Hem / Föreningsutveckling / Att arbeta med projekt

Att arbeta med projekt

Man kan förklara ett projekt som ett avgränsat arbete som sker under en viss period. Syftet är att få fram eller prova nya idéer eller metoder. Arbetet ska vara tidsbegränsat för att definieras som projekt. Det handlar alltså om att arbeta i en förändringsprocess 

Tillvägagångssätt 
Det första man måste ta sig an är att diskutera, vända och vrida på, den idé som ligger bakom projektet. Vad är det man vill göra? Vad är syftet med projektet? Vad är det föreningen vill uppnå? Det är viktigt att denna process får ta tid. Efter en tid av bollning av tankar och idéer, kan det vara lämpligt att försöka konkretisera vad det är föreningen ska göra. Att skriva ner projektidén och hur man planerar att genomföra den i en projektbeskrivning är klargörande. När man plockar isär de olika delarna: syftet, tillvägagångssättet, finansiering, tidsplanen och målgruppen blir det ofta tydligt om och i sådana fall var, det finns brister. 

Projektbeskrivning 
En projektbeskrivning ska klargöra syftet med projektet och hur föreningen ska gå tillväga. Det finns vissa centrala områden som bör vara med i en projektbeskrivning: 

Sammanfattning 
Inledningsvis är det lämpligt att ha en sammanfattning av projektet. På några rader sammanfattas syftet, målen, metoden och målgruppen för projektet. Tanken med en inledande sammanfattning är att t.ex. en möjlig finansiär eller samarbetspartner ska få en överblick av vad projektet handlar om. En bra inledande sammanfattning skapar intresse hos läsaren. 

Bakgrund och syfte 
Vilket syfte ligger bakom projektet? Under syftet ska föreningen klargöra varför man väljer att starta projektet. Hur väcktes idén och varför? 

Mål 
Vad är det föreningen vill uppnå? Det som kan sägas skiljer mål från syfte, är att målen bör vara mätbara. Vad är det som ska vara uppfyllt när projektet är slut? 

Metod 
Metoden ska klargöra hur föreningen kommer att gå tillväga för att uppnå sina mål med projektet. Det är bra om man är tydlig och förklarar vilka metoder man ska använda sig av. Det är metoden som anger den “praktiska göra-delen” i projektet. 

Målgrupp 
Vem är det som är målgrupp för projektet? Kanske är det så att föreningen vill ha fler medlemmar från en viss åldergrupp, eller personer som kommer från en viss geografisk plats. Kanske är det så att projektet syftar till att lyfta en fråga för politiker eller kommunala tjänstemän. Vem är det som ska vara mottagare av projektet? 

Tidsplan 
Ett projekt genomförs under en viss period. Det är till stora delar denna avgränsade tid som definierar ett projekt. Tidsplanen påverkas självklart av vad det är som ska genomföras. Vissa omfattande projekt som sträcker sig över flera år måste kanske delas in i mindre delar. 

Organisation/arbetsgrupp 
Vilka är det som ska vara ansvariga för att projektet genomförs. Ofta är ett projekt ett samarbete mellan olika grupper eller organisationer. Vad förväntas de olika grupperna tillföra projektet? 

Utvärdering 
Hur ska man utvärdera hur projektet löper? En del väljer att anlita någon som står utanför projektet, en så kallad extern utredare. Fördelen med detta är att hon eller han kan på ett mer objektivt sätt beskåda och utvärdera hur väl projektet uppfyller sitt syfte. I ett mindre projekt är det vanligt att utvärderingen sköts internt. Det är viktigt att dokumentera vad som händer under projekttidens gång, vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

Budget 
För att genomföra ett projekt krävs det ett visst ekonomiskt underlag. Vilka planerade inkomster och utgifter har projektet? Dela upp de olika delarna av projektet under olika poster där både inkomster och utgifter anges 

(Ur: Förening.se) 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga