Hem / Nyheter från SSF / Vad betyder nya pandemilagen för simidrotten?

Vad betyder nya pandemilagen för simidrotten?

Den nya tillfälliga covid-19-lagen gäller från och med den 10 januari. Regering och myndigheter kan med hjälp av den nya lagen besluta om smittskyddsregler i fler verksamheter än tidigare.

Den nya lagen gör det också möjligt att begränsa antalet besökare och att ändra öppettider för att förhindra trängsel. Regeringen får även fler möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats. Det kan handla om hur stora sällskap som får samlas på allmän plats och förbud mot att vistas på en viss plats. Exempelvis badplatser, stadsparker eller liknande.

 

För idrotten innebär förordningen från regeringen

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

ꟷ Högst 8 deltagare

ꟷ Högst 300 i sittande publik om

ꟷ Sittplats med minst 1 meters avstånd

ꟷ I övrigt ges förutsättningar att hålla det avståndet till varandra

ꟷ Två deltagare i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra

ꟷ Länsstyrelsen får begränsa antalet deltagare ytterligare

 

Gym- och sportanläggningar som badhus

Den som bedriver verksamhet öppen för allmänheten i form av gym- eller sportanläggning eller ett badhus ska:

ꟷ Begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt

ꟷ Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd från varandra

ꟷ Se till att in- och utpassager till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

 

Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har beslutat föreskrifter som ansluter till pandemilagen. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler.Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Reglerna bygger i stora delar på de allmänna råd som tidigare gällt och blir ett ytterligare komplement till de befintliga regler och restriktioner som gäller under pandemin. Den som bedriver verksamhet öppen för allmänheten i form av gym- eller sportanläggning eller ett badhus ska:

ꟷ Beräkna maxantalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt

ꟷ Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen är gjord

ꟷ Tydligt anslå maxantalet

ꟷ Säkerställa att maxantalet inte överskrids

ꟷ Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas

ꟷ Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna eller erbjuda handdesinfektion

ꟷ Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit

ꟷ Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna

ꟷ Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

 

Skillnad idag jämfört med den 9 januari

• Skyldighet att begränsa antalet besökare vid verksamhetslokaler inomhus.

• Skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks och att besökare kan hålla avstånd

• Skyldighet att utforma lokaler, utrymmen och områden så att trängsel undviks vid in- och utpassager

• 9-punktslista (inomhus) eller 5-punktslista (utomhus) från Folkhälsomyndigheten

Fortfarande gäller regeringens rekommendation att vissa kommunala verksamheter bör hållas stängda till och med den 24 januari. Regeringen rekommenderar sedan den 18 december att kommuner och regioner håller stängd sådan verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Det kan till exempel handla om idrottsanläggningar, badhus, mötesplatser, öppna förskolor och museer. Denna rekommendation gäller fram till och med den 24 januari och ändras inte genom att pandemilagen trädde ikraft den 10 januari. De kommuner som stängde verksamheter efter regeringens besked den 18 december gjorde alltså det på grund av en rekommendation, och inte på grund av tvingande lagstiftning.

Däremot anser Folkhälsomyndigheten att kommunerna bör överväga att återuppta verksamheter som bedrivs utomhus och som riktas till barn och unga så länge föreningar och utövare följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Riksidrottsförbundet söker klarläggande av Folkhälsomyndigheten kring tolkningen i ett antal frågor kopplat till den nya lagen. 

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser 

 

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga