Hem / Nyheter från SSF / Barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen blir lag

Representanter från Svensk Simidrott närvarade igår på Centrum för idrottsforsknings frukostseminarium rörande att Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari, 2020. Vad behöver då idrottsföreningar tänka på?

Frukostseminariet leddes av Cecilia Åhl från UNICEF samt Johan Norberg från Centrum för idrottsforskning. Under seminariet förtydligades vad som kommer hända från och med den 1 januari, 2020. 

Idrottsrörelsen har redan i sina stadgar och policys sagt att vår verksamhet ska utgå ifrån barnkonventionen och det är 4 artiklar som vi även framåt behöver ta särskild hänsyn till:

Artikel 2 i barnkonventionen
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3 i barnkonventionen
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6 i barnkonventionen
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12 i barnkonventionen
Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad.

Utifrån ovanstående artiklar, så finns det tre punkter som är extra viktiga för idrottsföreningar att göra:

1. Säkerställ att föreningens styrdokument utgår från RF:s stadgar och Idrotten vill.

2. Läs och diskutera RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott. Är föreningens verksamhet i linje med dessa?

3. Fundera över föreningens rutiner för hur barnen löpande ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten.

Det finns flera material framtagna för att ge föreningar stöd i dessa frågor:

1. Riksidrottsförbundets material Skapa trygga idrottsmiljöer
2. Riksidrottsförbundet och BRIS material Barnens spelregler
3. UNICEF:s material Barnkonventionen och föreningsidrotten
4. Riksidrottsförbundets material Barnkonventionen - en guide för idrottsföreningar och förbund

Det går också att läsa mer här.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga