Hem / Nyheter från SSF / Simförbundsmötet i Linköping

Simförbundsmötet i Linköping

Förbundsordförande, Ulla Gustavsson, hälsade välkommen och noterade att nu var kl 13.00 och då satt alla som skulle delta på förbundets högsta beslutande forum på plats (bra disciplin!). Lördagens förhandlingar förbereder besluten som ska tas inför söndagens beslutande forum, men innan årsmötet öppnas så ska parentationen och utdelningen av utmärkelser klaras av. 

Hedersordförande Sven von Holst förrättade parentationen och framförde uppskattande minnesord över våra bortgångna simdrottsvänner sedan årsmötet 2016, se här

Medaljnämndens ordförande, Ingmar Lundström, (till vänster) tilldelade Lars Reuterskiöld Simförbundets förtjänstmedalj i silver för hans mångåriga ledargärning inom Svensk Simidrott, se här

Ingmar Lundström vände sig till årsmötet och alla andra i Simidrotts-Sverige:  "Medaljnämnden har i uppdrag av Simförbundets styrelse att besluta om de olika utmärkelser som Svenska Simförbundet enligt stadgarna delar ut. Som ni ser i Simförbundets verksamhetsberättelser så är det flera som erhåller dessa utmärkelser under de två senaste åren.

Jag uppmanar er alla, att i era föreningar och simdistriktsförbund säkerställa att ni har egna processer för nomineringar till Simförbundets utmärkelser. Ni hittar mera om detta på hemsidan under Stadgar, se § 191"

 Efter valberedningens förslag på årsmötessekreterare, Kenneth Magnusson (till vänster)och årsmötesordförande, Sven von Holst, som fick årsmötets gillande, så öppnade Sven årsmötet kl 13.17 och förklarade att punkterna 1-14b på dagordningen, skulle klaras av innan mötet ajourneras och återupptas på söndag.

Årsmötessekreterare, Kenneth Magnusson, förrättade ett upprop bland röstberättade föreningar och simdistriktsförbund. Röstlängden fastställdes till 49 röster. 

Mötet var behörigen utlyst enligt stadgarna vilket också årsmötet ansåg.

SSF-styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 genomgicks sida för sida och godkändes av årsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2017 genomgicks och några frågor ställdes, bland annat antalet utbildade steg 1, steg 2 och i Plattformen utbildade simlärare så att jämförelse kunde göras med motsvarande uppgifter i 2016 års verksamhetsberättelse, uttryckte Stefan Adlerborn, SK Laxen. Kostnaderna och intäkterna för NEC önskade man också få särredovisade. Båda frågorna skulle besvaras i inledningen av söndagens beslutande möte. 

SSF-styrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren behandlades och godkändes, dock önskade man att redovisningarna i fortsättningen skulle brytas ner så man lättare kunde se vad pengarna användes till, framförde Cecilia Loqvist, Upsala S. 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelser behandlades, därefter beslutade årsmötet att tilldela ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning för åren 2016 och 2017. 

Dags för kandidatnominering inför personvalen på söndagen. Valberedningens ordförande, Bertil Ek, kallade fram nuvarande styrelseordförande, Ulla Gustavsson, som inför årsmötet presenterade sig 

Styrelseledamoten, Carola Sjödin, som står på omval, presenterade sig.

Stefan Persson, styrelseledamot på omval, presenterade sig.

Valberedningens förslag på nyval av styrelseledamot, Lars Reuterskiöld, Stockholm, presenterade sig.

Valberedningens förslag på nyval av styrelseledamot, Anne Forsell, Stockholm presenterade sig. 

Valberedningens förslag på nyval av styrelseledamot, Su Oltner, Södertälje, presenterade sig.

Hilde Elise Hanson, av SK Poseidon nominerad till SSF:s styrelse, presenterade sig.

Valberedningen föreslog byte av revisorer för två år till:
Micael Schultze, revisor, Grant Thornton, Stockholm
Stefan Norell, revisorssuppleant, Grant Thornton, Stockholm.

Valberedningen föreslog val av tre lekmannarevisorer för två år:
Paul Alfons (omval)
Rolf Alm (nyval)
Pia Zätterström (nyval)

Val av ordförande, vice ordförande och tre ledamöter i Ansvarsnämnden för två år. Valberedningen föreslår ingen ändring, utan omval av samtliga.

Maria Ceder, ordförande
Jörgen Hemby, vice ordförande
Kent Hamberg, ledamot
Christina Hancock Bruhn, ledamot
Robert Hernadi, ledamot 

Styrelsens propositioner och föreningars/simdistrikts motioner. 

Förbundschefen Mikael Jansson, informerade om styrelsens proposition gällande förslag på ny rörlig medlemsavgift, en höjning från nuvarande 10 kr till 20 kr, se här

Rolf Alm presenterade styrelsens propositioner gällande Lekmannarevisorernas arbetssätt, granskningsrapport och åtagande och hantering av nominering och förslag på ledamöter till Valberedning för kommande mandatperiod, se här

Regelkommitténs ordförande, Marianne Hörding, presenterade proposition nr 2, Stadgeändring beträffande otillåten vadhållning och manipulation av idrotttslig verksamet samt proposition nr 3, Stadgeändring beträffande indelning av de olika avsnitten i SSF:s stadgar, i och med att parasimningen nu ingår i SSF:s verksamhet, se här

Styrelseledamoten, Stefan Persson, presenterade SSF-styrelsens svar på Mellannorrlands simförbunds motion om möjlighet för lopp med mixade kön upp till och med 12 års ålder som då får tillgodoräkna sig sina resultat. Styrelsen har besvarat motionen och anser den vara intressant och avser att se över möjligheterna till en eventuell förändring av regel 410, se här

Styrelseledamoten, Carola Sjödin, presenterade SSF-styrelsens svar på SK Laxens motion gällande utbildning till simlärare och simlärarassistent i Svenska Simförbundets regi. Styrelsen föreslår att SK Laxens motion beaktas i det fortsatta arbetet med utbildning, se här

Nu visade sig ett större engagemang än tidigare från bland andra Cecilia Loqvist, Upsala S och Petter Sikén, Kungsbacka SS. Frågan är mycket viktig och man ville markera att den alltför omfattande utbildningen blir ett hinder och måste minskas så att de som vill arbeta som "fritids simlärare" ett mindre antal timmar, också känner sig motiverade att genomföra utbildningen.

Magnus Jälminger, Helsingborgs S lyssnar intresserat på Petters och Cecilias synpunkter, innan han anmäler sig på talarlistan.

Lena Andersson-Stenqvist, nu SSF:s valberedning men framförallt med mycket stor erfarenhet inom området, framförde sina synpunkter....

...innan motionären, Stefan Adlerborn, SK Laxen framförde att han stödde den egna motionen - men att han ville se en tidsplan med ett senast klar datum för den bantade utbildningen.

Bertil Wennberg, LASS, hann också med att uttrycka sina åsikter innan...

Carola Sjödin försökte sammanfatta diskussionen om vilket tillägg/justeringen av texten som behövde göras i SSF-styrelsens yttrande, innan den kunde anses färdig att ta beslut om.
Beslöts att de intierade och intresserade som engagerat sig i diskussionen skulle samlas under kvällen och överenskomma om ett gemensamt tillägg, vilket skulle redovisas under morgondagen. 

 Styrelseledamoten Christer Magnusson, presenterade SSF-styrelsens svar på S71 motion om tävlingssamarbete mellan klubbar, vilket man kommer att utreda innan eventuellt beslut kan fattas om ändring i regelverket. 
Motionären S 71 fanns inte på plats. 

Sista punkten på lördagens förberedande möte inför söndagens beslutsmöte var därmed avklarad. Årsmötet ajournerades och återupptas imorgon, kl 09.00.

Dags för fika...och så blev det lite för bråttom med att hinna ordna minerna för Janne Olsson, Västerås SS och Dan Andersson, Mellansvenska Simförbundet.

Cecilia Loqvist, Upsala S, Stefan Lönngren och Jonatan Wik, Spårvägen SF, gillar också kameror....

Dags för två stämnings och stimulanshöjare, Elisabeth Karlsson, Skåne Simförbund och...

Michelle Asprou Forsberg, Örebro SA, har i sina respektive organisationer omsatt Strategi 2025, och utifrån de egna villkoren tillsammans med alla simidrotter utformat sina strategiska mål och gjort en tidsplan för vilka aktivieter som ska genomföras.

Elisabeths och Michelles framförande präglades av härlig energi och medryckande glädje, de har fått en bra start på väg mot 2025. För er som inte startat processen än, ta chansen och  inspireras av ÖSA och Skåne Simförbund. 

Arbetet under ordnade former var slut för dagen men den fria tiden fram till beslutsmötet imorgon är värdefull och tas till vara för överläggningar och samråd. 

 "Motion"är bra för hjärnan...förbundschefen, Mikael  kopplar av med ett parti shuffleboard mot...

Styrelseledamoten Stefan Persson, som verkar ha hypnotiserat shufflestenen...

och får snart anledning att inleda en segerdans....

...och visa sin segerglädje

.. medan Martin Harlenbäck, Östsvenska Simförbundet, Emil Fritz, Helena Waldo, Towa Fredriksson och Elisabeth Karlsson Skåne simförbund samt valberedningens Lena Andersson-Stenquist, kopplar av i rastgården på hotellet. 

Förberedelserna inför middagen kl 19.00 pågår.

Middagen har börjat men.....vem bjöd in den här vilden?

Vilden var vår inhyrda trollkarl, John Henry, en fantastisk trollkarl som kunde, utan att göra någon handrörelse, flytta hjärter 10 med Kenneths signatur hur många gånger som helst,...och var som helst och....

t o m till munnen...Kenneth kan bara skratta, han fattar ingenting (för en gångs skull!)

John Henry cirkulerade runt nästan hela kvällen och gick tre gånger till varje bord och bjöd på varierande trollkonster, reptrick, vandrande mynt och kortkonster - och överallt hade man vansinnigt roligt.

Marianne Hörding som är en skarp böna gav sig sjutton på att hon skulle kunna avslöja John Henrys trick....men hon sa inget efteråt, så det gick nog inte.

Efter avslutad middag så föreslogs att vi skulle ha höghastighetsfilmat John Henry när han trollade - och vid rätt hundradels klipp så borde man väl ha lyckats...men enligt John Henry måste vi i så fall ha haft alldeles precis rätt vinkel - och den vinkeln skulle han förstås inte bjuda på. Lite kuriosa, John Henry är en av 26 trollkonstnärer som har 9 akademiska poäng i trolleri (magi 1 och magi 2) och förstås också vunnit tävlingar och fått trolla i Las Vegas, de ni!

Kvällen fortsatte med mingel, shuffleboard, pingis, stadsbesök...innan det blev läggdags.

Söndag kl 09.00. Årsmötesförhandlingarna återupptogs. 

Utbildningsansvarig, Maria Olofsson, besvarade frågan från lördagen gällande antalet steg 1, steg 2 och plattformen utbildade simlärare för 2017, en uppgift som Stefan Adlerborn ansåg saknades i 2017 års verksamhetsberättelse, det var 177 personer.  

Förbundschefen Mikael Jansson besvarade frågan hur mycket NEC kostade: Totalt 3,3 miljoner vilket inkluderade både Johan Wallberg och Carl Jenner, hyra av badet mm, varav SOK betalade 2,1 miljon och resterande finaniserades av träningsavgifter samt av Simförbundet.

Därefter presenterade Mikael Simförbundets verksamhetsinriktning, tidplanen mot 2025 och...

budget 2018 jämfört med 2017. Vi har hämtat in det mesta av det underskott som blev då vi tappade E.ON och Coca Cola som sponsorer men går in i 2018 med 1,2 miljoner i underskott. Det är inte därför som vi behöver höja den rörliga medlemsavgiften med 10 kr utan för att försäkra oss om ett utvecklingsutrymme från och med 2019 och framåt så vi kan förverkliga den strategiska planen. 

Avtackning

Ulla Gustavsson tackar avgående styrelsekollegorna, Rolf Alm och Anki Jarl, som arbetat i SSF-styrelsen under 13 år.

Hedersordförande Sven von Holst höll ett långt och hängivet anförande, (läs, här) för Bernt Porsander som efter en mycket lång och trogen ledargärning både på förenings- distrikts och förbundsnivå lämnar förbundsuppdraget som lekmannarevisor. Bernt har uträttat många fina insatser för Svensk Simidrott

Ulla Gustavsson visar sin och vår tacksamhet för Bernt....

och Sven von Holst applåderar tillsammans med alla årsmötesombud som står upp...

Bernt är mycket rörd i stunden, varken han eller fotografen kan hålla tillbaka tårarna (förmodligen var det många fler som kände samma känsla).

Monica Grote avtackdes också då hon lämnade uppdraget som Lekmannarevisor

Propositioner och motioner, beslut

Carola Sjödin presenterar den text som årsmötesdeltagarna kommit överens om ska läggas till i motion nr 2 angående utbildning till simlärare och simlärarassistant.

Proposition 1 A. Avseende Lekmannarevisorernas arbetssätt, granskningsrapport samt åtagande.
Årsmötet beslutade att godkänna SSF-styrelsens förslag

Proposition 1 B. Hantering av nominering och förslag på ledamöter till Valberedning för kommande mandatperiod.
Årsmötet beslutade att godkänna SSF-styrelsens förslag.

Proposition 2. Förslag till stadgeändring beträffande otillåten vadhållning och manipulation av idrottslig verksamhet.
Årsmötet beslutade att godkänna SSF-styrelsens förslag. 

Proposition 3. Förslag till stadgeändring beträffande indelning av de olika avsnitten i SSF:s stadgar.
Årsmötet beslutade att godkänna SSF-styrelsens förslag.

Motion 1, inlämnad av Mellannorrlands Simförbund. Tillägg i regel 410.1.
Årsmötet beslutade att godkänna SSF-styrelsens yttrande. 

Motion 2, inlämnad av SK Laxen. Angående utbildning till simlärare och simlärarassistent.
Efter komplettering/tillägg av text (enligt årsmötesprotokoll), beslutade årsmötet att godkänna SSF-styrelsens yttrande.

Motion 3, inlämnad av S71, Angående Tävlingssamarbete mellan klubbar.
Årsmötet beslutade att godkänna SSF-styrelsens yttrande.

Årsmötet valde nedanstående förbundsordförande tillika ordförande i SSF-styrelsen för två år:
Ulla Gustavsson, Stockholm

Årsmötet valde följande fyra ledamöter i SSF-styrelsen för fyra år:
Stefan Persson, Löddeköpinge
Carola Sjödin, Uppsala
Lars Reuterskiöld, Stockholm
Anne Forsell, Stockholm

Fyllnadsval för Annika Edin för två år:
Årsmötet valdeSu Oltner, Södertälje.

Årsmötet valde nedanstående revisorer för två år:
Micael Schultze, revisor, Grant Thornton, Stockholm
Stefan Norell, revisorssuppleant, Grant Thornton, Stockholm

Årsmötet valde nedanstående lekmannarevisorer för två år:
Paul Alfons, Malmö
Rolf Alm, Västerås
Pia Zätterström, Stockholm

Årsmötet valde nedanstående ordförande, vice ordförande och tre ledamöter i Ansvarsnämnden för två år:
Maria Ceder, ordförande
Jörgen Hemby, vice ordförande
Kent Hamberg, ledamot
Christina Hancock Bruhn, ledamot
Robert Hernadi, ledamot

Årsmötet valde nedanstående ordförande och ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte:
Bertil Ek, ordförande
Lena Andersson-Stenquist, ledamot
Christin Berglund, ledamot
Börje Jacobsson, ledamot
Ingmar Lundström, ledamot

Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF.
Årsmötet beslutade att www.svensksimidrott.se ska vara kungörelseorgan.

Fastställande av årsavgifter.
Årsmötet beslöt att ha oförändrade medlemsavgifter, förutom för den rörliga medlemsavgiften som höjdes med fem kronor, från  nuvarande 10 kr till 15 kr.
Styrelsens proposition om höjning med 10 kr till 20 kr, föll, även förslaget om oförändrad rörlig medlemsavgift,10 kr. 

Följande årsavgifter beslutades:

- Fast avgift på 500 kr för aktiv medlemsförening
- Fast avgift på 100 kr för annan medlemsförening
- Rörlig medlemsavgift på 15 kr/registrerad medlem i aktiv medlemsförening att
  utgå för högst 3000 medlemmar per förening

Avgifter för tävlingslicens för simidrottare:

- 150 kr för barn 12 år och yngre
- 225 kr för ungdom 13-16 år
- 300 kr för 17 år och äldre
- 300 kr för masterssimidrottare

 

Årsmötesordförande, Sven von Holst förklarade därefter 2018 års Simförbundsmöte avslutat.

Årsmötesordförande och årsmötessekreterare avtackades av förbundsordförande Ulla Gustavsson. 

Kort paus...

Årsmötesfixarna Nathalie Dahlqvist och Line Ohlander Markén pausade på med minipingis....(Maria Olofsson borde ha varit med på rundpingis då också hon var med och fixade årsmötet,...och några till)...

Norrlands distriktsutvecklingskonsulent Johanna Stenberg och Simförbundets distriktsutvecklingsansvarig, Paula Samuelsson, tar vara på den sista yrkesverksamma tiden tillsammans då Paula slutar på Simförbundet vid månadsskiftet.

Efter årsmötets slut och innan lunch fick årsmötesdeltagarna ta del av SSF:s marknadschef, Jan Dahlbergs, presentation av marknaden, olika former av sponsring, trender, nya områden, olika idrottsförbunds positioner och marknadsandelar, betydelsen av att synas i media, idrotters popularitet, vad SSF gör, centrala avtal-lokala avtal hur samverka mellan förbund och förening, vad kan vi lära av varandra mm

Slut.

 

 

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga