.4 När en eller flera simmare stryker sig från en semifinal- eller finaltävling ska ersättare kallas i den ordning de placerat sig i försöks- eller semifinaltävlingarna. Tävlingen eller tävlingarna måste seedas om och nya startlistor utdelas innehållande ändringar eller ersättare enligt regel 403.1.2.

403.2.5 Simmare som ska delta i försök, semifinal eller final ska anmäla sig i ”call room” enligt arrangörens bestämmande.

Visa svar

403.3 Vid andra tävlingar

Vid andra tävlingar sker heat- och banindelning med ledning av anmälningstiderna, så att de simmare som har de bästa anmälningstiderna placeras i det sista heatet. Seedning sker enligt regel 403.1.2. Lottdragningssystem får även användas för att fördela banor.

Visa svar