Hem / Om oss / Styrande dokument / Stadgar och regler / Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser


Regelkommittén informerar:

Lathund för hantering av protester

Avsnitt B Kapitel 2

Utskriftsvänligt dokument

Representation

201 Rätt att delta i sanktionerad tävling

För rätt att delta i en sanktionerad tävling i simning, simhopp, konstsim, vattenpolo, öppet vatten eller masters ska simidrottaren inneha licens.

I öppet vatten ska licensnumret anges i startlistan för tävlingsklasser. I vattenpolo ska licensnumret anges i det matchprotokoll som förs enligt regel 610.

Simidrottare som deltar trots att han eller hon inte har rätt att delta ska diskvalificeras i tävlingen.

I vattenpolo ska spelare som inte har rätt att delta anses vara sådan okvalificerad spelare som anges i 6 kap. regel 660.2.5 och 670.2.4.

Visa svar

202 Representation

Endast medlem i förening tillhörande SSF eller annat simförbund, anslutet till FINA, får delta i tävling m.m. anordnad av SSF, SDF eller förening som är medlem i SSF

Simidrottare, som inte tidigare varit medlem i förening ansluten till SSF, får omedelbart representera sådan förening utan att göra anmälan om representation enligt regel 206

För deltagande i mästerskapstävlingar gäller dessutom vad som föreskrivs i regel 304 och 314.

Visa svar

203 Tävlingsförbud

Utgått

Visa svar

204 Internationell tävling

För att få representera Sverige i internationell tävling anordnad av organisation ansluten till FINA ska simidrottaren inneha svenskt medborgarskap.

Vid internationell tävling anordnad av organisation ansluten till FINA är simidrottaren underställd de regler som gäller för den organisation (nationellt eller internationellt förbund) under vars jurisdiktion tävlingen äger rum.

Visa svar

205 Medlemskap i förening

Simidrottare har rätt att tillhöra flera föreningar, men får i simidrott representera endast en förening, om inte simidrottaren hos SSF anmält sig för representation enl regel 207.

Visa svar

206 Föreningsbyte

För simidrottare, som deltagit – representerande svensk förening – i enligt regel 221 sanktionerad tävling, och som därefter önskar göra föreningsbyte gäller följande. För simidrottare enligt a)-c) börjar övergångsperioden löpa från det att såväl blankett som i förekommande fall registreringsavgift inkommit till SSF. För simidrottare enligt d) ska blankett ha inkommit till SSF senast en vardag innan representation för ny förening.

a)      Simidrottare som under kalenderåret är högst 11 år och som deltagit i en sanktionerad tävling under den senaste 12-månadersperioden.

 • Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte”.
 • Ingen registreringsavgift.
 • Övergångsperiod 30 dagar, dock för vattenpolospelare 14 dagar.

b)      Simidrottare som under kalenderåret är 12 år eller äldre och som deltagit i en sanktionerad tävling under den senaste 12-månadersperioden.

 • Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte”.
 • Gällande registreringsavgift ska inbetalas.
 • Övergångsperiod 30 dagar, dock för vattenpolospelare 14 dagar.

c)      Simidrottare som under den senaste 24-månadersperioden, men inte under den senaste 12-månadersperioden, deltagit i en sanktionerad tävling.

 • Anmälan på blanketten ”Anmälan om föreningsbyte” (simning), alternativt Anmälan på blanketten ”Försäkran om uppehåll i representation” (övriga simidrotter).
 • Ingen registreringsavgift.
 • Övergångsperiod 7 dagar.

d)      Simidrottare som tidigare, men inte under den senaste 24-månadersperioden, deltagit i en sanktionerad tävling.

 • Anmälan på blanketten ”Försäkran om uppehåll i representation”.
 • Ingen registreringsavgift.
 • Ingen övergångsperiod.

Under övergångsperioden representerar simidrottaren sin gamla förening i tävling m.m. Görs anmälan om föreningsbyte under löpande övergångsperiod börjar ny period att löpa först sedan den förra gått ut.

Vattenpolospelare får vid ändrad representation enligt punkterna a) och b) senare än tre månader före första finalmatchen i ett nationellt mästerskap inte delta i den nya föreningens representationslag i resterande sanktionerade matcher det spelåret.

Representation för utländsk förening inskränker inte rätten att representera svensk förening.

Visa svar

207 Representation för flera föreningar

Simidrottare, som önskar tävla i mer än en simidrott, får efter anmälan till SSF, representera olika föreningar i skilda simidrotter. Representationsbestämmelserna enl regel 206 gäller varje simidrott för sig.

Visa svar

208 Övrig representation

I följande fall anses simidrottaren inte representera sin förening

 • deltar i landslag,
 • deltar i lag för landsdel, distrikt eller landskap i vilket simidrottarens förening ingår
 • som elev i civil eller militär skola deltar i skol- eller militärtävling
 • under militärtjänst deltar i militärtävling
 • deltar i korporationstävling
 • deltar i av SSF eller SDF särskilt anordnad uttagningstävling, dock inte mästerskapstävling.
Visa svar

Allmänna tävlingsbestämmelser

221 Sanktion

Förening, som vill arrangera tävling, ska i god tid ansöka om sanktion hos SDF där ärendet avgörs. Beviljad sanktion innebär att sanktionsgivaren bedömt arrangörens möjlighet att genomföra tävlingen i enlighet med gällande tävlingsregler.

SSF sanktionerar direkt vissa tävlingar såsom t.ex. nationella mästerskap.

Tävling som sanktionerats ska föras in i SSF:s tävlingskalender och genomföras i enlighet med gällande tävlingsregler. Resultat från tävlingen ska föras in i SSF:s tävlingsdatabas.

SSF-styrelsen kan fatta beslut om perioder under året när tävlingar inte får sanktioneras eller där sanktionsrätten kan begränsas att inte omfatta vissa typer av tävlingar.

Visa svar

222 TV-arrangemang

SDF eller förening som önskar arrangera tävlingar m.m. som distribueras via audiovisuella medietjänster, ska senast 14 dagar före arrangemanget till SSF insända program- och kontraktsförslag för godkännande.

Ingen simidrottare får medverka i tävlingar m.m. som distribueras via audiovisuella medietjänster, om inte detta godkänts av SSF.

Regeln omfattar inte privata webbplatser och tjänster som innebär tillhandahållande eller distribution av audiovisuellt innehåll, framställt av privata användare, i syfte att delas och utbytas inom intressegrupper. Dessa medietjänster ska även primärt ha icke-ekonomiska syften samt får inte konkurrera med sådana medietjänster som ska godkännas av SSF.

Visa svar

223 Offentliga tillställningar

För anordnande av tävling eller uppvisning i simidrott som offentlig tillställning på offentlig plats gäller bestämmelserna i Ordningslagen (1993:1617).

Visa svar

224  Startberättigad

Rätt att delta i sanktionerade tävlingar har i vederbörlig ordning anmäld simidrottare, som

a) är startberättigad enligt representationsbestämmelserna

b) inte meddelats startförbud av tjänstgörande tävlingsläkare.

Visa svar

225 Avanmälan

Anmälan av simidrottare, som av någon anledning inte kan starta, ska återtas senast 24 timmar före tävlingarnas början.

Sker avanmälan senare är arrangör berättigad till straffavgift angiven i inbjudan.

Visa svar

226 Rökförbud

Rökning är inte tillåten före eller under tävling inom området eller lokaler avsedda för de tävlande. Detta förbud gäller för såväl tävlande, funktionär eller annan, som beträder sådant område.

Visa svar

227 Ungdom, junior, senior

A. Ungdom

För simidrottare som är ungdom kan SSF och dess organisationer anordna ålders­grupptävlingar, nationella eller internationella.                                                              

SSF anordnar årligen ungdomsmästerskap i de simidrottsgrenar och på det sätt som fastställs av SSF-styrelsen före den 1 januari. Se mästerskaps­reg­lerna 301-310.

B. Junior

Junior är simidrottare till och med det kalenderår under vilket vederbörande fyller

i simning                             20 år
i simhopp                            18 år
i konstsim                           18 år
i vattenpolo                       20 år, se dock även 6 kap, regel 660.1.9.

C. Senior

Senior är den som lämnat junioråldern i resp simidrottsgren. Junior, som uppfyller fastställda kvalifikationskrav för seniortävling (t ex SM), har rätt att starta i sådan tävling.

Visa svar

228 Tävlingsutrustning

228.1 Tävlingsutrustningen (tävlingsdräkt, badmössa och simglasögon) får inte vara opassande eller olämplig för avsedd simidrott.

228.2 Materialet i tävlingsdräkten får inte vara genomskinligt.

228.3 Simmare ska tävla i endast en tävlingsdräkt. Dräkten kan bestå av en eller två delar.

För damer får tävlingsdräkten inte täcka nacke eller axlar. Dräkten får ej heller gå över eller nedanför knäna.

För herrar får tävlingsdräkten inte gå över naveln. Dräkten får ej heller gå över eller
nedanför knäna.

All tävlingsutrustning ska även i övrigt överensstämma med de kriterier FINA
beskriver.

För att slå nationella rekord krävs godkänd dräkt enligt FINA:s lista. Detta stycke gäller ej masters.

228.4 Tävlingsledaren har rätt att förbjuda tävlande att uppträda i tävlingsutrustning som anses vara opassande eller olämplig för avsedd simidrott.

228.5 Innan tävlingsutrustning av ny design, konstruktion eller nytt material får användas på tävling, ska tillverkaren få den godkänd av FINA.

Beträffande vattenpolo, konstsim, simning i öppet vatten och masters kan ytterligare bestämmelser finnas i kapitel 6-9.

Visa svar

229 Protest

Protest i samband med tävling inlämnas till tävlingsledare/domare. Avses något som inträffat under tävlingen ska skriftlig protest inlämnas inom 30 minuter efter resp. grens/matchs slut i försökstävlingen, semifinal eller final. Rör protesten förhållande, känt före tävlingen, ska anmälan göras före startsignal/motsvarande. Sådan protest ska skriftligen bekräftas omedelbart efter tävlingen.

Protest ska åtföljas av protestavgift, vilken  fastställs av SSF:s styrelse, och som återbetalas om protesten godkänns. Protestavgift är 600 kr.

Protest får avges mot funktionärs/domares beslut; dock får protest inte avges mot funktionärs/domares domslut.

Iakttas inte ovanstående bestämmelser föranleder protesten ingen åtgärd.

Protest avgörs i regel av tävlingsledaren/ domaren. Om denna inte anser sig kunna fatta beslut, ska protesten hänskjutas till SDF. Om SDF inte anser sig kunna avgöra ärendet ska protesten av SDF med eget yttrande vidaresändas till Regelkommittén (RK).

Tävlingsledarens/domarens beslut kan inom 14 dagar överklagas hos SDF och SDF:s beslut inom 14 dagar hos RK.

Protest avseende förhållande vid av SSF anordnad tävling ska alltid hänskjutas, respektive överklagas direkt till RK.

RK:s beslut kan inom 14 dagar överklagas hos SSF-styrelsen.

Visa svar

230 Placering vid diskvalifikation

Diskvalifikation av tävlande i simning, simhopp eller konstsim i heat före final ska antecknas i den officiella resultatlistan utan angivande av tid eller placering.

Tävlande, som avstår från finalplats, inte fullföljer finaltävling, diskvalifice­ras i final eller vid efterföljande medicinskt prov, ska inte noteras i finaltäv­lingens officiella resultatlista med tid och placering. Den placering som så­dan tävlande skulle fått, ges istället till den tävlande, som erövrat närmast lägre placering. Alla tävlande med lägre placering flyttas upp ett steg. Sker diskvalifikation av pristagare efter prisutdelning ska sådant pris återläm­nas och istället ges till tävlande med närmast lägre placering i den ordning som nämnts här ovan angående tilldelade placeringar.

Visa svar

231 Doping

Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet.

Bestämmelser om vad som avses med doping och andra regler om doping regleras i 13 kap. RF stadgar, Antidopingverksamhet, samt i FINA Doping Control Rules.

Visa svar

232 Utgått

Visa svar

233 Uppträdande

Tävlingsledare/domare har absolut kontroll över tävlingen. Deras befogen­heter över de tävlande kvarstår så länge de och de tävlande finns kvar inom tävlingsområdet.

Täv­lingsledare/domare äger rätt att beordra tävlande, ledare eller åskådare att avlägsna sig från tävlingsarenan under resterande tävling eller del därav, om deras uppträdande hindrar tävlingens genomförande.

Tävlingsledare/domare ska snarast avge skriftlig rapport om sådan händelse till SSF för handläggning och beslut om påföljd.

Visa svar

234 Reklam

Reklam för tobak, alkohol eller annat som kan anses strida mot idrottens värdegrund är inte tillåtet.

Reklam direkt på kroppen är inte tillåtet.

Ingen reklam får placeras så att den kan tolkas som oanständig eller opassande.

Visa svar

Funktionärer, domare

271 Allmänt

I alla tävlingar i simidrott ska arrangerande organisation utse tillräckligt antal godkända funktionärer med god praktisk erfarenhet och en väl do­ku­menterad allmän kunskap om gällande stadgar och tävlingsbestämmel­ser.

Funktionär/domare ska övervaka att gällande regler följs och objektivt be­döma de tävlandes prestationer. Misstänks att fel begåtts ska ansvarig funktionär noga undersöka saken och därefter utan att låta sig på­verkas självständigt fatta beslut.

Visa svar

272 Godkännande

Funktionär/domare i simidrott godkänns av SDF eller i förekommande fall av SSF. En av SSF godkänd funktionär/domare ska anmälas till resp. SDF.

Godkännande gäller t.o.m. utgången av mars månad året efter det FINA Technical Congress äger rum i anslutning till FINA World Championship, såvida inte SSF:s styrelse beslutar annat. Godkänd funktionär/domare ska senast vid den tidpunkten ha genomgått kompletterande utbildning för att godkännandet ska få förlängd giltighet.

Godkänd funktionär/domare ska ha uppnått 16 års ålder.

Funktionärs-/domarutbildning indelas i Steg 1, 2 och 3 kurser, vilka utgör grunden vid godkännande av funktionär/domare.

Kursledare för SSF:s olika kurser för funktionärer/domare ska vara minst distriktsfunktionär/­domare och ska ha genomgått SSF:s kurslärarkurs (KLÄRK) samt vara väl insatt i SSF:s gällande stadgar och tävlingsbestämmelser för resp. simidrott.

Visa svar

273 Simning

I simning anordnar SDF alt simförening utbildning av

tävlingsfunktionär - steg 1 kurs
distriktsfunktionär - steg 2 kurs

SSF Regelkommitté anordnar utbildning av förbundsfunktionär.

SDF godkänner tävlings- och distriktsfunktionärer efter ansökan samt utfärdar funktionärskort.

Tävlingsfunktionär

Godkänd tävlingsfunktionär ska, efter genomgången steg 1 kurs, ha varit funktionär vid minst två tävlingstillfällen inom 6 månader efter kursen och väl fyllt sin uppgift.

Distriktsfunktionär

Godkänd distriktsfunktionär ska ha uppfyllt följande krav:

 • tjänstgjort som godkänd tävlingsfunktionär vid minst tre tävlingstillfällen under de senaste 12 månaderna.
 • genomgått steg 2 kurs
 • efter genomgången steg 2 kurs innehaft ledande funktion (tävlingsledare, tävlingssekreterare, tidtagarledare m fl) vid minst två tävlingstillfällen inom 6 månader efter kursen och väl fyllt sin uppgift.

Förbundsfunktionär

För förbundsfunktionär krävs bl.a.:

 • mycket god erfarenhet som distriktsfunktionär i ledande funktioner.
 • deltagande i samt väl fyllt sin uppgift vid av RK anordnad praktik med efterföljande utvärdering.
 • deltagande i av RK  anordnade förbundsfunktionärsmöten samt nationella regelmöten.
 • genomgången SSF:s kurslärarkurs (KLÄRK).

SSF godkänner - på förslag av Regelkommittén - förbundsfunktionärer samt utfärdar legitimationskort. SSF/RK ska ha en förteckning över samtliga förbundsfunktionärer.

Godkännandet förnyas efter omprövning vartannat år.

Tjänstgöring
Godkända funktionärer i simning är behöriga att tjänstgöra vid alla nationella tävlingar.

Tävlingsledare ska vid alla simtävlingar vara minst distriktsfunktionär.

Visa svar

274 Simhopp

I simhopp anordnar SSF utbildning av domare och funktionärer.

SSF godkänner tävlingsdomare, som genomgått utbildning (domarkurs) eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och som i praktisk verksamhet väl fyllt sin uppgift.

SSF godkänner distriktsdomare, som genomgått utbildning (domarkurs) och som under minst ett år tjänstgjort som tävlingsdomare och dömt tio grenar vid minst tre tävlingstillfällen eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och vid ett flertal tillfällen väl fyllt sin uppgift. Godkännandet förnyas vartannat år. För förnyat godkännande krävs att domaren dömt vid fem tävlingstillfällen under tvåårsperioden.

SSF godkänner efter individuell prövning även förbundsdomare. För sådant godkännande krävs att domaren är distriktsdomare och dömt fem mästerskapstävlingar, internationella ungdomstävlingar eller liknande under två år och synnerligen väl fyllt sin uppgift. Godkännandet förnyas vartannat år.

För förnyat godkännande krävs att domaren dömt fem mästerskapstävlingar, internationella ungdomstävlingar eller liknande under tvåårsperioden.

Godkännande och förnyelse av godkännande sker genom påteckning på det domarkort, som domaren får då denne genomgått domarkurs.

SSF ska ha en förteckning över samtliga domare med uppgift om vilken kategori de tillhör.

Tjänstgöring
Tävlingsdomare är behörig att tjänstgöra vid nationella tävlingar utom mästerskapstävlingar.

Distriktsdomare är behörig att tjänstgöra vid alla nationella tävlingar och mästerskap.

Förbundsdomare är behörig att tjänstgöra vid alla nationella tävlingar och mästerskap samt internationella tävlingar (speciella krav gäller för de tävlingar FINA och LEN arrangerar).

Förbundsdomare, som väl dokumenterat sin kompetens och synnerligen väl fyllt sin uppgift vid ett flertal internationella tävlingar, kan efter förslag från SSF nomineras till LEN och FINA domarlistor.

Visa svar

275 Vattenpolo

I vattenpolo anordnar SDF tillsammans med SSF utbildning av

 • C-domare - steg 1 kurs (PD1)
 • B-domare - steg 2 kurs (PD2)
 • domare - steg 3 kurs (PD3)
 • funktionärer - funktionärskurs (FP1)

SSF godkänner funktionärer/domare efter ansökan

C-domare
För att bli godkänd C-domare ska man efter genomgången steg 1 kurs förvärva praktisk erfarenhet om vattenpolo genom att inom 12 månader verkat som domare i seriesystemet och dömt minst 8 matcher.

B-domare
För att bli godkänd B-domare ska man uppfylla följande fordringar:

 • under några år väl fyllt sin uppgift som C-domare
 • genomgått steg 2 kurs
 • efter genomgången steg 2 inom 12 månader verkat som domare i seriesystemet och dömt minst 8 matcher

A-domare
För att bli godkänd A-domare ska man uppfylla följande fordringar:

 • under några år väl fyllt sin uppgift som B-domare
 • genomgått steg 3 kurs
 • efter genomgången steg 3 kurs inom 12 månader verkat som domare i seriesystemet och dömt minst 8 matcher

Funktionär
För att bli godkänd funktionär ska man efter genomgången kurs inom 9 månader tjänstgjort i olika befattningar vid minst 8 matcher.

Visa svar

276 Konstsim

I konstsim anordnar SSF alt SDF utbildning av

 • Tävlingsdomare - steg 1 kurs (DK1)
 • Distriktsdomare - steg 2 kurs (DK2)
 • Funktionärer – funktionärskurs (FK1)
 • Domare/funktionär – fortbildningskurser

SSF anordnar utbildning av

 • Förbundsdomare - steg 3 kurs (DK3)
 • Förbundsdomare – fortbildningskurser

SDF godkänner tävlings- och distriktsdomare. SSF godkänner förbundsdomare.

Förbundsdomare, som under tre år väl fyllt sin uppgift kan av SSF nomineras till LEN och FINA domarlistor.

Tävlingsdomare
För att bli godkänd som tävlingsdomare ska man inom 9 månader efter genomgången steg 1 kurs för konstsimdomare (DK1) ha tjänstgjort som domare vid minst två deltävlingar i Rikstävlingen och väl ha fyllt sin uppgift.

Distriktsdomare
För att bli godkänd som distriktsdomare ska man uppfylla följande krav:

 • under minst ett år väl fyllt sin uppgift som tävlingsdomare
 • genomgått steg 2 kurs (DK2)
 • efter genomgången steg 2 kurs inom 12 månader tjänstgjort som domare vid minst tre tävlingar och väl fyllt sin uppgift.

Funktionär
För att bli godkänd ska man inom 9 månader efter genomgången funktionärskurs (FK1) ha tjänstgjort i olika befattningar vid minst två tävlingar.

Förbundsdomare
För att bli godkänd som förbundsdomare ska man inom 12 månader efter genomgången steg 3 kurs för konstsimdomare (DK3) och funktionärskurs (FK1) väl fyllt sin uppgift som domare vid två tävlingar.

Tjänstgöring
Tävlingsdomare är behörig att tjänstgöra som domare vid lokala och regionala tävlingar, som inte omfattar internationella 6x6-grupperna, arrangerade av förening, SDF eller regionsledare.

Distriktsdomare är behörig att tjänstgöra som domare vid alla nationella tävlingar.

Förbundsdomare är behörig att tjänstgöra i samtliga befattningar vid nationella tävlingar.

Förbundsdomare godkända av FINA resp. LEN är behörig att tjänstgöra som domare vid av dessa förbund arrangerade mästerskap och tävlingar.

Funktionär är behörig att tjänstgöra vid nationella och internationella tävlingar.

Visa svar

277 Tjänstgöring, kompetens, tillsättning

Varje tävling i simidrott ska ledas av en tävlingsledare.

Simfunktionär ska ha den kompetens som föreskrivs i regel 273.

Hoppledare ska ha den kompetens som föreskrivs i regel 274.

Polofunktionär/domare ska ha den kompetens som föreskrivs i regel 275.

Konstsimledare ska ha den kompetens som föreskrivs i regel 276.

Ledande funktionärer vid SM, riksmästerskap, landskamper och större internationella tävlingar utses av RK. Ledande funktionärer vid DM utses av vederbörande SDF.

Visa svar

278 Ansvarighet

SDF utövar tillsyn över alla funktionärer inom sitt område och ansvarar inför SSF för deras kompetens.

Funktionär, som underlåtit att genomgå föreskriven vidareutbildning och kontroll, ska fråntas rätten att vara funktionär/domare.

Funktionär, som visat sig olämplig för sin uppgift, ska fråntas rätten att vara funktionär/domare.

Anmälan mot olämplig funktionär görs till SSF:s Ansvarsnämnd. Avgjort ärende protokollförs och avskrift av protokollet tillställs båda parter, SDF och SSF.

Handläggning av ärende enligt denna regel ska ske med tillämpning av bestämmelserna i 14 kap RF stadgar. Överklagande kan ske till RIN.

Visa svar

Hedersmärke, standardmedaljer

281 Hedersmärke

Hedersmärke (Stora Grabbars/Flickors märke) tilldelas aktiv simidrottare, som på ett framträdande sätt representerat svensk simidrott inom Sverige eller utomlands och därvid uppnått minst 10 poäng enligt nedanstående tabell.

Utdelning av märket beslutas av SSF-styrelsen.

SSF-styrelsen avgör vilka landskamper som ska poängsättas enligt tabellen.

Innehavare av märket har fritt tillträde till alla tävlingar i simidrott i Sverige enligt regel 115.

Poängtabell för hedersmärket

Tävling Simning, konstsim, simhopp,
simning i öppet vatten
Vattenpolo
Olympiska spel / Världsmästerskap Ind Lag/par Lag
1:a placering 10 7 7
2:a placering 7 5 5
3:e placering 6 4 4
4:e placering 5 3 3
5:e placering 4 2 2
6:e placering 3 1 1
7:e placering 2    
8:e placering 1    
Europamästerskap      
1:a placering 7 4 7
2:a placering 5 2 5
3:e placering 4 1 4
4:e placering 3   3
5:e placering 2   2
6:e placering 1   1
Nordiska mästerskap      
1:a placering 2 1 1
Svenska mästerskap      
1:a placering 0,5 0,25 0,5
Landskamper      
1:a placering (seger) 1 0,5 0,5

I vattenpolo utges 0,5 poäng för varje genomförd vunnen match vid landskamper. När polospelaren med denna beräkning uppnår 10 poäng tilldelas spelaren hedersmärket.

När SSF-styrelsen så bestämmer kan annan poängsättning än vad som här angivits tillämpas vid flerlandskamper och vissa större internationella tävlingar av landskampskaraktär.

Visa svar

282 Standardmedaljer

SSF:s standardmedaljer kan erövras i simning i valörerna brons, silver och guld. Samma person kan endast en gång få standardmedalj i en valör i en och samma gren.

Guldmedalj utdelas av SSF, silver- och bronsmedaljer löses av resp. förening.

Stipulationstider fastställs för fyra år i taget av SSF:s styrelse och publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan.

Standardmedalj kan endast erövras vid sanktionerade tävlingar. För standardmedalj i guld fordras dessutom helautomatisk tidtagning.

Visa svar