Hem / Stadgar och regler / Simning

Simning


Tävlingsarrangemang

401 Tävlingsarrangemang

401.1 Tävlingsarrangören har rätt att besluta i alla frågor, som enligt reglerna inte ska beslutas av tävlingsledare eller andra funktionärer och har rätt att uppskjuta tävlingar och lämna anvisningar i linje med tävlingsreglerna.

401.2 Vid nationella mästerskapstävlingar och FINA-klassificerade tävlingar ska minst följande funktionärer tjänstgöra:

Tävlingsledare 1
Bitr. tävlingsledare 1
Bandomare 2 kortbana/4 långbana
Starter 1
Speaker 1
Vändningskontrollantledare 2
Vändningskontrollant 1/bana och kortsida
Tävlingssekreterare 1
Tävlingsassistent 1
Tidtagarledare 1
Tidtagare 1/bana

 

Vid övriga sanktionerade tävlingar bör minst följande funktionärer tjänstgöra:

Tävlingsledare 1
Bitr. tävlingsledare 1
Bandomare 2
Starter 1
Speaker 1
Vändningskontrollant 1/bana och kortsida
Tävlingssekreterare 1
Tidtagarledare 1
Tidtagare 1/bana
Måldomarledare (om erforderligt) 1
Måldomare (om erforderligt) 1/varannan bana (minst)

 

401.2.1 Om automatisk tidtagningsutrustning saknas kan denna ersättas med tidtagarledare, 1 tidtagare per bana och 1 ytterligare tidtagare.

401.2.2 Måldomarledare och måldomare kan användas när automatisk utrustning och/eller digitala klockor inte används.

Visa svar

402 Funktionärer

402.1 Tävlingsledare

402.1.1 Tävlingsledaren ska ha oinskränkt kontroll och auktoritet över alla funktionärer, godkänna deras uppgifter och instruera dem avseende alla speciella omständigheter eller regler för tävlingen. Tävlingsledaren ska tillse att SSF regler följs och besluta i alla frågor som berör den aktuella tävlingen eller arrangemanget, som inte på annat sätt täcks av gällande regler.

402.1.2 Tävlingsledaren kan när som helst ingripa i tävlingen för att försäkra sig om att tävlingsreglerna åtföljs och ska fatta avgörande beslut angående alla protester som rör den pågående tävlingen.

402.1.3 Vid behov ska tävlingsledaren besluta om placering där måldomare används och tre digitala klockor/bana saknas. Automatisk tidtagningsutrustning, om sådan finns tillgänglig och fungerar, ska användas enligt regel 413.

402.1.4 Tävlingsledaren ska tillse att alla nödvändiga funktionärer finns på sina respektive platser för tävlingens genomförande. Tävlingsledaren kan utse ersättare för den som är frånvarande, inte kan fullgöra eller inte behärskar sin uppgift. Tävlingsledaren kan utse ytterligare funktionärer om så anses nödvändigt.

402.1.5 Vid början av varje heat ska tävlingsledaren ge signal till simmarna med en serie korta visselsignaler som markerar att de ska ta av sig överdragskläder, följt av en lång visselsignal, som markerar att de ska ta plats på startpallarna (eller vid ryggsim och lagmedley att de omedelbart ska hoppa i vattnet). På en andra lång signal ska ryggsimmare och lagmedleysimmare omedelbart inta startposition. När simmare och funktionärer är klara för start, ska tävlingsledaren med utsträckt arm ge tecken till startern, att startern nu har övertagit kontrollen över simmarna. Armen ska hållas kvar i utsträckt läge tills startsignal har avgetts.

402.1.6 En diskvalifikation för start innan startsignalen avges måste iakttas och bekräftas av både starter och tävlingsledare.

402.1.7 Tävlingsledaren ska diskvalificera alla simmare för övriga överträdelser av reglerna, som tävlingsledaren själv observerar eller som rapporteras till tävlingsledaren av andra funktionärer. Alla diskvalificeringar beslutas av tävlingsledaren

Visa svar

402.2 Kontrollrumsövervakare

enligt FINA SW 2.2.

Visa svar

402.3 Starter

402.3.1 Startern ska ha full kontroll över simmarna från det tävlingsledaren ger startern klartecken, se regel 402.1.5, tills loppet har börjat. Start ska ske enligt regel 404.

402.3.2 Startern ska rapportera en simmare, som fördröjer starten, avsiktligt inte lyder en order eller uppträder illa på annat sätt i samband med starten, men bara tävlingsledaren får diskvalificera en simmare för sådan fördröjning, avsiktlig olydnad eller dåligt uppförande.

402.3.3 Startern har rätt att avgöra om en start är korrekt, dvs utan störningar, tekniskt fel eller dylikt, men startern är underställd tävlingsledarens beslut.

402.3.4 Vid start av loppet ska startern stå vid bassängens ena långsida, inom ett område av ca 5 meter från startväggen, så att tidtagarna kan se och/eller höra startsignalen och simmarna kan höra signalen.

Visa svar

402.4 Tävlingsassistent

402.4.1 Tävlingsassistenten ska samla simmarna inför varje lopp.

402.4.2 Tävlingsassistenten ska rapportera till tävlingsledaren om en simmare saknas inför loppet samt rapportera brott mot reklamreglerna.

Visa svar

402.5 Vändningskontrollantledare

402.5.1 Vändningskontrollantledaren ska tillse att vändningskontrollanterna fullgör sina uppgifter under tävlingen.

Nationellt tillägg:
Alternativt kan vändningkontrollantledaren, om något regelbrott inträffar, ta emot vändningskontrollanternas undertecknade rapporter och omedelbart överlämna dem till tävlingsledaren.

Visa svar

402.6 Vändningskontrollant

402.6.1 En vändningskontrollant utses för varje bana vid bassängens kortsidor för att säkerställa att simmarna följer reglerna efter start, i varje vändning och vid målgång.

402.6.2 Varje vändningskontrollants ansvar vid start sträcker sig från startsignalen t.o.m. fullgörandet av första armtaget, utom i bröstsim då ansvaret sträcker sig t.o.m. andra armtaget.

402.6.3 Vid vändningar sträcker sig ansvaret från början av sista armtaget före vändning och t.o.m. första armtaget efter vändning utom vid bröstsim då ansvaret sträcker sig t.o.m. andra armtaget.

402.6.4 Vid målgång sträcker sig ansvaret från början av sista armtaget före målgång och till och med målgång.

402.6.5 När justerbar startplattform för ryggsim används ska vändnings-kontrollanterna på startsidan montera den före och ta bort den efter start.

402.6.6 Vid individuella tävlingar på 800 och 1500 m ska varje vändningskontrollant vid bassängens start- och vändningssida hålla räkningen på antalet längder simmaren har fullgjort samt, genom att visa skyltar vid vändningssidan med udda nummer, hålla simmaren informerad om antalet resterande längder. Automatisk utrustning får användas, inklusive undervattensdisplay.

402.6.7 Varje vändningskontrollant vid bassängens startsida ska avge varningssignal när två längder plus 5 m återstår till målgång för simmaren i individuella lopp på 800 och 1500 m. Varningssignalen kan bestå av visselsignal eller bjällra.

Nationellt tillägg:
Signalen upprepas efter vändningen till dess simmaren nått banlinans 5 m markering.

402.6.8 Varje vändningskontrollant vid bassängens startsida ska i lagsimning kontrollera växlingen, d.v.s. att den startande simmaren har kontakt med startpallen när föregående simmare berör väggen. När automatisk utrustning med överväxlingsplattor är tillgänglig ska denna användas enligt regel 413.

402.6.9 Vändningskontrollanterna ska rapportera varje regelbrott med angivande av gren, heat och bannummer samt felets art på undertecknad rapport till tävlingsledaren.

Nationellt tillägg:
Alternativt kan bandomaren/vändningskontrollantledaren ta emot vändnings-kontrollanternas undertecknade rapporter och omedelbart överlämna dem till tävlingsledaren.

Visa svar

402.7 Bandomare

402.7.1 Bandomare ska finnas på varje långsida av bassängen.

402.7.2 Varje bandomare ska försäkra sig om att reglerna för det aktuella simsättet följs samt bevaka vändningar och målgång för att bistå vändningskontrollanterna.

402.7.3 Bandomarna ska rapportera varje regelbrott med angivande av gren, heat och bannummer samt felets art på undertecknad rapport till tävlingsledaren.

Visa svar

402.8 Tidtagarledare

402.8.1 Tidtagarledaren ansvarar för tidtagningen och tilldelar tidtagarna deras platser och de banor de ska ansvara för. Tidtagarledaren ska bestämma antalet tidtagare för varje bana, tillse att extra tidtagare finns för notering av rekordtid/er och att ersättningsklockor, som sätts igång vid starten, är tillgängliga. När digitala klockor används bestäms både tid och placering av registrerad tid.

402.8.2 Tidtagarledaren ska se till att registrerade tider antecknas och, om så behövs, kontrollera klockorna.

402.8.3 Tidtagarledaren ska registrera eller kontrollera den officiella tiden för varje bana.

Visa svar

402.9 Tidtagare

402.9.1 Varje tidtagare ska ta tid på simmarna på den bana som tilldelats enligt regel 411.3. Klockorna ska vara kontrollerade och godkända.

402.9.2 Varje tidtagare ska starta klockan på startsignalen och stoppa den när simmaren på banan har slutfört sitt lopp. Tidtagarna kan instrueras av tidtagarledaren att registrera tider på mellandistanser i tävlingar längre än 100 m.

402.9.3 Omedelbart efter loppet ska tidtagarna på varje bana registrera tiden enligt den instruktion de fått från tidtagarledaren och, om så begärs, lämna in klockorna för kontroll. Klockorna ska nollställas vid tävlingsledarens korta signaler inför följande lopp.

402.9.4 Om inte videotidtagning används kan det vara nödvändigt att använda full uppsättning tidtagare även vid automatisk tidtagning.

Visa svar

402.10 Måldomarledare (om erforderligt)

402.10.1 Måldomarledaren ska tilldela måldomarna deras platser och ge de instruktioner som behövs för måldomarfunktionen.

402.10.2 Efter loppet, ska måldomarledaren med ledning av måldomarnas bedömning fastställa resultat och placeringar samt omgående överlämna detta till tävlingsledaren och sekretariatet.

402.10.3 När automatisk tidtagningsutrustning används för att döma ordningen i mål, ska måldomarledaren rapportera den av utrustningen registrerade ordningen i mål efter varje lopp.

Visa svar

402.11 Måldomare (om erforderligt)

402.11.1 Måldomarna ska vara placerade (helst på upphöjd plats) i linje med målgången, där de alltid har fri sikt över bassäng och målgång, såvida de inte sköter en automatisk tidtagningsutrustning på sina resp. banor genom att aktivera en knapp vid målgång.

402.11.2 Efter varje lopp ska måldomarna bedöma och rapportera simmarnas placering enligt de uppdrag de har tilldelats.

Nationellt tillägg: I lagsimning när automatisk tidtagningsutrustning för kontroll av växlingar saknas ska måldomarna också assistera som växlingskontrollanter.

Visa svar

402.12 Tävlingssekretariat

402.12.1 Tävlingssekreteraren ska efter varje lopp kontrollera tider och placeringar. Tävlingssekreteraren ska tillsammans med tävlingsledaren godkänna resultatlistan.

402.12.2 Tävlingssekretariatet ska kontrollera strykningar efter försök eller finaler, föra in resultat på officiella listor, upprätta en förteckning över alla nya rekord samt föra poängberäkning, när sådan förekommer.

Visa svar

402.13 Funktionärers beslutsfattande

402.13.1 Funktionärerna ska fatta sina beslut självständigt och oberoende av varandra, såvida inte annat föreskrivs av tävlingsreglerna.

Visa svar

Seedning

403 Seedning av heat, semifinaler och finaler

Antalet heat i en tävling fastställs med hänsyn till antalet deltagare och antalet banor, varvid seedningen ska ske i så få heat som möjligt. Anmälda deltagare, som veterligen inte kommer att ställa upp, ska strykas före heatindelningen.

Vid mästerskapstävlingar, se regel 308 och 318, samt större nationella och internationella tävlingar ska startordningen i försöksheat och semifinaler bestämmas genom heatindelning och seedning enligt följande:

Visa svar

403.1 Försök

403.1.1 De bästa resultaten uppnådda under angiven kvalificeringsperiod ska lämnas in (på sätt som anges i tävlingsinbjudan) och listas i tidsordning av tävlingsarrangören. Simmare utan anmäld tid placeras sist i listan. Placering av simmare med identiska tider eller av mer än en simmare utan tid ska avgöras genom lottning. Simmare placeras i banor enligt regel 403.1.2 . Simmare placeras i försöksheat enligt anmälda tider på följande sätt:

 403.1.1.1 om en gren simmas endast i ett heat, ska det seedas som en final och simmas under finalpasset.

 403.1.1.2 om en gren simmas i två heat ska den snabbaste simmaren seedas i det andra heatet, den näst snabbaste i första heatet, den därnäst snabbaste i andra heatet, den därefter i första heatet osv.

 403.1.1.3 om tre heat förekommer, utom vid 400 m, 800 m och 1500 m, ska den snabbaste simmaren placeras i tredje heatet, den näst snabbaste i andra heatet, den därnäst snabbaste i första heatet. Den fjärde i tidsordning ska placeras i tredje heatet, den femte i andra heatet, den sjätte i första heatet och den sjunde i tredje heatet osv.

 403.1.1.4 om fyra eller fler heat förekommer, utom vid 400 m, 800 m och 1500 m, ska de tre sista heaten i grenen seedas enligt regel 403.1.1.3 . Heaten före de tre sista heaten ska bestå av de näst snabbaste simmarna, heat före de sista fyra heaten ska innehålla de därnäst snabbaste simmarna osv. Banor ska fördelas i ordningen bästa till sämsta tid inom varje heat enligt regel 403.1.2.

 403.1.1.5 Vid 400 m, 800 m och 1500 m ska de två sista heaten seedas enligt regel 403.1.1.2.

 403.1.1.6 Undantag: om två eller fler heat förekommer i en gren, ska minimum tre simmare seedas i varje försöksheat, men ytterligare strykningar kan minska antalet simmare i sådana heat till färre än tre.

 403.1.1.7 Vid tillgång till en 10-banors bassäng och det skulle registreras samma tid för 8:e plats till final i grenarna 800 m och 1500 m frisim används bana 9 i finalen varvid lottning sker för banorna 8 och 9. Skulle det registreras tre lika tider för 8:e plats till final används bana 9 och 0 i finalen varvid lottning sker för banorna 8, 9 och 0.

 Nationellt tillägg: Samma gäller för 200 m och 400 m oavsett simsätt.

 403.1.1.8 Förutom vid 10-banors bassäng gäller regel 403.2.3.

403.1.2 Förutom vid 50-metersgrenar i 50 m bassäng ska banorna (med bana 1, resp. 0 för 10-banorsbassäng, på högra sidan av bassängen sett från startsidan) fördelas genom att den snabbaste simmaren eller laget placeras på mittbanan i en bassäng med ojämnt antal banor eller på bana 3 eller 4 i bassänger med resp. 6 eller 8 banor. I en 10-banorsbassäng ska den snabbaste simmaren placeras på bana 4. Simmaren med näst snabbaste tiden ska placeras till vänster därom, därefter ska de andra placeras alternerande mellan till höger och till vänster i enlighet med uppnådda tider. Simmare med identiskt lika tider ska tilldelas sina banor efter lottning i enlighet med den förut angivna ordningen.

403.1.3 Vid 50-metersgrenar i 50 m bassäng ska loppen simmas enligt tävlingsledarens beslut antingen från den ordinarie startsidan eller från vändningssidan beroende på sådana faktorer som förekomsten av automatisk tidtagningsutrustning, starterns plats, säkerhet osv. Tävlingsledningen bör upplysa simmarna om sitt beslut i god tid före grenens början. Oberoende av vilket håll tävlingen simmas ska simmarna seedas på samma banor som de skulle ha simmat på om såväl start som mål hade varit från startsidan.

Visa svar

403.2 Semifinaler och Finaler

403.2.1 I semifinaler ska heaten fördelas enligt regel 403.1.1.2.

403.2.2 När försökstävlingar inte behövs, ska banorna fördelas enligt regel 403.1.1.2. När försökstävlingar eller semifinaler har förekommit ska banorna fördelas enligt regel 403.1.2 baserat på de uppnådda tiderna i försökstävlingen eller semifinalen.

403.2.3 I händelse av att simmare från samma eller olika heat får samma tid registrerad för sista plats till resp. final eller semifinal, ska omsimning ske för att avgöra vilken eller vilka simmare som ska gå vidare till endera finalen eller semifinalen. Sådan omsimning ska äga rum efter det alla berörda simmare avslutat sina försökstävlingar och vid en tidpunkt enligt överenskommelse mellan tävlingsledning och berörda. Vid semifinaltävlingar som avgörs i samma pass som respektive finaltävling, ska vid lika tid mellan två simmare, deras respektive i försökstävlingen uppnådda tider avgöra vem av dem som går till final. Vid eventuell lika tid i försökstävlingarna ska avgöras genom lottdragning vem av dem som går till final.

403.2.4 När en eller flera simmare stryker sig från en semifinal- eller finaltävling ska ersättare kallas i den ordning de placerat sig i försöks- eller semifinaltävlingarna. Tävlingen eller tävlingarna måste seedas om och nya startlistor utdelas innehållande ändringar eller ersättare enligt regel 403.1.2.

403.2.5 Simmare som ska delta i försök, semifinal eller final ska anmäla sig i ”call room” enligt arrangörens bestämmande.

Visa svar

403.3 Vid andra tävlingar

Vid andra tävlingar sker heat- och banindelning med ledning av anmälningstiderna, så att de simmare som har de bästa anmälningstiderna placeras i det sista heatet. Seedning sker enligt regel 403.1.2. Lottdragningssystem får även användas för att fördela banor.

Visa svar

Simregler

404 Start

404.1 Starten i frisim, bröstsim och fjärilsim och individuell medley ska ske med huvudhopp. På tävlingsledarens långa signal, se regel 402.1.5, ska simmarna ta plats på startpallarna och stanna där. På starterns kommando "På era platser" ska de omedelbart inta startställning med åtminstone en fot på startpallens främre kant. Händernas läge är utan betydelse. När alla simmare är stilla, ska startern avge startsignal.

404.2 Starten i ryggsim och lagmedley ska ske från vattnet. På tävlingsledarens första långa signal, se regel 402.1.5, ska simmarna omedelbart hoppa i vattnet. På tävlingsledarens andra långa signal ska simmarna utan onödigt dröjsmål inta startställning, se regel 406.1. När alla simmare intagit startställning ska startern avge kommandot "På era platser". När alla simmare är stilla ska startern avge startsignal.

404.3 Vid internationella tävlingar ska kommandot ”På era platser” avges på engelska ”Take your marks” och startsignalen ska ges genom flera högtalare, monterade en vid varje startpall.

404.4 Om en simmare startar innan startsignalen avgetts, ska simmaren diskvalificeras. Om startsignalen ljuder innan diskvalifikation meddelats, ska loppet fortsätta och den eller de simmare, som startat för tidigt, diskvalificeras efter loppets genomförande. Om anledning till diskvalifikation upptäcks innan startsignalen, ska signalen inte avges, utan de resterande simmarna ska återkallas och starta på nytt. Tävlingsledaren repeterar startproceduren med början från den första långa signalen (den andra för ryggsim) enligt regel 402.1.5.

Nationellt tillägg:

Om stopplina finns monterad ska signal, för återkallande av heat (vid felaktig start p.g.a. tekniskt fel etc.) när startsignal har avgetts, vara densamma som startsignalen men upprepad samtidigt som stopplinan sänks. Alternativt ska tävlingsledaren vissla i sin visselpipa, vilket ska åtföljas av starterns startsignal (upprepad) och sänkning av stopplinan.

Visa svar

405 Frisim

405.1 Med "frisim" i ett frisimslopp menas att simmaren får använda sig av vilket simsätt som helst. I individuell medley eller lagmedley avser termen "frisim" varje annan stil än simsätten ryggsim, bröstsim eller fjärilsim.

405.2 Vid vändning och målgång måste simmaren beröra väggen med någon del av kroppen.

405.3 Någon del av simmaren måste bryta vattenytan under hela loppet, förutom att det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och upp till, men inte mer än, 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit vattenytan.

Visa svar

406 Ryggsim

406.1 Före startsignalen ska simmarna inta startställning med ansiktet mot startväggen och båda händerna om starthandtagen. Att stå i eller på skvalprännan eller böja tårna över skvalprännekanten är förbjudet. När en justerbar ryggsimsplattform används måste tårna på bägge fötterna vara i kontakt med väggen eller tidtagningsplattan. Det är förbjudet att böja tårna över kanten på tidtagningsplattan.

406.2 Vid startsignal och efter vändning ska simmaren göra avspark och simma i ryggläge under hela loppet utom under utförande av ryggvändning, enligt regel 406.4. Det normala ryggläget kan innehålla en kroppsrörelse upp till men ej inkluderande 90 grader från horisontalplanet. Huvudets läge är utan betydelse.

406.3 Någon del av simmaren måste bryta vattenytan under hela loppet. Det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit vattenytan.

406.4 Under vändning måste någon del av simmarens kropp beröra väggen. Under vändning får axlarna vändas över vertikalplanet till bröstläge, varefter ett omedelbart kontinuerligt enarmstag eller ett omedelbart kontinuerligt tvåarmstag får användas för att påbörja vändningen. Simmaren måste ha återvänt till ryggläge, när simmaren lämnar väggen.

406.5 Vid målgång måste simmaren beröra väggen i ryggläge.

Visa svar

407 Bröstsim

407.1 Efter start och efter varje vändning får simmaren ta ett armtag ända bak till benen, under detta armtag får simmaren befinna sig under vattenytan. När som helst före det första bröstbentaget efter start och efter varje vändning är en fjärilskick tillåten. Huvudet måste bryta vattenytan innan händerna vänds inåt i den vidaste delen av andra armtaget.

407.2 Från första armtagets början efter start och efter varje vändning ska kroppen hållas i bröstläge. Det är inte tillåtet att rulla över i ryggläge vid något tillfälle utom vid vändning, där simmaren efter att ha vidrört väggen får vända på valfritt sätt, men kroppen måste ha bröstläge när simmaren lämnar väggen. Från start och under hela loppet ska varje simtag bestå av ett armtag och ett bentag i den ordningen. Alla armrörelser ska vara samtidiga och i samma horisontella plan utan avvikande rörelser.

407.3 Händerna ska föras framåt tillsammans från bröstet i, under eller över vattenytan. Armbågarna ska vara under vattenytan utom under sista armtaget före vändning och målgång. Händerna ska föras tillbaka i eller under vattenytan. Händerna får inte föras bakom höftlinjen utom under det första armtaget efter start och vändning.

407.4 Under varje fullständigt simtag måste någon del av simmarens huvud bryta vattenytan. Alla benrörelser ska vara samtidiga och i samma horisontella plan utan avvikande rörelser.

407.5 Fötterna måste vändas utåt i den drivande benrörelsen. Alternerande rörelser eller nedåtgående fjärilskickar är inte tillåtna, med undantag för vad som sägs i regel 407.1. Att bryta vattenytan med fötterna är tillåtet om det inte följs av en nedåtgående fjärilskick.

407.6 I varje vändning och i målgång ska handisättning göras med båda händerna åtskilda och samtidigt i, över eller under vattenytan. Vid sista simtaget före vändning och i målgång är ett armtag som inte följs av ett bentag tillåtet. Huvudet får vara under vattenytan efter sista armtaget före handisättning förutsatt att det bryter vattenytan någon gång under det sista fulla eller delvis utförda simtaget före handisättningen.

Visa svar

408 Fjärilsim

408.1 Från första armtagets början efter start och efter varje vändning ska kroppen hållas i bröstläge. Det är inte tillåtet att rulla över i ryggläge vid något tillfälle utom vid vändning, där simmaren efter att ha vidrört väggen får vända på valfritt sätt, men kroppen måste ha bröstläge när simmaren lämnar väggen.

408.2 Båda armarna ska föras framåt samtidigt över vattenytan och föras bakåt samtidigt under vattenytan under hela loppet, se dock regel 408.5.

408.3 Alla upp- och nedgående rörelser med benen ska vara samtidiga. Benen eller fötterna behöver inte vara på samma nivå, men inga rörelser som ändrar benens eller fötternas inbördes läge är tillåtna. Bröstbentag är inte tillåtet.

408.4 Vid varje vändning och vid målgång ska handisättningen göras med båda händerna åtskilda och samtidigt i, över eller under vattenytan.

408.5 Vid start och vändningar får simmaren utföra en eller flera fjärilskickar och ett armtag under vattenytan, vilket måste föra simmaren upp till vattenytan. Det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och upp till, men inte mer än, 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit vattenytan. Simmaren måste stanna kvar i ytläge till nästa vändning eller målgång.

Visa svar

409 Medley

409.1 I individuell medley simmas simsätten i följande ordning: fjärilsim, ryggsim, bröstsim och frisim. Varje simsätt ska utgöra en fjärdedel av distansen.

409.2 I frisim måste simmaren vara i bröstläge utom under utförande av vändning. Simmaren måste återvända till bröstläge innan benspark eller armtag.

409.3 I lagmedley simmas simsätten i följande ordning: ryggsim, bröstsim, fjärilsim och frisim. Varje simsätt ska utgöra en fjärdedel av distansen.

409.4 Varje simsätt måste avslutas i enlighet med vad som gäller för aktuellt simsätt.

Visa svar

410 Loppet

410.1 I varje individuellt lopp får bara simmare av samma kön delta.
Nationellt tillägg: Dock får olika kön delta i samma individuella lopp vid föreningars egna inbjudningstävlingar i grenar med åldersgräns högst 11 år under kalenderåret.

410.2 En simmare, som simmar ensam, måste fullfölja hela distansen för att bli förklarad som vinnare. Se dock särbestämmelserna avseende mästerskapstecken vid SM och DM i regel 309 och 316.

410.3 En simmare måste simma och slutföra loppet på samma bana som starten skedde.

Nationellt tillägg: Grenarna 400 m, 800 m och 1500 m frisim får simmas med två tävlande på samma bana enligt arrangörens bestämmande. Separat tidtagning krävs för varje simmare.

410.4 I alla lopp måste simmaren vid vändning beröra bassängens vändningssida. Vändningen måste göras från väggen. Det är inte tillåtet att ta sats från eller steg på bassängbotten.

410.5 Att stå på botten under frisimslopp eller under frisimssträckan i medleylopp orsakar inte diskvalifikation, men simmaren får inte gå.

410.6 Att dra i banlinorna är inte tillåtet.

410.7 Deltagare, som hindrar annan simmare genom att simma över på annan bana eller på annat sätt, ska diskvalificeras. Om felet är avsiktligt, ska tävlingsledaren rapportera händelsen till SDF eller SSF för bestraffning samt till den felandes förening.

410.8 Simmaren får inte använda något hjälpmedel eller simdräkt, som kan öka hastigheten, flytförmågan eller uthålligheten under en tävling (t ex handskar med simhud, simfötter, fenor, gummiband eller vidhäftande ämnen etc.). Simglasögon får användas. Ingen form av tejp på kroppen är tillåten om den inte är medicinsk motiverad och godkänd av tävlingsläkare eller motsvarande.

410.9 En simmare, som inte deltar i loppet, men går i vattnet under ett pågående lopp innan alla simmare fullbordat heatet, ska uteslutas från sin nästa start i tävlingen.

410.10 Varje lag i lagsimning ska bestå av fyra simmare. Mixad lagsimning är tillåten, ett sådant lag ska bestå av två herrar och två damer. Sträcktider uppnådda i en mixad lagsimning kan inte användas som rekord- eller anmälningstider.

Nationellt tillägg: Dock får sträcktid, noterad på startsträckan, användas som rekord- eller anmälningstid om den är uppnådd vid föreningars egna inbjudningstävlingar i grenar med åldersgräns högst 11 år under kalenderåret.

410.11 Om i lagsimning en simmares fötter tappar kontakten med startpallen innan föregående simmare i laget berört väggen ska laget diskvalificeras.

410.12 Lag i lagsimning ska diskvalificeras om en lagmedlem, annan än den i laget som är aktuell att fullfölja sin sträcka, går i vattnet innan alla deltagande lag gått i mål.

410.13 Medlemmarna i ett lag och startordningen dem emellan måste utses före loppet. En lagmedlem får endast tävla en gång i ett lopp. Lagsammansättningen får ändras mellan försök och finaler. Om ett lag inte simmar enligt anmäld startordning medför detta diskvalifikation. Ersättare får endast användas i händelse av akut medicinska skäl.

410.14 Simmare, som har fullbordat sitt lopp eller sin distans i en lagsimning, måste lämna bassängen så fort som möjligt utan att hindra någon av de simmare, som ännu inte avslutat loppet. I annat fall ska den hindrande simmaren eller laget diskvalificeras.

410.15 Skulle ett fel hindra en simmares avancemang, kan tävlingsledaren tillåta simmaren att tävla i nästa heat eller, om felet inträffar i en finaltävling eller i sista heatet, kan tävlingsledaren beordra att detta simmas om.

410.16 Farthållningshjälp (pace-making) är inte tillåtet och anordningar, som tjänar samma ändamål får inte heller användas.

Visa svar

Tidtagning och tidtagningsutrustning

411 Tidtagning

411.1 Skötseln av automatisk tidtagningsutrustning ska ske under ledning av utsedda funktionärer. Tider noterade med automatisk utrustning ska användas för att bestämma alla placeringar och tider på varje bana. Placeringar och tider, som bestäms på det sättet, ska ha företräde framför tidtagares beslut. Om den automatiska utrustningen inte fungerar eller att det klart framgår att utrustningen fungerat felaktigt eller att simmaren inte har lyckats aktivera utrustningen ska tidtagarnas noteringar vara de officiella, se regel 413.3.

411.2 När automatisk utrustning används ska resultatet anges i hundradelar av en sekund. Om flera simmare har fått samma tid i hundradelar av en sekund, ska de fåsamma placering. Tider på elektrisk resultattavla ska anges med hundradelar av en sekund.

411.3 Varje tidtagningsutrustning, som stoppas av en funktionär, ska anses vara en klocka. Alla klockor måste vara godkända av tävlingsarrangören. Manuell tid noteras i hundradelar av en sekund. När automatisk utrustning inte används ska den officiella tiden bestämmas på följande sätt:

411.3.1 om två av de tre klockorna visar samma tid är detta den officiella tiden.

411.3.2 om alla tre klockorna visar olika tider utgör den mellersta tiden den officiella tiden.

411.3.3 om bara två av tre klockor fungerar, utgör medelvärdet av de noterade tiderna den officiella tiden.

411.4 Om en simmare diskvalificeras ska detta anges i resultatlistan. Tid eller placering ska inte anges eller tillkännages.

411.5 Vid diskvalifikation i lagsimning ska godkända mellantider före diskvalifikationen noteras i den officiella resultatlistan.

411.6 Alla tillgängliga 50 m och 100 m mellantider ska registreras och noteras i den officiella resultatlistan för den första simmaren i varje lag.

Visa svar

412 Halvautomatisk och manuell tidtagning (Nationellt tillägg)

412.1 Om automatisk tidtagningsutrustning inte används, utan endast halvautomatisk där backupknappar stoppas av tidtagare eller helt manuell där klockor både startas och stoppas av tidtagare, ska simmaren få sin relativa placering genom måldomarnas beslut.

412.2 Om de av tidtagarna registrerade tiderna inte överensstämmer med den ordningsföljd, som fastställts av måldomarna, ska simmarna få samma tid samt måldomarnas utslag gälla. Denna tid ska vara medeltalet av samtliga tider som registrerats på de berörda simmarna. Tid som bestäms på detta sätt, ska markeras ’’Tävlingsledarens beslut” eller ”TLB’’.

Visa svar

413 Användning av automatisk tidtagningsutrustning

413.1 När automatisk tidtagningsutrustning används vid tävling, ska placeringar och tider samt växlingar i lagsimning bedömda med sådan utrustning gälla framför tidtagarnas eller vändningskontrollanternas beslut.

413.2 När den automatiska utrustningen inte registrerar placering och/eller tid för en eller flera simmare i ett lopp:

413.2.1 registreras alla tillgängliga automatiska tider och placeringar.

413.2.2 registreras alla manuella tider och placeringar.

413.2.3 Den officiella placeringen bestäms på följande sätt:

413.2.3.1 en simmare med en automatisk tid och placering ska behålla sin relativa placering vid en jämförelse med de andra simmarna, som har automatisk tid och placering.

413.2.3.2 en simmare, som inte har en automatisk placering, men som har en automatisk tid, får sin relativa placering genom en jämförelse mellan simmarens automatiska tid med de automatiska tiderna för de andra simmarna.

413.2.3.3 en simmare, som varken har automatisk placering eller automatisk tid, får sin relativa placering genom den tid som registrerats av den halvautomatiska utrustningen (backup) eller av tre digitala klockor.

413.3 Den officiella tiden bestäms på följande sätt:

413.3.1 för alla simmare med automatisk tid, utgör den tiden den officiella tiden.

413.3.2 den officiella tiden för alla simmare, som saknar automatisk tid, är den tid som bedöms med tre digitala klockor eller den halvautomatiska utrustningen (backup).

413.4 Den relativa slutställningen för samtliga heat i en gren bestäms på följande sätt:

413.4.1 den relativa placeringen av alla simmare bestäms genom att jämföra deras officiella tider.

413.4.2 om två eller flera simmare har samma officiella tid ska de få samma relativa placering.

Visa svar

Tävlingsbassängen

414 Tävlingsbassängen, sanktionerade tävlingar

Denna regel är inte uttömmande vad gäller mått och noggrannhet i angivna mått.

414.1 Längd. Bassängen ska ha en längd av 25 m eller 50 m, bägge med en tillåten avvikelse av +0,01 – 0,00 m med installerade tidtagningsplattor.

414.2 Längdavvikelser. Tillåten avvikelse är vid mätning från vägg till vägg minimum 25,02 till maximum 25,03 m respektive minimum 50,02 till maximum 50,03 m (för att tillåta tidtagningsplattor i bägge ändar) i varje punkt från 0,3 m över till 0,8 m under vattenytan. Mätning från vägg till vägg ska ske i varje bana.

414.3 Djup. I en bassäng med startpallar ska vattendjupet på startsidan vara minst 1,8 m inom ett avstånd av 1,0-6,0 m från startväggen Vattendjupet i övriga delar av bassängen ska vara minst 1,1 m.

414.4 Väggar. Bassängen ska vara rätvinklig. Väggarna vid vändning och mål ska vara lodräta, parallella, släta, utan utsprång och ha en halkfri yta ned till ett djup av 0,8 m. Skvalprännor får finnas på bassängens alla fyra sidor. Om skvalprännor av överrinnings-typ är installerade ska kortsidorna förses med vändningsbrätten – för att möjliggöra fastsättning av tidtagningsplattor – upp till 0,30 m ovanför vattenytan, för att säkerställa riskfri vändning och målgång.

414.5 Banor. Antalet banor ska vara minst 8 med en bredd av minst 2,50 m per bana samt med ett utrymme av minst 0,20 m utanför de yttersta banorna. I en bassäng med 10 banor kan de yttersta banorna ha en banbredd av minst 2,40 m samt ett utrymme av minst 0,10 m utanför de yttersta banorna, varvid bassängens stegar ska vara infällda i väggen för att inte ytterligare minska banbredden.

414.6 Banlinor (se även regel 303). Banlinornas funktion är både att markera gräns mellan banorna och att dämpa vågskvalp. Varje bana ska på båda sidor till hela sin längd begränsas av banlinor med flöten tätt intill varandra. Det får inte vara mer än en banlina mellan varje bana. Banlinorna ska ha en diameter av 0,10-0,15 m. De ska vara infällt fästade i väggen i höjd med vattenytan och ordentligt sträckta.
Banlinorna i en bassäng med 8 banor bör ha följande färger:
 • Två gröna banlinor för banorna 1 och 8
 • Fyra blå banlinor för banorna 2, 3, 6 och 7
 • Tre gula banlinor för banorna 4 och 5.
Varje banlina ska från vardera väggen och 5,0 m ut i bassängen ha röd färg. Vid 15,0 m från vardera kortväggen och i 50 m bassänger dessutom vid 25,0 m ska på varje banlina finnas en tydlig markering som i färg avviker från banlinans färg i övrigt.

414.7 Startpallar. Startpallar ska vara fasta och inte ha någon fjädrande effekt. Startpallarnas höjd över vattenytan får vara lägst 0,50 m och högst 0,75 m. Pallarnas yta ska vara minst 0,50 x 0,50 m och belagd med halkfritt material samt ha en lutning av högst 10 grader. Startpallen kan ha en justerbar bakre avstampsplatta. Startpallarna ska vara konstruerade så att simmaren vid start från pallen kan greppa om startpallens framkant och på sidorna. Handtag som används vid start från startpall kan monteras på startpallens sidor. Handtag för ryggsimsstart ska placeras 0,30-0,60 m över vattenytan, både horisontellt och vertikalt. De ska vara parallella med bassängväggen och får inte skjuta ut utanför denna. Startpallarna ska vara konstruerade så att de tillåter handgrepp på framsidan och sidorna.

414.8 Numrering. Varje startpall ska vara tydligt numrerad på alla fyra sidorna, väl synligt för funktionärerna. Numrering bör vara med nr 1 alt. 0 längst till höger från startplatsen räknat, utom vid lopp där starten sker från andra sidan. Bannumrering får finnas på tidtagningsplattornas övre del.

414.9 Vändningsflaggor för ryggsim. Vid ryggsimsvändningar ska flagglinor vara spända tvärs över bassängen 5,0 m från vardera kortsidan 1,80 m över vattenytan. Markeringar ska finnas på bassängens båda långsidor 15,0 m från vardera kortväggen.

414.10 Startplattform för ryggsim. En justerbar startplattform för ryggsim kan användas.
 - Tvärslån ska kunna justeras från 4 cm över till 4 cm under vattenytan.
 - Tvärslån ska ha en längd av minst 65 cm.
 - Tvärslån ska vara 8 cm hög, 2 cm bred och ha en lutning på 10 grader.

414.11 Stopplina. 15,0 m framför startbryggan kan en lina vara spänd tvärs över bassängen mellan två stolpar på en höjd över vattenytan av minst 1,20 m. Linan ska vara uppfäst med en snabbutlösningsmekanism. När linan aktiverats ska den effektivt täcka samtliga banor.

414.12 Temperatur. I bassänger med uppvärmt vatten ska vattnet under tävling ha en temperatur av 25º-28º C. Vattenytan ska hålla konstant nivå och vara utan märkbar cirkulation.

414.13 Ljus. Ljusstyrkan ska vara tillräcklig runt hela bassängutrymmet och ska vid startpallarna och vid vändningsväggen uppgå till minst 600 lux.

414.14 Banmarkeringar. På bassängens botten ska banornas mittlinjer markeras med 0,25 m ±0,05 m breda linjer i en från bottenfärgen tydligt avvikande mörk färg. Varje sådan linje ska sluta 2,0 m från ändsidorna med en 1,0 m lång tvärlinje i samma färg. Ändväggarna ska förses med liknande mittlinjer från bassängkanten till botten med en 0,50 m lång tvärlinje med centrum 0,30 m under vattenytan. Om automatisk tidtagningsutrustning används ska tidtagningsplattorna ha samma linjemarkering.

I 50 m bassänger byggda efter 1 januari 2007 ska på varje banas mittlinje placeras en 0,5 m lång tvärlinje 15 m från vardera ändväggen.

414.15 Dispens. Sanktionsgivare, enligt regel 221, kan meddela dispens från vad som föreskrivs i denna regel punkterna 1-14 avseende banbredd och antal banor i bassänger av 25 m och 50 m längd. Se dock inskränkningar i regel 303.

Visa svar

415 Funktioner hos automatisk och halvautomatisk tidtagningsutrustning

415.1 Automatisk och halvautomatisk, se regel 415.5, tidtagningsutrustning ska registrera varje simmares uppnådda tid och bestämma den relativa placeringen i ett lopp. Målbedömning och tidtagning ska ske med två decimaler (1/100 av en sekund). Utrustningen får inte störa simmarens starter, vändningar eller bassängens avrinningssystem.

415.2 Utrustningen ska:
 415.2.1 sättas igång av startern.
 415.2.2 om möjligt inte ha några synliga sladdar runt bassängen.
 415.2.3 kunna visa all registrerad information i plats- och banordning.
 415.2.4 vara försedd med lättläst digital avläsning av en simmares tid.

415.3 Starthjälpmedel
 415.3.1 Startern ska ha en mikrofon för muntliga kommandon.
 415.3.2 Om startpistol användes, ska den vara utrustad med en
 överföringsanordning.
 415.3.3 Både mikrofon och överföringsanordning bör vara kopplade till högtalare vid startpallen, varifrån både starterns kommando och signal kan höras likvärdigt och samtidigt av varje simmare.

415.4 Tidtagningsplattor för automatisk utrustning
415.4.1 Plattornas mått:

Banans bredd

Plattans

Storlek Tjocklek Placering
2,5 m min 2,4 x 0,9 m

0,01 m (vid tryck mot vägg)

0,3 m över vattenytan

0,6m under vattenytan

Annan max 0,15 m smalare än banbredden 0,01 m (vid tryck mot vägg)

0,3 m över vattenytan

0,6m under vattenytan

 

415.4.2 Montering - När plattorna är installerade får bassängens längd inte understiga 25,0 resp. 50,0 m. Plattorna ska sättas fast mitt i banan. De får vara portabla, så att det är möjligt att flytta dem när tävling inte pågår.

415.4.3 Känslighet - Plattornas känslighet ska vara sådan att de inte kan aktiveras av vattnets rörelser, men av en lätt handberöring. De bör vara känsliga även på överkanten.

415.4.4 Märkning - Märkning på plattorna ska överensstämma med den linjemarkering som finns i bassängen. Plattornas kanter bör vara svartmålade till en bredd av 0,025 m.

415.4.5 Säkerhet - Plattorna ska vara säkrade mot risk för elektriskt överslag. De får inte ha skarpa kanter.

415.5 Med halvautomatisk utrustning ska målgången registreras med knappar, som aktiveras av tidtagare när simmaren berör väggen.

415.6 Minst följande funktioner är väsentliga för automatisk utrustning.
 415.6.1 Skrivremsa för all information.
 415.6.2 Resultattavla för åskådare.
 415.6.3 Växlingskontrollutrustning på hundradel.
 415.6.4 Automatisk längdräkning.
 415.6.5 Avläsning av mellantider.
 415.6.6 Minnesfunktion.
 415.6.7 Rättelse vid felaktig isättning (målgång/vändning).
 415.6.8 Möjlighet för automatisk övergång till batteridrift.

415.7 Halvautomatisk utrustning kan användas som backup för den automatiska utrustningen vid FINA- eller andra större tävlingar om det finns tre knappar/bana, vilka sköts av var sin funktionär (och i så fall behövs inte måldomare). Vändningskontrollant kan sköta en av knapparna.

Visa svar