Simning i öppet vatten


Avsnitt C Kapitel 8

Utskriftsvänligt dokument

801 Definitioner

Med simning i öppet vatten menas tävling som arrangeras i älvar, åar, sjöar eller hav. Med maratonsimning i öppet vatten menas tävling av 10 km längd.

Dessa regler tillämpas vid av SSF sanktionerade tävlingsarrangemang i öppet vatten.

För tävlingsklasser gäller även i tillämpliga delar SSF:s Stadgar och Tävlingsbestämmelser kapitel 1-3. Kvalificeringsgrundande resultat från s.k. seedningslopp förutsätter deltagande i tävlingsklass.

Av inbjudan ska framgå om arrangemanget även innehåller motionsklasser. För motionsklasser är kapitel 8 vägledande, dock med stark betoning på säkerhet.

Se även ”Anvisningar för SSF:s sanktionerade tävlingar i simning i öppet vatten”.

Visa svar

802 Funktionärer/funktioner

Vid tävlingar i öppet vatten bör minst följande funktionärer tjänstgöra/funktioner finnas:

Tävlingsledare, biträdande tävlingsledare
Bandomare, erforderligt antal
Tidtagarledare samt erforderligt antal tidtagare
Måldomarledare samt erforderligt antal måldomare
Säkerhetschef
Tävlingsläkare
Banchef
Tävlingsassistent
Vändningskontrollanter/växlingskontrollanter om erforderligt
Starter
Speaker
Tävlingssekreterare

Ingen funktionär kan tjänstgöra i två funktioner samtidigt. Däremot kan en funktionär tjänstgöra i en ny funktion efter det att den tidigare funktionens åligganden är fullföljda.

Visa svar

803 Funktionärers uppgifter

803.1 Tävlingsledare/biträdande tävlingsledare

Tävlingsledaren ska ha oinskränkt kontroll och auktoritet över alla funktionärer, godkänna deras uppgifter och instruera dem avseende alla speciella omständigheter och regler för tävlingen. Tävlingsledaren ska tillse att SSF:s regler följs och besluta i alla frågor som berör den aktuella tävlingen eller arrangemanget, som inte på annat sätt täcks av gällande regler.

Tävlingsledaren kan när som helst ingripa i tävlingen för att försäkra sig om att tävlingsreglerna följs och ska fatta avgörande beslut angående alla protester som rör den pågående tävlingen. Vidare ska tävlingsledaren fatta beslut när måldomarbeslut och tidtagning inte överensstämmer.

Tävlingsledaren ska diskvalificera alla simmare för överträdelser av reglerna, som tävlingsledaren själv observerar eller som rapporteras till tävlingsledaren av andra funktionärer.

Tävlingsledaren kan i samråd med säkerhetschefen stoppa tävlingen vid osäkra förhållanden som kan äventyra simmares och funktionärers säkerhet.

Tävlingsledaren ska försäkra sig om att alla nödvändiga funktionärer för tävlingens genomförande finns på sina platser. Tävlingsledaren kan utse ersättare för den som är frånvarande, inte kan fullgöra eller inte behärskar sin uppgift. Tävlingsledaren kan utse ytterligare funktionärer om så anses nödvändigt.

Visa svar

803.2 Starter

Startern ska starta loppet i enlighet med tävlingsledarens anvisningar.

Visa svar

803.3 Tidtagarledare och tidtagare

Tidtagarledaren bestämmer erforderligt antal tidtagare vid start och mål, ansvarar för tidtagningen och tillser att alla tävlande får ett resultat. Tidtagarna tjänstgör enligt tidtagarledarens anvisningar.

Visa svar

803.4 Bandomare

Bandomare har befogenhet att ingripa i tävlingen när som helst för att försäkra sig om att reglerna följs, samt ska till tävlingsledningen vidarebefordra varje överträdelse av reglerna som bandomaren själv observerar eller som rapporteras till bandomaren av andra funktionärer. Bandomare, normalt placerade i båtar, tjänstgör enligt tävlingsledarens anvisningar.

Visa svar

803.5 Måldomarledare och måldomare

Måldomarledare och måldomare ska vara placerade i linje med målet så att de hela tiden har fri sikt över målområdet. Måldomarna ska bedöma och rapportera simmarnas placering i mål enligt måldomarledarens anvisningar.

Visa svar

803.6 Vändningskontrollant/växlingskontrollant

Vändningskontrollant ska vara placerad så det är möjligt att se simmarnas riktningsförändringar och se att de överensstämmer med informationen före loppet, vidare att vändningarna inte inkräktar på övriga simmares tävlande samt rapportera sådana händelser på undertecknade rapporter till tävlingsledaren.

Växlingskontrollant ska vara placerad så det är möjligt att kontrollera växlingar vid lagsimning, d.v.s. att den startande simmaren har kontakt med föregående simmare enligt regel 806.1.

Visa svar

803.7 Säkerhetschef

Säkerhetschefen är inför tävlingsledaren ansvarig för hela tävlingens säkerhet. Däri ingår att vara ansvarig för tillräckligt utrustade säkerhetsbåtar. Säkerhetschefen ska i samråd med tävlingsläkaren råda tävlingsledaren i beslut angående yttre tävlingsförhållanden t.ex. förändring av bansträckning.

Visa svar

803.8 Tävlingsläkare

Tävlingsläkaren är inför tävlingsledaren ansvarig för alla medicinska spörsmål relaterade till tävlingen och deltagarna. Tävlingsläkaren ska i samråd med säkerhetschefen råda tävlingsledaren i beslut angående yttre tävlingsförhållanden t.ex. förändring av bansträckningen.

Visa svar

803.9 Banchef

Banchefen är ansvarig för besiktning av tävlingsarenan. Banchefen ska säkerställa att start- och målområden är korrekt markerade, att all utrustning är korrekt installerad samt fungerar. Banchefen ansvarar även för att alla riktningsförändringar i bansträckningen är markerade. Banchefen ska tillsammans med tävlingsledaren och säkerhetschefen inspektera tävlingsbanan och utmärkning strax före tävlingsstart.

Visa svar

803.10 Tävlingsassistent

Tävlingsassistenten ska samla deltagarna inför loppet och säkerställa att nödvändig utrustning finns tillgänglig för alla tävlande efter målgång. Tävlingsassistenten ska säkerställa att alla tävlande är identifierade genom startnummer, och att inga tävlande har något som kan skada medtävlande, t.ex. smycken, klockor osv. Vidare är tävlingsassistenten ansvarig för att tävlande och funktionärer är uppdaterade om återstående tid till start samt säkerställa att deltagarnas kläder och utrustning fraktas till målområdet och förvaras där på ett säkert sätt.

Visa svar

803.11 Tävlingssekreterare

Tävlingssekreteraren ska anteckna strykningar, offentliggöra resultat och i förekommande fall räkna poäng för lag etc. Vidare rapportera alla undertecknade diskvalifikationsprotokoll till tävlingsledaren.

Visa svar

804-808

804 Starten

Startlinjen ska vara klart utmärkt genom markeringar ovanför vattenytan eller med utrustning på vattenytan. Tävlingsledaren påbörjar starten genom att avge korta visselsignaler och höja en flagga. När simmarna bedöms vara redo pekar tävlingsledaren på startern med flaggan, varefter startern avger startsignal. Startern ska vara synligt placerad för alla tävlande. Startsignalen ska vara både synlig och hörbar.

Om tävlingsledaren anser att någon simmare fått orättvis fördel vid starten, ska simmaren i fråga antingen ges en varning (gul flagga) eller diskvalificeras (röd flagga), se även regel 806.

Nationellt tillägg:
Flaggor kan ersättas med tydliga armrörelser. Startsignalen kan kombineras med tydlig armrörelse.

Alla båtar ska vara utplacerade före starten, så att de inte hindrar de tävlande och om de ska plocka upp simmare, ska de navigera så att de inte hindrar fältet av simmare.

Visa svar

805 Tävlingsplatsen

Banan ska gå i vatten, som endast har mindre strömmar och kan vara salt eller sött. Vid behov ska lokal hälsovårdsmyndighet utfärda ett intyg om att tävlingsbanan är lämplig. Intyget ska uppvisa vattnets renhet och att ingen fysisk fara finns ur annan synpunkt.

Minimidjup längs hela bansträckningen bör vara 1,40 m. Vattentemperaturen bör vara minimum 16°. Detta ska kontrolleras på tävlingsdagen på minst två ställen längs bansträckningen. Se vidare rekommendationer i ”Anvisningar för SSF:s sanktionerade tävlingar i simning i öppet vatten”.

Alla vändningspunkter eller riktningsförändringar längs banan ska tydligt utmärkta. Den avslutande bansträckningen fram till målet ska vara tydligt utmärkt med markeringar i tydliga färger.

Målet ska vara tydligt markerat och ha en vertikal yta.

Visa svar

806 Loppet

Om tävlingsledaren anser att simmare drar otillåten fördel av en båts rörelser eller har otillåten kontakt med andra simmare ges för första tillfället en varning (gul flagga). Vid andra tillfället (röd flagga) diskvalificeras simmaren och ska omedelbart lämna vattnet. Osportsligt uppträdande av simmare innebär omedelbar diskvalifikation.

Nationellt tillägg:
Flaggor kan ersättas med tydliga armrörelser som bör åtföljas av visselsignaler.

Simmaren får inte använda något slag av hjälpmedel eller simdräkt, som kan påverka hastigheten, uthålligheten eller flytförmågan. Simglasögon, två badmössor, näsklämma och öronproppar får användas. Farthållningshjälp av annan person i vattnet är inte tillåtet.

Simmaren får använda fett eller annan substans som tjänar samma syfte, förutsett att detta inte, enligt tävlingsledarens åsikt, är överdrivet mycket.

Alla simmare ska vara tydligt identifierade genom ett startnummer.

Om tävlingen avbryts i anledning av fara ska, om loppets sträcka är max 10 km, omstart ske från närmast möjliga plats. Vid längre sträcka än 10 km avgör tävlingsledaren slutställning om loppet pågått mer än tre timmar. I annat fall sker omstart från närmast möjliga plats.

806.1 Lagsimning

Antal simmare i ett lagsimningslag bestäms av arrangören. Mixad lagsimning är tillåten. Medlemmarna i ett lag och startordningen dem emellan ska utses före loppet och startordningen ska inlämnas enligt arrangörens bestämmande. En lagmedlem får tävla endast en gång i ett lopp.

Vid växling ligger nästa simmare i vattnet och håller i en plattform (eller motsvarande). Växling mellan de två lagmedlemmarna sker genom kontakt någonstans mellan hand och armbåge, varefter plattformen släpps. Växling ska ske synligt ovanför vattenytan. Simmare som fullbordat sitt lopp ska lämna vattnet snarast.

Visa svar

807 Målgång

Målområdet ska vara tydligt utmärkt genom rader av bojar som smalnar av mot målet. Målet bör bestå av en vertikal yta minst 5 m bred.

Visa svar

808 Simdräkt och våtdräkt

Simdräkten får inte täcka nacke och får inte gå över axlar eller nedanför vrister. Våtdräkten ska helt täcka bål, rygg, axlar och knän samt får inte gå över nacke, handleder och vrister. Alla simdräkter och våtdräkter ska även i övrigt överensstämma med de kriterier FINA beskriver.

Nationellt tillägg:
Vid nationella mästerskap anges i inbjudan om våtdräkt får användas och förutsättningar för användning. Vid övriga nationella tävlingar är Anvisningar för SSF:s sanktionerade tävlingar i simning i öppet vatten vägledande.

Visa svar