Hem / Återstartsstöd

Återstartsstöd

Återstartsstöd för simidrottsföreningar

Svensk Simidrott har genom RF tilldelats återstartsstödsmedel som riktas till de 300 simidrottsföreningarna i Sverige. Detta stöd finns sökbart för föreningarna t.o.m. 31 januari 2022.

Syftet med återstartsstöd är att stimulera en uppstart av föreningars verksamhet efter coronapandemin, vilket innebär att stödet ska användas för att stärka föreningars möjlighet att rekrytera och behålla medlemmarStödet kan användas till satsningar för både aktiva och ledare inom alla åldrar och på alla nivåer.

Exempel på satsningar inom återstartsstöd är:

 • Rekryteringssatsningar. Exempelvis marknadsföring, prova-på-dagar och utveckling av föreningsstrukturen för att attrahera och rekrytera nya målgrupper.
 • Satsning på fler simidrotter. Starta nya grupper inom en eller flera simidrotter, utveckla innehållet i befintlig verksamhet till att innehålla delar från en eller flera simidrotter.
 • Nystart med fysiska möten.
 • Läger. Återstartsstödet kan användas för att subventionera kostnaden.
 • Aktivitetsdagar. Exempelvis aktiviteter för befintliga och/eller nya medlemmar under en helg eller ett lov.
 • Kickoff/klubbkväll.
 • Fortbildning. Exempelvis genom inspiratör eller gästcoach.
 • Material. Sådant som behövs för att starta om verksamheten.
 • Utbildningssatsningar (utöver ordinarie planerade utbildningar som kan erhålla bidrag inom ordinarie utbildningsstöd).

Om projektet avser att starta upp ny verksamhet är det viktigt att det finns en plan för hur den ska kunna fortleva när återstartsmedlen är slut då detta är ett temporärt stöd.

I samband med ansökningsförfarandet rekommenderas föreningar att ha en dialog med utvecklingskonsulenten i sitt simidrottsdistrikt.

Observera att det inte går att söka återstartsstöd för följande delar:
* Löpande administration
* Anläggningsinvesteringar
* Kompensation för uteblivna intäkter och förluster för perioden som varit (För detta hänvisas till RF:s kompensationsstöd)

Vi ser gärna att projektetansökningarna innehåller egenfinansiering, men det är inget krav.

Projektperiod

Perioden för genomförandet av återstartsprojekt beviljas från hösten 2021 och får pågå in under somaren 2022. Tidigare redan genomförda satsningar före oktober 2021 beviljas inte retroaktivt. Sista dagen att skicka in återrapporten efter genomförda återstartssatsningar är 31 augusti 2022.

Ansökningsförfarande

Respektive förening ska endast göra en* ansökan inom denna kategori. Om föreningen önskar genomföra flera återstartsstödssatsningar så ska de olika delarna/projekten specificeras tydligt i ansökan samt markeras med en prioritetsordning.
*Föreningar som sökte återstartsstöd i oktober 2021 har möjlighet att söka igen, men föreningar som inte har sökt återstartsstöd tidigare kommer att prioriteras i tilldelningen.

Ansökan görs i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel" och inom kategorin "Återstartsstöd". Mer information om hur projektansökningar i Idrottonline görs, finns i slutet av texten på denna sida.

Återkoppling på ansökningarna kommer att delges föreningarna i februari 2022 Beslutsbrev skickas ut via IdrottOnline.

Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Det ska inte förväxlas med kompensationsstödet då återstartsstödet inte syftar till att ekonomiskt kompensera föreningar för negativa ekonomiska konsekvenser som uppstått. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga