Hem / Stadgar och regler / Masters / Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser


Allmänna bestämmelser

Mastersprogrammet ska bidra till välbefinnande, vänskap och förståelse genom simning, simhopp, konstsim, vattenpolo och simning i öppet vatten bland simidrottare med en minimiålder av 25 år (Notera skillnader för premasters 20-24 år i simning samt dessutom skillnader i simhopp, vattenpolo och konstsim).

Visa svar

901 Registrering

SSF för register – ett för varje simidrott – över alla masterssimidrottare i landet. Licensavgiften fastställs årligen av SSF och simidrottaren får en licens.

Vid anmälan till tävlingar ska licensnumret anges.

En simidrottare som registrerar sig såsom masters i en simidrott och innehar licens, behåller sin oinskränkta rätt att tävla också i SSF:s övriga program, se regel 201.

Visa svar

902 Giltighet

Utöver de speciella regler som finns angivna i detta kapitel gäller SSF:s Stadgar och Tävlingsbestämmelser.

Visa svar

903 Deltagare

Anmälningar accepteras endast från personer som representerar klubbar som är anslutna till SSF och, vid öppna tävlingar, även från klubbar anslutna till utländska simförbund med medlemskap i FINA. Ingen simidrottare tillåts representera mer än en klubb i respektive simidrott, se regel 207.

Visa svar

904 Åldersbestämning

Den tävlandes åldersklass bestäms med utgångspunkt från vederbörandes ålder den 31 december tävlingsåret.

Visa svar

905 Förberedelser

Masterssimidrottare måste vara väl medvetna om behovet av att vara väl förberedda och friska innan de deltar i en masterstävling. De ska ta fullt ansvar för de risker som ingår i att delta i sådana tävlingar. Inför sitt deltagande måste de vara beredda att godkänna att de avstår från talan och därmed friskriver FINA, SSF och den lokala arrangören för alla former av ansvar för olyckor, som kan orsaka dödsfall, person- eller egendomsskador. En anmälningsblankett innehållande varning för riskerna, samt ett avstående från talan avseende olyckor samt ansvar kan behöva undertecknas av varje masterssimidrottare.

Visa svar

906 Tävlingar (Nationellt tillägg)

Nationella tävlingar för masterssimidrottare kan av SSF eller dess organisationer anordnas lokalt, distriktvis, regionvis eller för hela landet. På dagar då masters-SM i simidrott äger rum får SDF och föreningar inte anordna tävling av samma art. Grenordning i av SSF arrangerade tävlingar fastställs av SSF. Internationella masterstävlingar är tillåtna.

Visa svar