Hem / Föreningsutveckling / Föreningsstruktur / Föreningsstyrning

Föreningsstyrning

Föreningen
Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition i Sverige hur en ideell förening bör vara uppbyggd där den huvudsakliga principen är att den grundar sig i demokratiska processer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer styrelsen. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

Styrelse
En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut årsmötet fattat, leda föreningens arbete och att representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många olika sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ska ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Valberedningen
Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. En lämplig strategi för valberedningen kan vara att försöka skapa en bra blandning av erfarenheter och kunskaper hos de personer som föreslås till styrelseposterna. Den centrala frågan i uppdraget för valberedningen är: vilka kunskaper, kompetenser och erfarenheter efterfrågas i styrelsen?

Årsmöte
Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen och är det högst beslutande organet. Årsmötet beslutar om vilka som ska få förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och revisorer. I de flesta föreningar har varje medlem en röst på årsmötet. Vissa större organisationer använder sig istället av ombudssystem, dock ska medlemmarna ha möjlighet att yttra sin åsikt till ombudet. Styrelsens uppdrag är sedan att företräda medlemmarna mellan årsmötena.

Värdegrund
Varje förening bör ha en uttalad värdegrund. En förenings värdegrund representerar en förenings värderingar och ska vara vägledande för hur deras verksamheter bedrivs. Viktigt är att styrelsen, aktiva, ledare och engagerade känner till dessa värden och ställningstaganden. Detta för att de tillsammans ska verka för att dessa värden efterlevs i föreningen och i verksamheten.

 

(Ur: Forening.se)

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga