Hur vi styr mot målen

Svensk Simidrott har valt att arbeta med en åttaårig strategi, men det betyder inte att alla mål ligger åtta år fram i tiden. För att möjliggöra en god måluppfyllelse kan fokus komma att ligga på olika mål i olika delar av perioden, medan andra löper genom hela perioden.

Genom att arbeta med tvååriga verksamhetsinriktningar och ettåriga verksamhetsplaner skapas förutsättningar för återkommande utvärdering och ekonomisk uppföljning under perioden. Såväl kvalitets- som kvantitetsindikatorer mäts och värderas under perioderna. Om detta sker årsvis eller vartannat år beror på målet och den valda verksamhetsinriktningen. Ekonomisk uppföljning ska ske varje år.

En strategi visar en ambition och inriktning för verksamheten och måste vara dynamisk då verksamhet och ekonomi hela tiden påverkas av omvärlden. Utvärdering och uppföljning kan göra det nödvändigt med justeringar av strategin där ett arbetssätt är att redan på förhand jobba utifrån olika scenarion. Baserat på vad som händer i vår omvärld och hur arbetet med strategin fortskrider kommer Svensk Simidrott efter fyra år att göra en avstämning och justering av Strategi 2025 som kommer att ligga i linje med den djupare analys som RF också gör under samma period.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga