Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och Föreningen

När kommunen eller annan offentlig organisation ska köpa in varor eller tjänster så måste de följa Lagen om Offentlig Upphandling. lagen skärptes sommaren 2010 vilket innebär att det har blivit svårare för kommuner att inte följa lagen, vilket var inte alltför ovanligt tidigare.

Gäller även då kommuner köper ideella föreningars tjänster

Kommunen ska tillämpa LOU även då tjänster köps från föreningar. Vid mindre inköp, under cirka 287 000 kr kan direktupphandling ske. Vid upphandlingar till ett större värde ska upphandlingen ske i konkurrens.

Simundervisning

Skolsim

Många föreningar arrangerar skolsim på kommunens uppdrag. Då denna verksamhet finansieras av kommunen och utförs på kommunens upppdrag, så ska den i regel upphandlas enligt LOU och i konkurrens med andra anbudsgivare.

Det är inte ovanligt att kommunen vid en upphandling av simhallsdrift även inkluderar skolsimsansvaret i uppdraget. Det innebär ofta svårigheter för föreningen att konkurrera om uppdraget.

Då simföreningar har stor kunskap inom området så bör det ligga i både kommunens och föreningens intresse att upphahndlingen av skolsimmet genomförs som en separat upphandling.

Föreningen bör informera kommunen i god tid om sitt intresse att driva skolsim och framföra fördelarna med att Skolsimmet upphandlas separat.

Simskola

Simskola som riktar sig till allmänheten betalas normalt av de som deltar och inte av kommunen. Det är alltså inte en tjänst som kommunen köper in utan möjligtvis upplåter kommunen bassängtid och lokaler till den som tillhandahåller tjänsten. Simskola ska alltså inte upphandlas.

Driftentreprenader

Dessa ska upphandlas enligt LOU. Föreningen har räätt att lämna anbud, under samma förutsättningar som andra anbudsgivare. Den mest lämpliga leverantören ska väljas enligt vad som är skrivet i förfrågningsundelaget.

Brukarsamverkan

Här rör det sig ofta om ett samarbete mellan kommunen och föreningen, där ingen eller endast en mindre ersättning utgår. Arbetet utförs i samband med föreningens ordinarie verksamhet och kan röra sig om städning efter verksamheten, öppning och låsning av anläggningen och dylikt. Dessa uppdrag behöver normalt inte upphandlas.

Se även avsnitten Skolsim och Simskola, Viktigt för föreningen samt Föreningen som driftentreprenör.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga