Hem / Utbildning / Utbildningstips / Skapa trygga idrottsmiljöer / Förebygg sexuella kränkningar och övergrepp

Förebygg sexuella kränkningar och övergrepp

Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att den idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga och säkra. Med trygga idrottsmiljöer menas att verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och i linje med barnkonventionen. Det innebär bland annat att barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling. RF har tagit fram en policy mot sexuella övergrepp inom idrotten, där de även har med en handledning för hur ni kan jobba i föreningen. RF har också en policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten

Bästa sättet att förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. RF-SISU har tagit fram stödmaterial för hur ni kan jobba med trygga idrottsmiljöer i din förening - här kan du läsa om trygga idrottsmiljöer. Det finns också mer information från RF/SISU om hur ni kan jobba förebyggande.

Visselblåsartjänst

Den 15 november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att

  • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
  • anmäla misstänkt brott till polis
  • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. 

Krav på registerutdrag

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer”.

Stopp! Min kropp!

Det finns ämnen som många av oss vuxna tycker är svårt att prata med barn om – som sexualitet, kroppens privata områden och vad en får och inte får göra mot eller med andras kroppar.

För att underlätta för föräldrar och andra vuxna har Rädda Barnen tagit fram handboken Stopp! Min kropp! med tips och råd om hur du kan börja prata med barn i olika åldrar om detta.

Dags att börja prata!

Vad ett övergrepp är och hur det går att får hjälp borde alla få veta. När vuxna tar upp frågan om sexuella övergrepp signalerar de att det är något som är möjligt att prata om. Då är det lättare för barn och unga att ställa frågor och att våga berätta om de själva eller en kompis blir utsatta.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. Tack vare regeringsbidrag kan de genomföra en informationsinsats som handlar om att minska riskerna för sexuella övergrepp mot barn. De har skapat webbplatsen Dags att prata om tillsammans med barn och unga. Här kan du ta del av hur de vill få information om sexuella övergrepp, hur de vill bli bemötta och vad de har för råd att ge till vuxna och till jämnåriga.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga