Hem / Återstartsstöd

Återstartsstöd

Återstartsstöd för simidrottsföreningar

Svensk Simidrott har genom RF tilldelats återstartsstöd. Tre miljoner kronor kommer att riktas till de 300 simidrottsföreningarna i Sverige. Detta stöd finns sökbart för föreningarna under perioden 21 september till 31 oktober 2021.

Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av föreningars verksamhet efter följderna av coronapandemin, vilket innebär att stödet ska säkerställa att föreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Stödet initierar satsningar för både aktiva och ledare inom alla åldrar samt på alla nivåer.

Exempel på satsningar inom denna ansökningskategori är:
* Utbildningssatsningar (utöver ordinarie planerade utbildningar som kan erhålla bidrag inom utbildningsstödet)
* Rekryteringssatsningar
* Satsning på fler simidrotter
* Nystart och fysiska möten

Om projekt initierar att starta upp ny verksamhet är det viktigt att det finns en plan för hur den ska kunna fortleva när återstartsmedlen är slut då detta är ett temporärt stöd.

I samband med ansökningsförfarandet rekommenderas föreningar att ha en dialog med sin utvecklingskonsulenten i sitt simidrottsdistrikt.

Genomförandeperiod för återstartsprojekt startar hösten 2021 men får pågå in i 2022. Redan genomförda satsningar beviljas inte retroaktivt. Sista dagen att skicka in återrapporten för återstartssatsningar är 30 juni 2022.

Respektive förening ska endast göra en ansökan inom denna kategori. Om föreningen önskar genomföra flera återstartsstödssatsningar så ska de olika delarna/projekten specificeras tydligt i ansökan samt markeras med en prioritetsordning.

Observera att det inte går att söka återstartsstöd för följande delar:
* Löpande administration
* Anläggningsinvesteringar
* Kompensation för uteblivna intäkter och förluster för perioden som varit (För detta hänvisas till RF:s kompensationsstöd)

Vi ser gärna att projektetansökningarna innehåller egenfinansiering, men det är inget krav.

Återkoppling på ansökningarna kommer att delges föreningarna senast under mitten av november 2021. Beslutsbrev skickas ut via IdrottOnline.

I nuläget är det mycket som talar för att det kommer gå att söka återstartsstöd även under 2022, men om och i så fall vilka riktlinjer som kommer att gälla för det är inget som ännu kommunicerats.

Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Det ska inte förväxlas med kompensationsstödet då återstartsstödet inte syftar till att ekonomiskt kompensera föreningar för negativa ekonomiska konsekvenser som uppstått. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten.

Så här söker föreningar återstartsstöd:

Ansökan görs i Idrottsmedelsapplikationen i IdrottOnline. I ansökan beskriver ni projektets mål, syfte, genomförande, tidplan och budget. Ju mer information ni skickar in, desto tydligare och rättvisare bild får vi av ert projekt.

Alla som vid inloggning i IdrottOnline har fliken "Idrottsmedel" synlig kan skriva och spara en ansökan. För att kunna skicka in ansökan behöver man i IdrottOnline ha någon av följande roller tilldelad: "Ordförande", "Kassör" eller "Idrottsmedel Firmatecknare". Dessa roller kan föreningens huvudadministratör tilldela. Se lathund här.

Här finns en instruktionsfilm om hur man ansöker om Idrottsmedel i IdrottOnline.

RF har en manual om hur man ansöker om idrottsmedel i IdrottOnline.

Se ytterligare ett exempel på hur man gör en ansökan i IdrottOnline här.

Observera att ansökningskategori som ska väljas i rullistan i IdrottOnline är ”Återstartsstöd".

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga