Masters


Avsnitt C Kapitel 9

Utskriftsvänligt dokument

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser

Mastersprogrammet ska bidra till välbefinnande, vänskap och förståelse genom simning, simhopp, konstsim, vattenpolo och simning i öppet vatten bland simidrottare med en minimiålder av 25 år (Notera skillnader för premasters 20-24 år i simning samt dessutom skillnader i simhopp, vattenpolo och konstsim).

Visa svar

901 Registrering

SSF för register – ett för varje simidrott – över alla masterssimidrottare i landet. Licensavgiften fastställs årligen av SSF och simidrottaren får en licens.

Vid anmälan till tävlingar ska licensnumret anges.

En simidrottare som registrerar sig såsom masters i en simidrott och innehar licens, behåller sin oinskränkta rätt att tävla också i SSF:s övriga program, se regel 201.

Visa svar

902 Giltighet

Utöver de speciella regler som finns angivna i detta kapitel gäller SSF:s Stadgar och Tävlingsbestämmelser.

Visa svar

903 Deltagare

Anmälningar accepteras endast från personer som representerar klubbar som är anslutna till SSF och, vid öppna tävlingar, även från klubbar anslutna till utländska simförbund med medlemskap i FINA. Ingen simidrottare tillåts representera mer än en klubb i respektive simidrott, se regel 207.

Visa svar

904 Åldersbestämning

Den tävlandes åldersklass bestäms med utgångspunkt från vederbörandes ålder den 31 december tävlingsåret.

Visa svar

905 Förberedelser

Masterssimidrottare måste vara väl medvetna om behovet av att vara väl förberedda och friska innan de deltar i en masterstävling. De ska ta fullt ansvar för de risker som ingår i att delta i sådana tävlingar. Inför sitt deltagande måste de vara beredda att godkänna att de avstår från talan och därmed friskriver FINA, SSF och den lokala arrangören för alla former av ansvar för olyckor, som kan orsaka dödsfall, person- eller egendomsskador. En anmälningsblankett innehållande varning för riskerna, samt ett avstående från talan avseende olyckor samt ansvar kan behöva undertecknas av varje masterssimidrottare.

Visa svar

906 Tävlingar (Nationellt tillägg)

Nationella tävlingar för masterssimidrottare kan av SSF eller dess organisationer anordnas lokalt, distriktvis, regionvis eller för hela landet. På dagar då masters-SM i simidrott äger rum får SDF och föreningar inte anordna tävling av samma art. Grenordning i av SSF arrangerade tävlingar fastställs av SSF. Internationella masterstävlingar är tillåtna.

Visa svar

Masterssimning

921 Åldersgrupper

921.1 Individuella grenar

25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94... (femårsgrupper så långt som erfordras).

Premasters 20-24 år.

921.2 Lagsimning

Lagens indelning i åldersgrupper bestäms efter lagmedlemmarnas totala ålder i hela år. Åldergrupper för lagsimning är: 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320-359 … (40-årsgrupper så långt som erfordras).

Premasters 80-96 år. Observera att premasterssimmare endast får delta i denna åldersgrupp.

921.3 Den tävlandes ålder bestäms med utgångspunkt från åldern den 31 december tävlingsåret.

Visa svar

922 Grenar

Tävlingar kan anordnas för varje åldersgrupp i följande grenar:

922.1 Kort bana (25 m)
50, 100, 200, 400, 800, 1500 m frisim
50, 100, 200 m ryggsim
50, 100, 200 m bröstsim
50, 100, 200 m fjärilsim
100, 200, 400 m individuell medley
4 x 50 m frisim
4 x 50 m medley
4 x 50 m frisim mixed (2 damer och 2 herrar)
4 x 50 m medley mixed (2 damer och 2 herrar)
4 x 100 m frisim
4 x 100 m medley
4 x 100 m frisim mixed (2 damer och 2 herrar)
4 x 100 m medley mixed (2 daner och 2 herrar)
4 x 200 m frisim
4 x 200 m frisim mixed (2 damer och 2 herrar)

922.2 Lång bana (50 m)
50, 100, 200, 400, 800, 1500 m frisim
50, 100, 200 m ryggsim
50, 100, 200 m bröstsim
50, 100, 200 m fjärilsim
200, 400 m individuell medley
4 x 50 m frisim
4 x 50 m medley
4 x 50 m frisim mixed (2 damer och 2 herrar)
4 x 50 m medley mixed (2 damer och 2 herrar)
4 x 100 m frisim
4 x 100 m medley
4 x 100 m frisim mixed (2 damer och 2 herrar)
4 x 100 m medley mixed (2 damer och 2 herrar)
4 x 200 m frisim
4 x 200 m frisim mixed (2 damer och 2 herrar)

922.3 Det är inte nödvändigt att arrangera alla ovan angivna grenar i en och samma tävling. Emellertid bör varje åldersgrupp omfatta de kortare sträckorna på frisim, bröstsim, ryggsim och fjärilsim plus individuell medley och lagsimning.

Visa svar

923 Simtekniska regler

Simreglerna i kap 4 ska gälla för masterssimmare med följande tillägg:
923.1 Åldersgrupper och kön kan kombineras så att ingen behöver simma ensam och så att banorna blir fyllda.

923.2 Vid framlänges start ska simmare, på tävlingsledarens signal, ta plats på startpallen eller bassängkanten med åtminstone en fot på dess främre kant, eller liggande i vattnet med en hand i kontakt med startväggen.

923.3 Alla masterstävlingar avgörs genom direktfinaler.

923.4 Simmare kan få stanna på sina banor medan andra simmare tävlar tills de blir tillsagda av tävlingsledaren att lämna bassängen.

923.5 Grenarna 400 m, 800 m och 1500 m frisim får simmas med två tävlande av samma kön på samma bana enligt arrangörens bestämmande. Separat tidtagning krävs för varje simmare.

923.6 Insimning måste ske under uppsikt.

923.7 Bröstbentag är tillåtet i fjärilsim. Endast ett bröstbentag per armtag är tillåtet utom före vändning och målgång då ett bröstbentag är tillåtet utan armtag. Efter start och varje vändning är ett bröstbentag tillåtet före det första armtaget.

923.8 Simmare som har diskvalificerats ska listas med tid och orsak till diskvalifikation i resultatlistan.

923.9 Grenar ska seedas med äldsta åldersgruppen först och långsammaste heat först inom varje åldersgrupp. Grenar på 200 meter (nationellt tillägg) och längre får seedas från långsammaste till snabbaste tid oavsett ålder.

Visa svar

924 Lagsimning

924.1 Varje lag ska bestå av fyra simmare som är registrerade i samma förening. Ingen simmare får simma mer än en sträcka i varje lagsimning. Ingen simmare får representera mer än en förening.

924.2 Simmarnas ordningsföljd i mixad lagsimning är valfri.

Visa svar

925 Mastersrekord

925.1 Svenska mastersrekord noteras i masterstävlingar på sätt som anges i regel 331 med undantag av att damer och herrar kan simma i samma heat.

Svenska mastersrekord rapporteras av arrangörsklubben till SSF på anvisat sätt. Rekord kan noteras i grenar enligt regel 922.1 och 922.2. SSF för rekordlistor på både 25 m bana och 50 m bana för damer och herrar i varje åldersgrupp.

För grenar enligt regel 922 för samtliga åldersgrupper ska rekordlistor uppta tider i 1/100 sekund.

925.2 Mastersvärlds- och masterseuroparekord rapporteras av arrangörsklubben till SSF på anvisat sätt och på respektive rekordblankett. Dessa rekord omfattar inte premasters.

925.3 Mastersrekord kan i Sverige bara sättas i masterstävling som uppfyller samtliga villkor nedan:

a. är sanktionerad av FINA/LEN/SSF/SDF som masterstävling
b. är arrangerad av SSF/SDF alternativt förening tillhörande SSF
c. tillämpar FINA/LEN/SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser inklusive speciella mastersbestämmelser
d. endast har deltagare i föreningar tillhörande nationellt förbund anslutet till FINA.

925.4 I mixad lagsimning kan individuellt rekord sättas på startsträckan.

Visa svar