Hem / Medlemskap / Demokratiska rättigheter

Demokratiska rättigheter

Ideella organisationser anslutna till Riksidrottsförbundet via medlemskapet i något specialförbund som t ex Svenska Simförbundet, ska styras av medlemmarna.
Styrningen av verksamhet, ekonomi och organisation gör röstberättigade medlemmar, årsmötesombuden främst under årsmötena. Mellan årsmötena ska den av årsmötesombuden valda föreningsstyrelsen, genomföra och följa upp tagna årsmötesbeslut men i enlighet med föreningens stadgar och stadgar, regler samt beslut som tas av Riksidrottsförbundet, Svenska Simförbundet, det egna simdistriktsförbundet och distriktsidrottsförbundet RF-SISU.

Föreningsdemokrati ska råda i ideella organisationser. De beslut som tas under föreningens årsmöte ska gillas av majoriteten av röstberättigade medlemmar, antingen 2/3-dels majoritet som vid stadgeändringar eller gillas av minst 51 % av röstberättigade medlemmar (absolut majoritet) som t ex vid val av föreningsstyrelse. Om röstning får ske via ombud eller ej, står i föreningens stadgar.

Röstberättigad medlem kan framföra egna förslag, motioner, till föreningens årsmöte, vilka ska vara insända till föreningens styrelse enligt det senaste datum som står angivet i föreningens stadgar. 

Vilka demokratiska rättigheter och skyldigheter som medlemmarna har ska vara reglerat i föreningens egna stadgar. I Riksidrottsförbundets normalstadgar som väl uppfyller föreningsjuridiska och föreningsdemokratiska krav och som nybildade föreningar använder vid formandet av de egna stadgarna står:

Medlem
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
• ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
• godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen,
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter så länge detta inte kan skada föreningens intressen
• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
• Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning.

Föreningar som bildades för flera år sedan rekommenderas att jämföra sina stadgar med Riksidrottsförbundets normalstadgar och överväga om det finns anledning att göra korrigeringar och/eller tillägg. 

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Allas rätt att vara med innebär även att politisk åskådning eller uppfattning aldrig kan vara en grund för att utestänga någon. Alla som vill kan bli medlem i en förening.

Fler barn- och unga behöver delta aktivt i föreningsdemokratin, så formerna för att inkludera barn och unga i idrottsföreningars beslutsprocesser behöver utvecklas.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga